DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yol yapımı ve düzenlemesi için malzeme alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00621558
Şehir : Muğla
Yayınlandığı Gazeteler

DALAMAN 17.06.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/294893
Niteliği, Türü, Miktarı
:
38020 m2 Kilit Parke Taşı, 1000 mtül Beton Bordür ve 1000 ton Rotmiks alımı
İhale Tarihi
:
10.07.2017 11:00
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

PARKE TAŞI, BETON BORDÜR VE ROTMİKS SATIN ALINACAKTIR

DALAMAN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Parke Taşı, Beton Bordür ve Rotmiks alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/294893
1-İdarenin
a) Adresi : KARAÇALI MAH. ATATÜRK CAD. 96 48770 DALAMAN/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2526922010 - 2526922016
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :

38020 m2 Kilit Parke Taşı, 1000 mtül Beton Bordür ve 1000 ton Rotmiks alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri : İhale konusu malzemeler sözleşmenin imzalanmasına müteakip bir yıl içinde idarenin ihtiyacı nispetinde peyder pey alınacak olup, Rotmiks, Kilit parke ve bordür taşı İdarenin göstereceği depo yerlerine ve İlçemiz sınırları içerisinde muhtelif cadde ve sokaklara fiş karşılığı teslim edilecektir.
c) Teslim tarihleri : Alınaca olan Rotmiks idarenin ihtiyacı olduğunda (maksimum bir yıl içersinde) peyder pey idarenin göstereceği depoya nakliye yükleniciye dahil olmak üzere alınacak, Kilit parke ve bordür taşı İdarenin isteği doğrultusundan İdarenin göstereceği İlçe sınırları içersindeki cadde ve sokaklara peyder pey olmak üzere maksimum bir yıl içersinde yüklenici tarafından teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : DALAMAN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Karaçalı Mah. Atatürk Cad. No:96 Dalaman/ MUĞLA
b) Tarihi ve saati : 10.07.2017 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

Parke taşları TS 2824 EN 1338 de belirtilen şartlarda imal edilmiş olacaktır. Beton Parke Taşları imalinde; TS 19 ve TS 21 kapsamında olan portland çimento, TS 1247 'de belirtilenlere uygun su, TS 706' ya uygun agrega, TS 3452 'de belirtilen özelliklerde beton katkı maddeleri kullanılmalıdır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Bu ihalede benzer iş olarak , Kilit Parke Taşı ve Beton Bordür ile Rotmiks satışı kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı DALAMAN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Karaçalı mah.Atatürk Cad.No:96 Dalaman /Muğla adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DALAMAN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Karaçalı Mah. Atatürk Cad. No:96 Dalaman/ MUĞLAadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR