Yazdır

MERKEZEFENDİ İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ambalaj atıkları geri dönüşüm işi ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00492640
Şehir : Denizli
Yayınlandığı Gazeteler

HİZMET 24.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
HİZMET 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 06.12.2016 16:00
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
Niteliği, Türü, Miktarı : Merkezefendi Belediyesi sınırları içinde 01.01.2017 -30.06.2019 tarihleri arasında Ambalaj Atıklarının Evsel Nitelikli Atıklardan Ayrı Toplanması ve Değerlendirilmesi İşi
İhale Türü : Kiraya Verme
İhalenin Yapılacağı Yer : Merkezefendi Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İLAN

2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 30 (otuz) aylığına verilmesi ihalesi, 06/12/2016 tarihinde saat 16:00’da Merkezefendi Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

S. No

İhalenin Konusu

İşin Niteliği

Muhammen Bedeli (TL)

İhale Süresi

Geçici Teminat %3 (TL)

İlan Şekli ve Adedi

İhale Usulü

Dosya Satış Bedeli (TL)

İhale Tarihi ve Saati

1

Ambalaj Atıkları

Merkezefendi Belediyesi sınırları içinde 01.01.2017 -30.06.2019 tarihleri arasında Ambalaj Atıklarının Evsel Nitelikli Atıklardan Ayrı Toplanması ve Değerlendirilmesi İşi

284.273,56

30 Ay

8.528,21

İl sınırları içerisinde yayımlanan gazetede 2 defa ve Belediye internet sitesi ile ilan panosunda 1 hafta süreyle ilanı

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca“ AÇIK TEKLİF USULÜ “

100,00

06/12/ 2016

Saat 16: 00

İdarenin:

  1. Adresi: Sırakapılar Mahallesi 1581 Sk. No: 4 20100 Merkezefendi/ DENİZLİ
  2. Telefon ve Faks: 0 (258) 265 38 88 ve 0 (258) 265 38 91
  3. Elektronik Posta Adresi: destekhizmetleri@merkezefendi.bel.tr
  4. İhale Dokümanının Görülebileceği İnternet Adresi: Merkezefendi Belediyesi Resmi Web Sitesi
  5. İhale Dokümanının Satın Alınabileceği Adres: Merkezefendi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
  6. İşe Başlama Tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten ve yer teslimi yapıldıktan sonraki gün işe başlanacaktır.

İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıda belirtilen niteliklere haiz olmak şarttır.

1.İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere ikametgâh belgesi veya adres beyanı,

2.Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek,

3.Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti,

4.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) İş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’ deki esaslara göre temin edecekleri belge,

5.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) İş ortaklığı olması halinde iş ortaklığını oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

6.İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

  1. İsteklilerin iş ortaklığı yapması halinde, iş ortaklığı beyannamesi ile ortaklarca imzalanan iş ortaklığı sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli iş ortaklığı sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar).

8.Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya belge veya teminat mektubu, Devlet Tahvili, Hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.

9.2886 ve 4734 sayılı ihale kanunlarına göre cezalı olmadığına dair beyanı.

10.Vergi Dairesine, Merkezefendi Belediyesi’ne ve Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) prim borcu olmadığına dair belge ( İhale tarihinde her hangi bir borcunun bulunmaması gerekmektedir.)

11.Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Ambalaj atıkları toplama ve ayırma konusunda alınmış Çevre Lisansı veya Geçici Faaliyet Belgesi ile Tehlikesiz Atık Toplama ve Ayırma Belgesi

12.İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz.

İsteklilerin iş ortağı olması halinde her ortağın 10. Maddede belirtilen belgelere sahip olması gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR