Yazdır

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL MÜD

Muhtelif marka ve model ekonomik ömrünü tamamlamış hizmet araçlarının satışı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00450621
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

DÜNYA 14.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 31.10.2016 11:00
İhale Türü : Satış
Son Başvuru Tarihi ve Adresi : 31/10/2016 günü, saat 11:00’e kadar TRT İstanbul Müdürlüğü Cumhuriyet Caddesi No : 56 Harbiye/Şişli/İSTANBUL Evrak kayıt Servisi Kat: 1 No : 101
İhalenin Yapılacağı Yer : TRT İstanbul Müdürlüğü İhale Komisyonu Toplantı Odası Kat:1 Cumhuriyet Caddesi No : 56 Harbiye/Şişli/İSTANBU
Niteliği, Türü, Miktarı : 9 (Dokuz) adet muhtelif marka ve model ekonomik ömrünü tamamlamış hizmet araçlarının satışı
İhale Usulü : İSTİSNA VE KAPSAM DIŞI İHALELER
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

9 (DOKUZ) ADET MUHTELİF MARKA VE MODEL EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇ SATILACAKTIR.

TRT İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜNDEN :

9 (Dokuz) adet muhtelif marka ve model ekonomik ömrünü tamamlamış hizmet araçlarının satışı, İlan Yoluyla Kapalı Teklif Alma Usulü ile ihale edilecektir.

1 1-İdarenin:

a) Adresi: TRT İstanbul Müdürlüğü Cumhuriyet Caddesi No : 56 Harbiye/Şişli/İSTANBUL

b) Telefon numarası : 0 212 232 12 00

c) Faks numarası : 0 212 225 94 30

2-İhalenin:

a) Yapılacağı adres: TRT İstanbul Müdürlüğü İhale Komisyonu Toplantı Odası Kat:1 Cumhuriyet Caddesi No : 56 Harbiye/Şişli/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati :31/10/2016 günü saat 11:00

3- İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler:

3.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gereklidir.

a) Gerçek kişi olması halinde, T.C. kimlik numarasının yer aldığı kimlik, tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

b) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

c) Bu şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname.

e) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

f) Her sayfası istekli tarafından imzalanmış ihale dokümanı.

4- Bu ihaleye ihale dokümanındaki şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler katılabilir.

5- Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt işletmeci olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar.

a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan

veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar,

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,

c) Kurumun ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler,

6-Satışa konu araçlar TRT İstanbul Müdürlüğü Adnan Saygun Caddesi No : 83 Beşiktaş/İSTANBUL adresindeki Ortaköy Yerleşkesi içerisinde ve TRT İstanbul Müdürlüğü Çamlıca TV/FM ana verici istasyonunda görülebilir.

7- İhale dokümanı TRT İstanbul Müdürlüğü Satınalma Servisi Kat:3 No:305

Harbiye/Şişli/İSTANBUL adresinde görülebilir ve KDV dahil 50.00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı posta ile gönderilmez.

8- Teklifler, en geç 31/10/2016 günü, saat 11:00’e kadar TRT İstanbul Müdürlüğü Cumhuriyet Caddesi No : 56 Harbiye/Şişli/İSTANBUL Evrak kayıt Servisi Kat: 1 No : 101 adresine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10- Postadaki gecikmeler dahil, hangi sebeple olursa olsun, belirtilen sürede verilmeyen teklifler dikkate alınmaz.

11- Kurumumuz 2886 sayılı ihale Kanununa tabi olmayıp, ihale TRT Satış ve Kiralama İşlemleri Yönetmeliği hükümlerine göre yapılmaktadır. Kurumumuz ihale tarihini herhangi bir sebep göstermeden daha sonraki bir tarihe ertelemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta ve araç satışından önceki herhangi bir aşamada ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR