AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yetişkin köpek kuru maması alımı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00497462
Şehir : Balıkesir / Ayvalık
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 02.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/519365
Niteliği, Türü, Miktarı
:
2017 yılı köpek bakım çiftliğinde bulunan sahipsiz hayvanların beslenmesi için yetişkin köpek kuru maması yem alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Ayvalık Belediyesi Köpek Bakım Çiftliği
İhale Tarihi
:
16.12.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Ayvalık Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2017 YILI KÖPEK BAKIM ÇİFTLİĞİNDE BULUNAN SAHİPSİZ HAYVANLARIN BESLENMESİ İÇİN YETİŞKİN KÖPEK KURU MAMASI YEM ALIMI

AYVALIK BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


2017 yılı köpek bakım çiftliğinde bulunan sahipsiz hayvanların beslenmesi için yetişkin köpek kuru maması yem alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/519365

1-İdarenin

a) Adresi

:

Fevzipaşa - Vehbibey Sahilboyu 1 10400 AYVALIK/BALIKESİR

b) Telefon ve faks numarası

:

********** -

c) Elektronik Posta Adresi

:

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

2017 yılı köpek bakım çiftliğinde bulunan sahipsiz hayvanların beslenmesi için yetişkin köpek kuru maması yem alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Ayvalık Belediyesi Köpek Bakım Çiftliği

c) Teslim tarihi

:

İdarenin isteği tarihlerde mal partiler halinde teslim edilir. İdarenin belirlediği tarihlerde istenilen miktarlardaki malların resmi referans laboratuvarında yapılmış bu parti mala ait analiz raporu ile birlikte idareye belirtilen adrese teslim edilecektir. teslimat esnasında yüklenici boşaltma personeli bulunduracak ve bu personel için idareden herhangi bir ücret talep etmeyecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Ayvalık Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati

:

16.12.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1. Köpek Mamalarına ait T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca verilmiş Yem İşletme Onay belgesi olmalıdır. İstekli üretici ise bu belgelerin asıllarını veya noter onaylı suretlerini ihale dosyalarında bulunduracaktır. İstekli bayi ise üretici firmaya ait yukarıda istenen belgelerin noter onaylı suretlerini ihale dosyasında sunmaları zorunludur.

2. Köpek mamaları , İyi hijyen uygulamalarına dair üretim sistemlerine verilen ‘’İSO22000 , Globalgap’’ belgeleri verilmiş üretim tesislerinde üretilmiş olmalıdır. İstekli üretici ise bu belgelerin asıllarını veya noter onaylı suretlerini ihale dosyalarında bulunduracaktır. İstekli bayi ise üretici firmaya ait yukarıda istenen belgelerin noter onaylı suretlerini ihale dosyasında sunmaları zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ayvalık Belediyesi Destek Hiz. Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ayvalık Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR