ELAZIĞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Hurda araç satışı yapılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00674128
Şehir : Elazığ / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

FIRAT 13.10.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
58 Adet muhtelif marka ve model taşıt ile 1.744 adet muhtelif demirbaş malzeme 15.000 Kg (Tahmini Miktar) Muhtelif Metal Malzeme,2.000 Kg (Tahmini) Muhtelif Alüminyum Malzeme
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.10.2017 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Ataşehir Mah.Kuvay-i Milliye Cad.No:78 ELAZIĞ
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

HEK, HURDA VE EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ TAŞITLAR VE HURDA MALZEMELERE AİT MÜBADELE YAPILACAKTIR

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünden:
4645 sayılı Kanun ve bu Kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 38’inci maddesi uyarınca Hek, Hurda ve Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Taşıtların mübadelesi yapılacaktır.

1 - İdarenin;
a) Adı : Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü
a) Adresi : Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Ataşehir Mah.Kuvay-i
Milliye Cad.No:78 ELAZIĞ
b) Telefon ve faks numarası : 0 424 241 10 00-6493 - Fax: 0 424 241 10 45
c) Elektronik posta adresi : ---
2 - Mübadele konusu İdare tarafından verilecek malın;
Adı, niteliği, türü ve miktarı : 58 Adet muhtelif marka ve model taşıt ile 1.744 adet muhtelif demirbaş malzeme
15.000 Kg (Tahmini Miktar) Muhtelif Metal Malzeme,2.000 Kg (Tahmini) Muhtelif
Alüminyum Malzeme
Durumu ve özellikleri (mübadelesi yapılacak malın cinsi, miktarı ve faal olup olmadığı) : Mübadelesi yapılacak Hek, Hurda ve Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Taşıtların
durum ve özelliği ile ilgili bilgiler mübadele şartnamesinde veya idarede görülebilir.
3 - Mübadele konusu idare tarafından alınacak malın;
Adı, niteliği, türü ve miktarı : 4 (Dört) adet 2017 Model Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire (Benzinli,95 Hp-Beyaz Renk)
marka kullanılmamış(sıfır km) araç
Lassa marka 73 adet 195/65/ R 15(Kışlık) ebatlarında oto lastiği
Lassa marka 73 adet 195/65/R 15(Yazlık) ebatlarında oto lastiği
Lassa marka 73 adet 185/65 R 15(Kışlık) ebatlarında oto lastiği
Lassa marka 73 adet 185/65 R 15(Yazlık) ebatlarında oto lastiği
Durumu ve özellikleri : Taşıtlar 2017 model veya üzeri kullanılmamış, diğer ürünler de kullanılmamış
olacaktır.
4 - İdare tarafından alınacak malın/malların teslim etme yeri :
Elazığ Emniyet Müdürlüğü Bakım Onarım Büro Amirliği Hizmet Binası adresine bir
defada teslim edilecektir.
5 - İdare tarafından verilecek malın/malların teslim alma yeri : Mübadele karşılığı verilecek (58) adet muhtelif marka ve model taşıt
Elazığ Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü Hizmet binasından diğer
malzemeler ise Bakım Onarım Büro Amirliği Hizmet Binası adresinden teslim
alınacaktır.
6 - Mübadelenin;
a) Yapılacağı yer : Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Ataşehir Mah.Kuvay-i
Milliye Cad.No:78 ELAZIĞ
b) Tarihi ve saati : 24/10/2017 günü saat 10.00
7 - Değer tespit komisyonu tarafından belirlenen tahmini bedel : 264.538,33 (ikiyüzaltmışdörtbinbeşyüzotuzsekiztürklirasıotuzüçkuruş)
8 - İdare tarafından alınacak malın/malların tahmini bedeli : 264.589,33 (ikiyüzaltmışdörtbinbeşyüzseksendokuztürklirasıotuzüçkuruş)


9 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:
Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin;
a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare tarafından alınacak mala ait tahmini bedelin %3 ünden (en az 7.936,15-TL) az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
c) Tebligat adresini gösterir belge
d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneği
e) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;
1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,
2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak adli sicil belgesi istenir.
10 - Mübadele, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
11 - Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, mübadele dokümanı Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Ataşehir Mah.Kuvay-i Milliye Cad.No:78 ELAZIĞ adresinde görülebilir ve 20,00-TL (yirmi Türk lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.
12 - Teklifler, 24/10/2017 günü saat 10.00’a kadar Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Ataşehir Mah.Kuvay-i
Milliye Cad.No:78 ELAZIĞ adresine verilecektir.
13 - Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.
14 - Sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.
15 - Bu işin tamamına teklif verilecek olup, kısmi teklif verilmeyecektir.
16 - İlan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:30 ile 16:30 saatleri arasında; mübadelesi yapılacak olan HEK, hurda ve ekonomik ömrünü doldurmuş taşıtlar Elazığ Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü bahçesinde diğer malzemeler ise Elazığ Emniyet Müdürlüğü 2. Kademe Hizmet Binası adresinde görülebilir.
17 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, mübadele tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
18 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR