KKK İKMAL MALİYE OKULU VE EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI

Yabani ot satışı yapılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00636840
Şehir : İstanbul / Maltepe
Yayınlandığı Gazeteler

ORTADOĞU 17.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü, Miktarı
:
20.000 (yirmi bin) Kg. Biçilmemiş yabani ot (Tahmini) Ayrıntılı bilgiye satış dokumanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Tarihi
:
01.08.2017 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
İkmal, Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Küçükyalı Maltepe / İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İKMAL MALİYE OKULU VE EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI BİÇİLMEMİŞ YABANİ OT SATIŞI YAPILACAKTIR

İKM. MLY. OK. EĞT. MRK. K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK


İKMAL MALİYE OKULU VE EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI BİÇİLMEMİŞ YABANİ OT SATIŞI kapalı teklif açık arttırma usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1-İdarenin

a) Adresi : GENERAL KENAN EVREN KISLASI - 34855 KÜÇÜKYALI MALTEPE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 0216-4891623
İlgili Personelin adı soyadı ve ünvanı İkmal Bakım Kısım Amiri Yüzbaşı Uğur SEYİS (Dahili Tel:2411)
Lojistik Şube Müdürü Albay Tacettin AKDUMAN (Dahili Tel:2401)
İhale Komisyonu Başkanı Albay Güngör ÇAKIR(Dahili Tel: 3012)
İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 20.000 (yirmi bin) Kg. Biçilmemiş yabani ot (Tahmini)
Ayrıntılı bilgiye satış dokumanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : İkmal Maliye Okulu Ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Küçükyalı / Maltepe / İSTANBUL
c) Süresi : Yer teslimini müteakip 30 (otuz) iş günü içerisinde iş tamamlanacaktır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İkmal, Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Küçükyalı Maltepe / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 01 Ağustos 2017 Saat : 10:00
Son teklif verme tarih ve saati ihalenin başlama tarih ve saatidir.


4. İhaleye kalabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:


4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;


4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,


4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;


4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,


4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,


4.1.3. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.5 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.6 İdari şartnamenin 8 nci maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.7 Gerçek kişi olması halinde ilk ilan tarihinden sonra alınmış adli sicil kaydı,
4.1.8 Tüzel kişi olması halinde, anonim şirket ise yönetim kurul üyelerinin, limitet şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortakların tamamının, kolektif şirket ise ortaklarının tamamının, kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin ilk ilan tarihinden sonra alınmış adli sicil kaydı,
4.1.9 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:


7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. İhale dokümanı 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı İkmal, Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Küçükyalı Maltepe / İSTANBUL adresinden satın alınabilir.


7.2. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.


8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İkmal, Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Küçükyalı Maltepe / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

13. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR