Yazdır

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. YAPI İŞL.VE TEK. DAİ. BŞK

Yıkım işi ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00449229
Şehir : Zonguldak / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

PUSULA 13.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
PUSULA 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhalenin Yapılacağı Yer : BEÜ. Yapı İşleri ve Tekn.Da.Bşk.  Baştarla Mahallesi, Adnan Menderes Cad. Şehirkapı Sok. No. 99 67040,Merkez / Zonguldak
İhale Tarihi : 24.10.2016 14:30
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
Niteliği, Türü, Miktarı : Üniversitemize Devredilen Eski Ereğli Devlet Hastanesi Binalarının Enkazdan Çıkan Hurda Karşılığı İdareye Belli Bir Bedel Verilerek Yıkım İşi
İhale Türü : Yapım İşi
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Üniversitemize Devredilen Eski Ereğli Devlet Hastanesi Binalarının Enkazdan Çıkan Hurda Karşılığı İdareye Belli Bir Bedel Verilerek Yıkım İşi

*2886 Sayılı Devlet ihale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Artırma Usulü ile Yapılacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1-İdarenin

a) Adı ve Adresi

:

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Baştarla Mahallesi, Adnan Menderes Caddesi, Şehirkapı Sokak No.

99 67040, MERKEZ/ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası

:

0372 2571629-133 / 0372 281 00 75

c) Elektronik Posta Adresi

:

nilay.d@beun.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

….

2-İhale konusu işin:

a) Niteliği, türü ve miktarı , yapılacağı yer

:

Üniversitemize Devredilen Eski Ereğli Devlet Hastanesi Binalarının Enkazdan Çıkan Hurda Karşılığı İdareye Belli Bir Bedel Verilerek Yıkım İşi

Muhammen Bedel

:

16.250,00.-TL olup,ihale bu fiyat üzerinden açık artırma şeklinde olacaktır.

Geçici Teminat

:

4.875,00.-TL.

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 (On) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

BEÜ. Yapı İşleri ve Tekn.Da.Bşk.

Baştarla Mahallesi, Adnan Menderes Cad. Şehirkapı Sok. No. 99 67040,Merkez / Zonguldak

b) Tarihi ve saati

:

24.10.2016 Pazartesi Günü Saat:14:30

3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
3.1. Nüfus cüzdanı sureti yada T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı (Gerçek kişiler)

3.2. Tüzel kişiler için Vergi Kimlik numarası bildirir belge

3.3.Kanuni İkametgah adresi ile Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon, fax ve elektronik posta adreslerini bildirir belge,

3.4.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesi vermesi,

3.4.a) Gerçek kişi olması halinde ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

3.4.b) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişiliğin en son durumunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi " ni verecekler

3.4.c) İsteklinin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi,

3.4.d) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a), (b) ve (c)' deki esaslara göre temin edecekleri belge,

3.5.İmza Sirkülerini Vermesi

3.5.a) Gerçek kişi olması halinde, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza beyannamesi.

3.5.b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri.

3.5.c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

3.6. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi.

3.7. 2886 sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunulursa ihale bozularak, sözleşme imzalanmışsa sözleşme fesh edilerek varsa teminatı gelir kaydolur.

4. İstekliler Muhammen bedelin %30’u olan 4.875,00.-TL.’den az olmamak üzere geçici teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içinde İdareye sunulur. Teminat mektupları dışındaki teminatların Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine veya Ziraat Bankası Karaelmas/ZONGULDAKGDİŞ Şubesi TR690001002359450965855121 nolu hesaba yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

5.İsteklilerin İhale Dökümanını satın aldıklarına dair belge,

6. İstenilen bütün belgeler asıl yada aslı noterlerce onaylanmış olacaktır.

7. Binaların yıkım işleri ile ilgili izin, ruhsat ve diğer belgeler yüklenici tarafından alınacaktır.

8. İhale, en yüksek teklifi veren istekli üzerinde bırakılacaktır.
9. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
10. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
10.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Veznesine veya Ziraat Bankası Karaelmas/ZONGULDAKGDİŞ Şubesi TR690001002359450965855121 nolu hesaba 50 TRY (Elli Lirası) doküman bedeli yatırıldıktan sonra, Makbuz karşılığı BEÜ. Yapı İşleri ve Tekn.Da.Bşk. Baştarla Mahallesi, Adnan Menderes Caddesi, Şehirkapı Sokak No. 99 67040, Merkez / Zonguldak adresinden satın alınabilir.
10.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını idareden satın almaları zorunludur.
11. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BEÜ. Yapı İşleri ve Tekn.Da.Bşk. Baştarla Mahallesi, Adnan Menderes Caddesi, Şehirkapı Sokak No. 99 67040, Merkez / Zonguldak adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilen teklifler son teklif olarak kabul edilecektir. Postadaki gecikmelerden İdaremiz sorumlu değildir.
12.İstekliler yukarıda belirtilen tüm belgeleri en son ihale tarih ve saatine kadar İdaremize kapalı zarf içinde imzalı ve kaşeli bir şekilde sunacaklardır.

13. Diğer Hususlar:

13.1 İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanacak ve işe başlamadan önce yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel Üniversitemiz Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına nakit olarak yatırılacaktır.

13.2 İlanda yer almayan hususlar için İhale şartnamesi ve standart formlarda belirtilen hükümler geçerlidir.

13.3 İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR