Yazdır

GÖRDES BELEDİYE BŞK.

Belediyeden satılık taşınmazlar

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00453227
Şehir : Manisa
Yayınlandığı Gazeteler

GÖRDES MÜSTAKİL BÖLGE 18.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
İlk İhale Tarihi : 27.10.2016 14:00
Muhammen Bedeli : 0 TL
Dosya Numarası : 0
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

MANİSA İLİ, GÖRDES BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda cinsi, evsafı ve özellikleri Tablo-1’ de gösterilen 43 adet taşınmazın tamamı 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesine göre açık arttırma usulü ile satılacaktır.

Satışı yapılacak taşınmazları gösterir tablo.

Tablo-1 (TL)

S.No

Mahalle

Ada

Parsel

Cinsi

M2

M2 Bedeli

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

1

Kurtuluş

411

2

Dükkan

B Blok 5

35.000,00

1.100,00

2

Kurtuluş

411

2

Dükkan

B Blok 6

40.000,00

1.200,00

3

Atatürk

149

172

Arsa

419

60,00

25.140,00

800,00

4

Atatürk

149

208

Arsa

370

68,00

25.160,00

800,00

5

Atatürk

149

209

Arsa

365

69,00

25.185,00

800,00

6

Boyalı

270

Arsa

760

20,00

15.200,00

500,00

7

Köseler

108

4

Arsa

390,94

26,00

10.164,44

400,00

8

Köseler

110

1

Arsa

397,07

18,00

7.147,26

300,00

9

Köseler

110

11

Arsa

448,95

18,00

8.081,10

300,00

10

Köseler

110

2

Arsa

395

16,00

6.320,00

300,00

11

Köseler

110

3

Arsa

394,99

13,00

5.134,87

300,00

12

Köseler

110

4

Arsa

470,41

13,00

6.115,33

300,00

13

Köseler

110

6

Arsa

455

14,00

6.370,00

300,00

14

Köseler

110

8

Arsa

455

14,00

6.370,00

300,00

15

Köseler

110

9

Arsa

458

18,00

8.244,00

300,00

16

Köseler

111

1

Arsa

494,99

13,00

6.434,87

300,00

17

Köseler

111

2

Arsa

471,45

11,00

5.185,95

300,00

18

Köseler

111

3

Arsa

451,03

12,00

5.412,36

300,00

19

Köseler

111

4

Arsa

460

11,00

5.060,00

300,00

20

Köseler

111

8

Arsa

495,33

13,00

6.439,29

300,00

21

Köseler

111

9

Arsa

495

13,00

6.435,00

300,00

22

Köseler

112

1

Arsa

386,58

21,00

8.118,18

300,00

23

Köseler

113

1

Arsa

349,72

23,00

8.043,56

300,00

24

Köseler

114

1

Arsa

431,26

19,00

8.193,94

300,00

25

Köseler

114

4

Arsa

362,58

12,00

4.350,96

300,00

26

Köseler

114

5

Arsa

361,66

12,00

4.339,92

300,00

27

Köseler

114

6

Arsa

359,59

12,00

4.315,08

300,00

28

Köseler

114

7

Arsa

358,10

14,00

5.013,40

300,00

29

Köseler

115

2

Arsa

399,94

18,00

7.198,92

300,00

30

Köseler

890

Arsa

104

49,00

5.096,00

300,00

31

Deliler

103

Tarla

2.620

3.100,00

200,00

32

Deliler

104

Tarla

3.880

4.600,00

300,00

33

Deliler

105

Palamutluk

10.520

15.000,00

500,00

34

Deliler

106

Tarla

21.500

26.000,00

800,00

35

Deliler

112

Kesik

870

1.100,00

100,00

36

Şeyhyayla

166

Tarla

32.258

44.000,00

1.500,00

37

Karaağaç

25

Tarla

5.300

20.000,00

600,00

38

Merkeztepe

288

Tarla

1.900

4.000,00

200,00

39

Kurtuluş

82

30

Arsa

21,55

5.000,00

250,00

40

Nakıpağa

9

23

Kargir Ev

195

200.000,00

6.500,00

41

Nakıpağa

9

24

Kargir Ev

201

175.000,00

5.500,00

42

Kurtuluş

273

50

Arsa

515,22

100.000,00

3.500,00

43

Deliler

249

Köy Odası

58

500,00

100,00

2-İhale Gördes Belediyesi Kültür Sarayı Çok Amaçlı Salonunda 27/10/2016 tarihinde Perşembe günü saat 14.00’da Gördes Belediye Encümenince yapılacaktır.

3-Taşınmaz mal satış şartnamesi Gördes Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden görülebilir ve 30,00-TL (otuz) ücret karşılığında satın alınabilir. Ayrıca www.gordes.bel.tr adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşılabilir.

4-İhaleye çıkarılan taşınmazların muhammen bedelleri ve geçici teminat bedelleri Tablo-1’de belirtilen şekildedir.

5-İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

a)Geçici teminat; İstekliler söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazın muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminat veya banka teminat mektubu vereceklerdir.(Bkz.Tablo-1)

b)İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.

c)Nüfus cüzdanı sureti. (Gerçek kişiler için),

d)İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış İkametgah Belgesi (Gerçek kişiler için)

e)Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi (Tüzel kişilik için)

f)Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,

g)İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

h)Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri

ı)Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.

i)Gerçek kişinin kendisi ve nüfus kaydında belirtilen kişilerin, Tüzel Kişiliğin ve yetkilisinin nüfus kayıt örneğinde belirtilen kişilerin Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Belediye Başkanlığından )

j)Gerçek kişiler için iyi hal kâğıdı ( Cumhuriyet Savcılığından )

k)Vergi borcu olmadığına dair belge (Vergi Dairesi Müdürlüğünden)

6-İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir.

7-Taşınmazın satış ihalesine teklif verecekler; ihale evraklarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 27.10.2016 tarihinde Perşembe günü saat 13:30’a kadar Gördes Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.

8-İhale bedeli peşin tahsil edilecektir.

9-İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR