KONYA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

12 adet daire satılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00635945
Şehir : Konya / Selçuklu
Semt-Mahalle : FERİTPAŞA MAH. / FATİH
Yayınlandığı Gazeteler

ANADOLU''DA BUGÜN 15.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Tarihi
:
03.08.2017 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Ferhuniye Mah. Vatan Cad.No:3 Selçuklu KONYA
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR


KONYA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜNDEN

1 )Konya ili Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi No:72 Selçuklu / KONYA adresinde bulunan tapunun 156-123-160 19 L2 pafta, 13223 ada, 4 parselde 822 m² lik arsa üzerinde kayıtlı Vakıflar Bankası PTT Lojmanının 3. 4 ve 5. katlarında bulunan 12 adet daire ayrı ayrı Kapalı Zarf- Açık Artırma Usulü ile satışa çıkarılmıştır.
2 ) İhalenin yapılacağı yer: Ferhuniye Mah. Vatan Cad.No:3 Selçuklu KONYA adresinde olup, Telefon No: 0 332 238 67 52 Faks No:0 332 236 17 75 Elektronik posta adresi : konya_yapi@ptt.gov.tr dir.
3 ) İhale konusu taşınmazlara ait ihale şartnamesi Konya PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü Ferhuniye Mah. Vatan Cad. No:3 Selçuklu/KONYA adresinde ücretsiz görülebilir. İhaleye ait Şartname 100,00.TL karşılığı Konya PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü Ferhuniye Mah. Vatan Cad.No:3 Selçuklu/KONYA adresinden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin, ihale şartnamesini satın almaları zorunludur. Diğer hususlar İhale Şartnamesinde belirtilmiştir.
4 )İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için en geç 03/08/2017 Perşembe günü Saat 10:00’a kadar verecekleri teklif mektubu ile birlikte %10 luk geçici teminat makbuzu veya mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte), ihale dökümanının satın alındığına dair belge, ikametgah senedi; tebligat için adres beyanı; Gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdanı örneği, tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya noter tasdikli sureti; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri ( Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, tüzel kişi olması halinde şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli sureti ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ) vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri ve her sayfası imzalı Şartname ile birlikte en geç 03/08/2017 Perşembe günü Saat 10:00’a kadar Konya PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğüne teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir. Son teklif verme saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler ile faks, mail, teleks ve telgrafla yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
5 ) Satıştan doğacak giderler (satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler ile her çeşit vergi, resim, harç tapu masrafı vb. diğer mali yükümlülükler) alıcıya aittir.
6 )Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 gündür. İhaleye gireceklerin tevdi edecekleri belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır.
7 )Taşınmazların satışına ilişkin ihale 03/08/2017 Perşembe günü Saat : 10:00 itibariyle ( en küçük daire kapı numarasından başlamak üzere ) Konya PTT Başmüdürlüğü İhale Salonunda yapılacaktır.
8 ) Taşınmaz malların satışına esas Muhammen Bedelleri aşağıda çıkartılmış olup, Geçici teminat Muhammen Bedelin % 10’u kadardır.
9 ) Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ya da dilediğine yapmakta serbesttir.

İlan olunur.

3.KAT 4.KAT 5.KAT
Daire No Muhammen Bedeli Geçici Teminat Daire Alanı (m²) Daire No Muhammen Bedeli Geçici Teminat Daire Alanı (m²) Daire No Muhammen Bedeli Geçici Teminat Daire Alanı (m²)
5 95.000,00 9.500,00 78 9 95.000,00 9.500,00 78 13 90.000,00 9.000,00 78
6 100.000,00 10.000,00 78 10 100.000,00 10.000,00 78 14 95.000,00 9.500,00 78
7 150.000,00 15.000,00 113 11 150.000,00 15.000,00 113 15 135.000,00 13.500,00 113
8 135.000,00 13.500,00 113 12 145.000,00 14.500,00 113 16 135.000,00 13.500,00 113


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR