BEŞİKDÜZÜ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Altyapı yapım işi ihalesi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00622339
Şehir : Trabzon / Beşikdüzü
Yayınlandığı Gazeteler

TAKA 19.06.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TAKA 21.06.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Tarihi
:
06.07.2017 10:00
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TRABZON BEŞİKDÜZÜ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜTEŞEBBİS HEYET BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Trabzon Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesi T inci Etap alanına ait altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek sureliyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
I - İdarenin Adresi : Beşikdüzü OSB Müdürlüğü 4 Nolu Cad. No:4 Beşikdüzü /
TRABZON
2- İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Yaklaşık 40,2 Ha. OSB alanına ait yol, betonarme duvar ve İbre kazık, atıksu, yağmursuyu, içmesuyu ve kamera sistemi inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi
b) Yapılacağı yer : Bcşikdüzü/TRABZON
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d) İşin süresi : 30/11/2019 tarihine kadar tamamlanacaktır.
e) Keşif Bedeli (2017 B.İ-. ile) : 37.576.000 TL 0 Geçici Teminatı : 2.630.320TL
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Bilim. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Malı. Dumlupmar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 I. Kat 159 nolu Toplantı Salon u Ça n kaya -ANKARA
b) Tarihi ve sa'ati : 06/07/2017 - Saat 10.00
4- İhaleye katılabilme şartları ve islenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri leklifieri kapsamında sunmaları
gerekir:
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.
B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.
4) İş Deneyim Belgesi.
İsteklinin. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Y önel mel iğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80' i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmekledir.
İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, fore kazık, drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.
5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.
1) Keşif bedelinin en az % 20 'si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. ( Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)
2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.
D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yansından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği Jarihıen geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
I7) Keşif bedelinin % 7 "si oranında. İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine
uygun olarak, Müteşebbis 1-leyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.
G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.
I I) İhale dokümanının satın alındığına dair belge
İ) İç Zarf.
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00 'a kadar. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 I. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtastyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teki i Her dikkate alınmaz.
İsteki ilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.
5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.
6- Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul edilmez.
7- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
8- İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 I. Kat 155 nolu odasında veya Trabzon Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Beşikdüzü OSB Müdürlüğü 4 Nolu Cad. No:4 Beşikdüzü / TRABZON
adreslerinde görülebilir veya 500 TL karşılığı Bilim, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 I. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
9- İstekliler teki illerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.
10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.
11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR