Yazdır

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPIM İHALELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bakım onarım yapım işi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00452751
Şehir : İzmir / Konak
Yayınlandığı Gazeteler

EGE TELGRAF 18.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
Niteliği, Türü, Miktarı : BAKIM, ONARIM VE YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ YAPILMASI, YAPIM İŞİ - 2998M2 binada muhtelif bakım ve onarım işleri ile yangın söndürme sistemi yapılması
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
İhale Tarihi : 31.10.2016 10:00
İhale Alt Birimi : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İhalenin Yapılacağı Yer : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPIM İHALELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Halkapınar Ek Hizmet Binası Yapım İhaleleri Toplantı Salonu K:1 Konak / İZMİR
İhale Kayıt No : 2016/416774
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
RESTORASYON VE KENTSEL DÖNÜŞÜM YAPIM İHALELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

AHMET PİRİŞTİNA KENT ARŞİVİ VE MÜZESİ BAKIM VE ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İhale Kayıt Numarası

:

2016/416774

İşin Adı

:

AHMET PİRİŞTİNA KENT ARŞİVİ VE MÜZESİ BAKIM VE ONARIM YAPILMASI

İhale Türü - Usulü

:

Yapım İşi - Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 23.Maddesine Göre Açık İhale Usulü

1 - İdarenin

a) Adresi

:

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Halkapınar Ek Hizmet Binası Çınarlı Mh. 1560/1 Sk. No: 1 K:2 Konak / İZMİR

b) Telefon ve faks numarası

:

2322931430 - 2322934069

c) Elektronik posta adresi

:

restorasyonyapimihale@izmir.bel.tr

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi

:

----

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

BAKIM, ONARIM VE YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ YAPILMASI, YAPIM İŞİ - 2998 M2 binada muhtelif bakım ve onarım işleri ile yangın söndürme sistemi yapılması

b) Yapılacağı Yer

:

Konak / İZMİR

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş gün) içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer teslim tarihinden itibaren 100 (yüz) takvim günüdür.

3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin:

a) Yapılacağı yer

:

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPIM İHALELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Halkapınar Ek Hizmet Binası Yapım İhaleleri Toplantı Salonu K:1 Konak / İZMİR

b) Tarihi ve saati

:

31.10.2016 - 10:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası belgesi,
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 8’inci maddesinde belirtilen ihale dışı bırakılacak ve ihaleye katılamayacak olanlar kapsamında olunmadığına ilişkin ihale dokümanı kapsamında yer alan taahhütname,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.8. İhale dokümanı kapsamında yeralan ihaleye katılacak olanlar tarafından tüzel kişiliklerdeki ortaklık ve / veya hisseleri için verilecek beyanname.
4.1.9. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.10. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya her iki ortağında mühendis veya mimar olması ve belgelenmesi halinde ise tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve ilan tarihinden önce kurdukları veya ortak olduklarını gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bu bent boş bırakılmıştır.

4.2.2. Bu bent boş bırakılmıştır.
4.2.3. Bu bent boş bırakılmıştır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler,
a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.
b) Teknik Personel
Aşağıda belirtilen teknik personelin çalıştırılacağına dair Teknik Personel Taahhütnamesi’nin (Standart Form-KTB 45/U) teklif ekinde sunulması zorunludur.
1 ad. MİMAR (En az 3 yıl deneyimli)

1 ad.ELEKTRİK MÜHENDİSİ (En az 3 yıl deneyimli)

1 ad. MAKİNA MÜHENDİSİ (En az 3 yıl deneyimli)

1 ad. İNŞAAT TEKNİKERİ (En az 3 yıl deneyimli)
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'nde yer alan B /I grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması,
7.1. İhale dokümanı, İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPIM İHALELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI RESTORASYON VE KENTSEL DÖNÜŞÜM YAPIM İHALELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Halkapınar Ek Hizmet Binası Çınarlı Mah. 1560/1Sk. No: 1 K:2 Konak / İZMİR adresinde görülebilir ve 75,00 -TL (yetmişbeş Türk Lirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya noter onaylı vekaletnameye haiz temsilcilerinin, ihale dokümanını ihale tarihinden en az 3 (üç) gün önce satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPIM İHALELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI RESTORASYON VE KENTSEL DÖNÜŞÜM YAPIM İHALELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Halkapınar Ek Hizmet Binası Çınarlı Mah. 1560/1 Sk. No: 1 K:2 Konak / İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.
12. Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idare serbesttir.
13. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
14. Bu ihalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.
15. Diğer Hususlar

15.1. İhale dokümanları CD ortamında verilecektir.
15.2. Kontrollük hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla yüklenici tarafından 5 ve 5 yaşından küçük 1 (bir) adet binek araç temin edilecektir. Aracın her türlü masrafı yakıt, tamir, şoför vb. giderleri yükleniciye aittir. Binek aracın bulundurulmaması halinde günlük 250,00-TL (iki yüz elli Türk Lirası) ceza kesilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR