Yazdır

ÇELTİK MALMÜDÜRLÜĞÜ

Satılık 6 adet gayrimenkul

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00636251
Şehir : Konya / Çeltik
Yayınlandığı Gazeteler

MERHABA 14.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
MERHABA 19.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 03.08.2017 10:30
İhale Türü : Satış
Muhammen Bedel : 32900 TL
İhale Usulü : İSTİSNA VE KAPSAM DIŞI İHALELER
İhalenin Yapılacağı Yer : Çeltik Malmüdürlüğü Satış Komisyonu Odası
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Konya Vergi Dairesi Başkanlığı
(Çeltik Malmüdürlüğü)

Gayrimenkul/Taşınmaz MAL SATIŞ İLANI


Aşağıda özellikleri belirtilen Taşınmazların/Gayrimenkullerin açık artırma suretiyle satılacaktır.

1- Taşınmazların/Gayrimenkullerin BULUNDUĞU YER : Taşınmazların/Gayrimenkullerin adresleri listede belirtilmiştir.

Haczedilen Gayrimenkul (Taşınmaz) Mallara Ait İlgili Bilgiler :
İl-İlçesi-Mahalle/Köy Ada Parsel Nitelik Yüzölçümü (m2) Hisse Hissesi m2 Tespit edilen değer (TL.) Hisse Teminat Tutarı İhale Bedeli (%75)
1 Konya Çeltik Büyükhasan Mh 101 8 Tarla 23.850,00 3/32 2.235,94 2.700,00 202,50 2.025,00
2 Konya Çeltik Büyükhasan Mh 102 1 Tarla 9.363,00 3/32 877,78 1.100,00 82,50 825,00
3 Konya Çeltik Büyükhasan Mh 105 9 Tarla 76.100,00 3/32 7.134,38 8.500,00 637,50 6.375,00
4 Konya Çeltik Büyükhasan Mh 127 26 Tarla 60.330,00 3/32 5.655,94 6.800,00 510,00 5.100,00
5 Konya Çeltik Büyükhasan Mh 155 2 Kerpiç Ev 1.848,10 3/32 173,26 10.000,00 750,00 7.500,00
6 Konya Çeltik Küçükhasan Mh 141 1 Tarla 33.078,00 3/32 3.101,06 3.800,00 285,00 2.850,00
204.569,10 19.178,35 32.900,00 2.467,50 24.675,00


2- Taşınmazların/Gayrimenkul lerin DURUMU VE HUSUSİ VASIFLARI :
Taşınmazların/Gayrimenkul lerin bulunduğu mahalle, sokak ve kapı numarası ve vasıfları; listede belirtilmiştir.

Taşınmazların/Gayrimenkullerin (yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi) toplam alanı 19.178,35 m2 dır.

3- Taşınmazların/Gayrimenkul lerin ARTIRMAYA ESAS RAYİÇ DEĞERİ :
Gayrimenkul/Taşınmaz Satış Komisyonunca biçilen (yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi) toplam rayiç değer; 32.900,00.-TL (Otuzikibindokuzyüz) dir.

4- TEMİNAT TUTARI VE NELERİN TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEĞİ :
Artırmaya iştirak için (yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi) 2.467,50.-TL (İkibindörtyüzatmışyedilirasıellikuruşu) teminat alınacak olup,
—Para
—Bankalar ve Özel Finans Kurumları Tarafından Verilen Süresiz Teminat Mektupları
—Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler(Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır)
—Hükümetçe Belli Edilecek Milli Esham ve Tahvilat. (Bu esham ve tahvilat, Teminatın Kabul Edilmesine En Yakın Borsa Cetvelleri Üzerinden %15 Noksanıyla Değerlendirilir) teminat olarak kabul edilecektir.

5- SATIŞIN YAPILACAĞI YER GÜN SAAT:
1. Açık Artırma 03.08.2017 Perşembe günü Saat 10.30 Çeltik Malmüdürlüğü Satış Komisyonu Odası’nda Satış Komisyonu tarafından yapılacaktır.

6- SATIŞ ŞARTNAMESİ:
Gayrimenkul/Taşınmaz Satış Şartnamesi ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, isteyen alıcıya bir örneği verilebilir. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları. Yukarıda yazılı hususlar dışında başka bir bilgi almak isteyenler 2017/1 dosya numarası ile Çeltik Malmüdürlüğü Satış Komisyon Odası Satış Servisine müracaat etmeleri gerekmektedir.

7- TEMİNAT MAKBUZUNUN NEREYE İBRAZ EDİLİCEĞİ :
Taşınmazların/Gayrimenkullerin ihalesine katılacakların 4. Maddede yazılı teminat tutarı ve evrakları Çeltik Malmüdürlüğü Veznesine Çeltik Malmüdürlüğü adına yatırmaları ve ihale günü açık artırma başlamadan önce Gayrimenkul/Taşınmaz Satış Komisyonu’na ibraz etmeleri gerekmektedir.


8- İHALENİN ŞEKLİ :
Gayrimenkul/Taşınmaz artırma sonunda üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki, artırma bedelinin Gayrimenkul/Taşınmaz için biçilmiş olan değerin %75’ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve / veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırmanın 7 gün daha uzatılarak, 7 gün sonra 2.Açık Artırma 10.08.2017 Perşembe günü Saat 10.30 Çeltik Malmüdürlüğü Satış Komisyonu Makam odası Satış Komisyonu tarafından yapılacaktır.

9-Satış komisyonu yukarıda listede belirtilen Gayrimenkul/Taşınmaz leri tek tek veya topluca satışını yapabilir.

10- DİĞER HUSUSLAR :
İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu hususları İLAN olunur.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR