Yazdır

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ

Belediyeden satılık 40 m2 arsa

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00522045
İlan tarihi : 03.01.2017
Şehir : İstanbul / Fatih
Yayınlandığı Gazeteler

ÖNCE VATAN 07.01.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ÖNCE VATAN 04.01.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
OLAY 04.01.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
Niteliği, Türü, Miktarı : Arsa
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
İhale Kayıt No : 4414
Muhammen Bedel : 606 TL
İhale Tarihi : 25.01.2017 13:00
İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
İşin Yapılacağı Yer : Kirmasti/Fatih
İhale Türü : Satış
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

İHALE İLANI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1) Encümen Kayıt No:4414

2) Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) İli: İstanbul

b) İlçesi: Fatih

c) Mahallesi: Kirmasti

d) Pafta No:---

e) Ada No: 1921

f) Parsel No: 69

g) Yüzölçümü: 40,42 m²

h) Satılacak Hisse Oranı: Tamamı

ı) Halihazır: İşgalli

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı: Yok

k) İmar Durumu: Konut Alanı (13-14-58 parsellerle tevhitli)

l) Cinsi: Arsa

3) Muhammen Bedeli:

606.300.-TL

4) Geçici Teminatı:

18.189.-TL

5) İhale Tarihi ve Saati:

25 Ocak 2017 – 13:00

6) İhalenin Yapılacağı Yer:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

7) İhale Usulü:

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü

8) İhale şartnamesi:

Emlak Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.
Binbirdirek Mah. Piyerloti Cad. No:4 Çemberlitaş-Fatih/İSTANBUL

Tel: 0212 455 33 88 Fax: 0212 449 51 33

9) Şartname Bedeli

100.-TL

10) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) Gerçek kişinin Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdan sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

c) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

d) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü.

e) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.

f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,

g) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname

h) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

i) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

11) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne ( İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.

12) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR