İZMİR TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR)

Alt geçit yapımı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00622669
Şehir : İzmir / Konak
Yayınlandığı Gazeteler

MANİSA''DA DENGE 19.06.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/285558
Niteliği, Türü, Miktarı
:
350 metre FORE KAZIKLI KARAYOLU ALTGEÇİDİ YAPILMASI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
TURGUTLU-MANİSA
İhale Tarihi
:
13.07.2017 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Cad. NO:121/A Alsancak / İZMİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ALT GEÇİT YAPTIRILACAKTIR
T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 3. BÖLGE TAŞINMAZ MALLAR MÜDÜRLÜĞÜ

Basmane-Afyon hattı Km:93+372’de bulunan hemzemin geçit yerine karayolu alt geçidi yapılması (Manisa Turgutlu)yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2017/285558

1-İdarenin
a) Adresi : ATATÜRK CADDESI 121/ A ALSANCAK KONAK/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2324640928 - 2324640928
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 350 metre FORE KAZIKLI KARAYOLU ALTGEÇİDİ YAPILMASI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : TURGUTLU-MANİSA
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 300 (üç yüz) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Cad. NO:121/A Alsancak / İZMİR
b) Tarihi ve saati : 13.07.2017 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer iş grupları tebliğinde yer alan AI grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini/ diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan firmalar için İnşaat Mühendisliği ihale konusu iş ve benzer işlere denk sayılacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A.Değerlendirme ''teklif fiyatı'' ile ''kalite ve teknik değer nitelik '' olmak üzere 2 kısımda yapılacaktır.
A.1.Teklif fiyatı puanlaması
Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP=(TFminx60) / TF formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
TP:Teklif puanı,
TFmin=Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF:İsteklinin teklif fiyatı,
ifade eder.
A.2.Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması
Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır.Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

SIRA NO İŞ KALEMİ NO İŞ KALEMİNİN ADI VE KISA AÇIKLAMASI PUAN
1 KGM/16.072/H-1/AN Ø 100 CM ÇAPINDA HER BOYDA YERİNDE DÖKME KAZIK YAPILMASI (KÖPRÜLER BE HEYELANLI BÖLGELER HARİÇ) (C 25/30 HAZIR BETON HARCI İLE) 14,22
2 Y.23.015/AN Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. 13,45
3 Y.23.014/AN Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması 2,74
4 KGM/16.130/K-H/AN HER TÜRLÜ İNŞ.(KİRİŞLİ VE KUTU MENF.KÖPRÜ.VE BETON.KAZIK HARİÇ, PLAK VE KOMP. MENF.DAHİL) KURUDA VEYA SUDA HER DOZ.DEMİRLİ BETON (C 30/37 HAZIR BET.HARCI İLE) 2,55
5 KGM/16.142/K-H/AN PREKAST CEPHE PANELLERİ YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI (C 30/37 HAZIR BETON HARCI İLE) 1,62
6 KGM/16.133/K-H/AN KÖPRÜLERDE KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRLİ BETON (C 30/37 HAZIR BETON HARCI İLE) 1,43
7 KGM/23.101/K/AN PROFİLLİ DEMİR VE SACLARLA "KRİŞLER, BAŞLIKLAR, BAĞLANTILAR" İŞÇİLİĞİ (MALZEME DAHİL) 1,18
8 04.610/1D Dökme asfalt (izmir rafineri) 1,06
9 KGM/23.176/K/AN PROFİLLİ DEMİRDEN KORKULUK YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI (MALZEME DAHİL) 0,95
10 KGM/15.006/A/AN EKSKAVATÖRLE HER CİNS KÜSKÜLÜĞÜN KAZILMASI VE KULLANILMASI (YARMA VE YAN ARİYETTEN DOLGUYA GİDECEK KAZILARDA) 0,80

Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların (miktar*teklif edilen birim fiyat) toplam teklif tutarına oranının; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki tutarlarının toplam yaklaşık maliyet tutarına oranının %70-%130 aralığında (%70 ve %130 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.İsteklilerin teklif oranları %70-%130 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır.Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.
A.3.Toplam puan
Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
4.Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli
Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;
FDTF=(ETFX100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
FDTF:İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
ETF:Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,
TTP:İsteklinin toplam puanı,
ifade eder.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı TCDD 3. Bölge Müdürlüğü İnşaat İhale Komisyonu Bürosu adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.


8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TCDD 3. Bölge Müdürlüğü İnşaat İhale Komisyonu Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR