KARAYOLLARI 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Muhtelif yedek parça satılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00622410
Şehir : Kayseri
Yayınlandığı Gazeteler

ÜLKER 19.06.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ÜLKER 21.06.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Tarihi
:
04.07.2017 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Karayolları 6. Bölge (KAYSERİ) Müdürlüğü Osman Kavuncu Mah. Fırat Cad.No:2 Melikgazi / KAYSERİ
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-6.BÖLGE KAYSERİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE DURUM İTİBARI İLE EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ TAŞINIR ve MUHTELİF YEDEK PARÇA SATILACAKTIR

SIRA NO TAŞINIR MALIN CİNSİ ADET MODELİ TİPİ MOTOR
SERİ NO:
RAYİÇ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT TAŞINIRIN BULUNDUĞU YER İHALE TARİHİ SAATİ
1 EKSKAVATÖR PALETLİ 1 1987 KATO 700 SE2 439178 14.800,00 TL 740,00 TL Karayolları 6.Bölge Müdürlüğü (KAYSERİ) Mak. ve İkmal Başmüh. Makine Parkında 04.07.2017 09:00
2 MUH. YEDEK PARÇA 331 - 3990 KOD - 170,30 TL 9,00 TL Karayolları 6.Bölge Müdürlüğü (KAYSERİ) Mak. İkmal Başmüh. İkmal Şefliği Yedek Parça Ambarında 04.07.2017 09:30
3 MUH. YEDEK PARÇA 162 - 1140 KOD - 14.375,00 TL 720,00 TL Karayolları 6.Bölge Müdürlüğü (KAYSERİ) Mak. İkmal Başmüh. İkmal Şefliği Yedek Parça Ambarında 04.07.2017 10:00
4 YÜKLEYİCİ LAS. TEKERLEKLİ 1 1976 CATERPILLAR 988 87A 9237 22.680,00 TL 1.135,00 TL 63. ŞUBE ŞEFLİĞİ (KAYSERİ) 04.07.2017 10:30
5 SİLİNDİR LASTİK TEKERLEKLİ (MOTORSUZ) 1 1977 BROS SP 10000 4B12187 8.000,00 TL 400,00 TL 63. ŞUBE ŞEFLİĞİ (KAYSERİ) 04.07.2017 11:00
6 SİLİNDİR LASTİK TEKERLEKLİ 1 1977 BROS SP 10000 4B11868 8.500,00 TL 425,00 TL 63. ŞUBE ŞEFLİĞİ (KAYSERİ) 04.07.2017 11:30
7 SİLİNDİR LASTİK TEKERLEKLİ 1 1977 BROS SP 10000 4B11670 8.500,00 TL 425,00 TL 63. ŞUBE ŞEFLİĞİ (KAYSERİ) 04.07.2017 14:00
8 SİLİNDİR VİBRASYON 1 1983 BOMAG BW212D 6766935 8.000,00 TL 400,00 TL 63. ŞUBE ŞEFLİĞİ (KAYSERİ) 04.07.2017 14:30
9 SİLİNDİR VİBRASYON 1 1983 BOMAG BW212D 6768940 8.000,00 TL 400,00 TL 63. ŞUBE ŞEFLİĞİ (KAYSERİ) 04.07.2017 15:00
10 SİLİNDİR VİB. KEÇİAYAĞI 1 1986 BOMAG BW212PD 7302094 8.000,00 TL 400,00 TL 63. ŞUBE ŞEFLİĞİ (KAYSERİ) 04.07.2017 15:30
11 YÜKLEYİCİ LAS. TEKERLEKLİ 1 1994 Pİ MAKİNA Pİ1051 21168033 7.300,00 TL 365,00 TL 63. ŞUBE ŞEFLİĞİ (KAYSERİ) 04.07.2017 16:00
12 YÜKLEYİCİ LAS. TEKERLEKLİ 1 1994 Pİ MAKİNA Pİ1051 21168145 7.300,00 TL 365,00 TL 63. ŞUBE ŞEFLİĞİ (KAYSERİ) 04.07.2017 16:30


1-Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü - 6. Bölge Müdürlüğüne ait İhtiyaç Fazlası tespit edilen taşınır malların ve muhtelif yedek parçanın satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü Arttırma ile satılacaktır. Artırma Karayolları 6.Bölge Müdürlüğü İhale Salonunda ihale komisyonunca yapılacaktır.

2-İhale yukarıda belirtilen gün ve saatlerde Karayolları 6. Bölge (KAYSERİ) Müdürlüğü Osman Kavuncu Mah. Fırat Cad.No:2 Melikgazi / KAYSERİ adresinde ihale Salonunda ihale Komisyonunca yapılacaktır.

3-İhaleye ait satış şartnamesi ve diğer evraklar Karayolları 6. Bölge (KAYSERİ) Müdürlüğü ihaleler Başmühendisliğinde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve şartname bedeli olan 100,00.- TL. (Yüz Türk Lirası) ’nin Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü Muhasebe Müdürlüğüne yatırılması suretiyle alınabilir. İhaleye katılacak olanların şartnameyi bedelini ödemek suretiyle almaları zorunludur.

4. Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin;
a- Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus müdürlüğünden)
b- Gerçek kişiler için, Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden),
c- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi veya sirküleri,
d-Tüzel kişiler için, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile ticaret sicil gazetesi,
e- Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
f- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi veya sirküleri,
g- Geçici teminata ait alındı makbuzu veya Banka teminat mektubunu; (Geçici teminat mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekir.)
h- Taşınır ( İhtiyaç fazlası Malzeme) Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
ı- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin a, b, c, d, e, f, g, h, Maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belge ile şartnameye uygun ortak girişim beyannamesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilmesi zorunludur.)
i- İhaleye ait şartname ve diğer evraklar Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği Osman Kavuncu Mah. Fırat Cad. No:2 38060 – Melikgazi / KAYSERİ adresinde mesai saatleri içerisinde görülebilir

5. İhaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, telefon ve Faks numarası, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenerek ihale tarih ve saatine kadar, Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği Osman Kavuncu Mah. Fırat Cad. No:2 38060 – Melikgazi / KAYSERİ adresine İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilir. İhale tarih ve saatinden sonra verilecek teklif zarfları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

6. İhale bedeli üzerinden ilgili mevzuatı gereğince ödenecek her türlü vergi, %18 KDV, resim, harç ile ulaşım giderleri alıcıya aittir.

7. 2886 sayılı Kanunun 38. maddesine uygun olarak düzenlenecek teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilebilir, posta ile yapılan müracaatlarda postada meydana gelecek gecikmeler ( İhale tarihi ve saatinden sonra gelen ihale dosyası) kabul edilmez.

8. İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR