ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karışık ambalaj (kâğıt, cam, plastik vb.) atıkların satışı yapılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
6000 Ton Karışık ambalaj atıklarının satışı işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.11.2017 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ümraniye Belediye Başkanlığı Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Etüd Proje MüdürlüğüKARIŞIK AMBALAJ (KÂĞIT, CAM, PLASTİK VB.) ATIKLARININ SATIŞI YAPILACAKTIR


İlçemiz sınırları içerisinde geri dönüştürülmesi için toplanan karışık ambalaj (kâğıt, cam, plastik vb.) atıklarının satışı işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35 a maddesi kapalı teklif usulü ve 40.maddesine (artırmalı olarak) göre Ümraniye Belediye Başkanlığı Merkez binası 2.kat Encümen salonunda Belediye Encümenince satışı yapılacaktır.
İhaleye iştirak etmek isteyenlerin 20/11/2017 mesai bitimine kadar Etüd Proje müdürlüğüne müracaat ederek Şartname ve İhaleye giriş belgesini alması ve teklif zarfını idareye teslim etmesi gerekmektedir.

İşin nevi : 6000 Ton Karışık ambalaj atıklarının satışı işi
İşin süresi : 250 takvim günü
Tahmin edilen bedel : Kilogram bedeli 50 kuruş, 6000 Ton bedeli 3.000.000,00 TL
Geçici teminat : Tahmin edilen toplam bedelin %3’ünden az olamaz.
Şartname Bedeli : 100,00 TL
İhale Gün ve saati : 21/11/2017 saat: 09:00
İhalenin yapılacağı yer : Ümraniye Belediye Başkanlığı Encümen Salonu

İhaleye katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartlara uymaları ve istenilen belgeleri getirmeleri gerekmektedir.

  1. Gerçek Kişilerden: a1)Teklif mektubu, a2) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya bankadan alınmış geçici teminat mektubu, a3)İmza beyannamesi, a4)Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname ile vekil adına düzenlenmiş İmza Beyannamesi a5) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği, a6) İkametgâh belgesi, a7) Nüfus cüzdanı örneği, a8) İhale giriş belgesi, a9) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz, a10) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevre İzin ve Lisans Belgesi a11)İsteklinin ambalaj atıklarını depolayacağı yere ait adres bilgileri (Depolama alanı Ümraniye ilçe sınırlarına en fazla 5 km uzaklıkta olacaktır.)
  2. Tüzel Kişilerden: b1)Teklif mektubu, b2) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya bankadan alınmış geçici teminat mektubu, b3) İmza sirküleri, b4) Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname ile vekil adına düzenlenmiş İmza Beyannamesi b5) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği, b6) ilgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, ,b7) ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler, b8) İhale giriş belgesi, b9) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz, b10) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevre İzin ve Lisans Belgesi b11)İsteklinin ambalaj atıklarını depolayacağı yere ait adres bilgileri (Depolama alanı Ümraniye ilçe sınırlarına en fazla 5 km uzaklıkta olacaktır.)

İhaleyi alan firma ambalaj bedelini Ümraniye Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine 12 (on iki) eşit taksitle yatıracaktır. 1. taksit sözleşme imzalanmadan önce peşin ödenecek, 2. taksit sözleşme imzalandıktan sonra 10. gün, 3. taksit 20. gün, 4. taksit 30. gün, 5. taksit 40. gün, 6. taksit 50. gün, 7. taksit 60. gün, 8. taksit 70. gün, 9. taksit 80. gün, 10. taksit 90. gün, 11. taksit 100. gün, 12. taksit 110. gün, ödeme yapılacaktır. Ödemelerin gecikmesi durumunda ambalaj atıklarının teslimatı durdurularak gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi oranında gecikme cezası uygulanacaktır. Taksitlerden herhangi biri 15 gün içerisinde ödenmemesi durumunda Kesin Teminat gelir kaydedilerek sözleşme feshedilecektir.
İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte idare serbesttir.

Komisyon gerekli gördüğünde ihaleyi Kapalı teklif usulünden Açık Teklif usulüne çevirebilir.
Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderleri ihaleyi kazanan firma tarafından ödenecektir.

Doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde İstanbul Anadolu mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR