Yazdır

SİVAS KKK 5. PİYADE EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI

Yemek taşima kabi (termotrans), tepsi· konveksi·yonlu firin, firin tepsi· kapaği, gastronom küvet alimi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00448831
Şehir : Sivas / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

MEMLEKET SİVAS 11.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
SİVAS İRADE 11.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Kayıt No : 2016/388102
Muhammen Bedel : 20 TL
Niteliği, Türü, Miktarı : 4 kalem ; yemek taşima kabi (termotrans) 30 adet - tepsi· konveksi·yonlu firin gn 2/1 (gastronom) 200 adet - firin tepsi· kapaği 100 adet - gastronom küvet ( gn 1/1 -200) 100 adet alimi
İhalenin Yapılacağı Yer : 5'inci P.Eğt.Tug.K.lığı İhale Komisyonu ( Askeri Gazino Müdürlüğü Yanı) SİVAS
İşin Yapılacağı Yer : 22?nci İkmal Merkezi Komutanlığı Tşn.Tük.540 Mal Saymanlığı Depoları / Sivas
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Alt Birimi : Sivas KKK 5. Piyade eğitim tugay komutanlığı
İhale Tarihi : 24.10.2016 10:30
İhale Türü : Mal Alımı
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

4 KALEM; YEMEK TAŞIMA KABI (TERMOTRANS) 30 ADET - TEPSİ KONVEKSİYONLU FIRIN GN 2/1 (GASTRONOM) 200 ADET - FIRIN TEPSİ KAPAĞI 100 ADET GASTRONOM KÜVET ( GN 1/1 -200) 100 ADET ALIMI
5.P.EĞT.TUG.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENELKURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK
4 KALEM ; YEMEK TAŞIMA KABI (TERMOTRANS) 30 ADET - TEPSİ KONVEKSİYONLU FIRIN GN 2/1 (GASTRONOM) 200 ADET - FIRIN TEPSİ KAPAĞI 100 ADET - GASTRONOM KÜVET ( GN 1/1 -200) 100 ADET ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2016/388102
1- İdarenin
a) Adresi : RAHMİ GÜNAY CADDESİ 58000 SİVAS MERKEZ/SİVAS
b) Telefon ve faks numarası : 3462238765 - 3462253915
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresi (varsa)
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1. YEMEK TAŞIMA KABI (TERMOTRANS) : 30 ADET 2. TEPSİ,
KONVEKSİYONLU FIRIN GN 2/1 (GASTRONOM) : 200 ADET 3. FIRIN TEPSİ KAPAĞI : 100 ADET 4. GASTRONOM KÜVET ( GN 1/1 -200) : 100 ADET
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 22?nci İkmal Merkezi Komutanlığı Tşn.Tük.540 Mal Saymanlığı
Depoları / Sivas
c) Teslim tarihi : 22?nci İkmal merkezi Komutanlığı Tşn.Tük.540 Mal Saymanlığı
SİVAS 10.1.2. Sözleşmenin askeri tarafının, sözleşmenin imzalandığı tarihten sonra, bulunduğu yerden iki yüz elli (250) kilometre dahilinde yer değiştirmesi (veya askeri/insani zaruretler) halinde (esbab-ı mucibe belirtmeye gerek olmaksızın); yükleniciye, başka bir noktaya/birliğe mal teslimatı yapması talimatı (tebligatı) verilebilir. Yüklenici kendisine bu yolda yapılan tebligata koşulsuz uymak mecburiyetindedir. İki yüz elli (250) kilometre mesafeye kadar teslimat yeri değişiklikleri için yükleniciye herhangi bir ilave ödeme yapılmayacak, iki yüz elli (250) kilometreden fazla yer değişikliklerinde, bu sınırı aşan mesafeler için mahalli idarelerce tespit olunan taşıma rayiçleri içerisinde olmak şartıyla nakliye ödemeleri yapılabilecektir. 10.1.3. Yukarıda belirtildiği şekilde, mal tesliminin başka bir birliğe yaptırılması halinde, teslim edilen malın muayenesi ilgili birliğin Muayene Komisyonu, ödemesi ise onay belgesini düzenleyen ita amirliği tarafından yapılacaktır. 10.1.4. Yüklenicinin, bu sözleşmenin 10.1.1. maddesinde belirtilen teslimat yerinden başka bir noktaya/birliğe mal teslimini teklif/talep etme hakkı yoktur. 10.2. İşe başlama tarihi 10.2.1. 10.3. Teslim programı ve teslim tarihi 10.3.1. Sözleşmenin imzalanmasını (Sayıştay tesciline tabi işlerde ise bu tescilin yapılmasını) müteakip İşe başlama tarihi/sözleşme süreci başlayacaktır. İdare tarafından ayrıca bir işe başlama tebligatı verilmeyecektir; Mallar defaten (tek partide) teslim alınacak olup, süreleri ve miktarları aşağıda belirtilmiştir. Malın teslim süresi 20 (YİRMİ) takvim günüdür. 10.3.2. Teslim programı ve teslim tarihi 10.3.2.1 Teslim Şekli: 20 (YİRMİ) takvim günü içerisinde, EK-A (Alıma ait Diğer Bilgiler)?da belirtilen miktar ve istenen özelliklere uygun, Defaten teslim edilecektir. 10.3.2.2. Teslimat Programı : Yüklenici, Malın herhangi bir sebeple normal teslim süresi içerisinde teslim edilmemesi (veya teslim edilen malların muayenelerde reddedilmesi) halinde; her takvim günü için sözleşmenin 34üncü maddesinde belirtilen parasal ceza uygulanmak şartıyla yükleniciye 5 gün cezalı süre verilecektir. Cezalı süre içerisinde de malın teslim edilmemesi (veya teslim edilen malların muayenelerde reddedilmesi) durumunda, yükleniciye sözleşmenin 34üncü maddesinde belirtildiği üzere en az yirmi (20) günlük ihtarlı süre verilecek, bu süre içerisinde de malın teslim edilmemesi (veya teslim edilen malların muayenelerde reddedilmesi) halinde sözleşmenin 35inci maddesinde belirtildiği üzere sözleşme feshedilecektir. Taahhüt edilen malın son teslim günü, tatil gününe tesadüf ettiği takdirde teslimat, tatili müteakip ilk iş gününde yapılacaktır. Bundan dolayı gecikme cezası alınmaz. Teslimatlar iş günü ve iş saatlerinde yapılır. 10.3.3. Teslim alma/teslim etme a. Yüklenici, iş günlerinde (08:00-17:00) saatleri arasında mal saymanlığına (cezasız olarak) teslim edilebilecektir. Yüklenici muayene edilmek üzere teslim ettiği malın ret edilmesi halinde, ret edilen malın yerine teslim süreleri içerisinde 2 (iki) defa mal teslim etme hakkına sahiptir. Taahhüt ettiği malı teslim sürelerine uygun olarak yerine getirmediği takdirde, idare tarafından çekilecek ihtarlı süre içerisinde, yüklenici 1 (bir) defa mal getirme hakkına sahiptir, b. Teslimatlar iş günü ve iş saatlerinde yapılır. Mal teslim/değiştirme tarihlerinin son gününün, tatil gününe rastlaması halinde; teslimat takip eden ilk iş gününde yapılacak, bu durumda herhangi bir gecikme cezası uygulanmayacaktır. Tatil gününe rastlayan teslimatlar, tatil gününü takip eden ilk iş gününde yapılmaz ise; cezalı sürenin başlangıcı olarak, tatil gününe isabet eden teslim tarihi esas alınacaktır, c. Satıcının, malı erken veya geç teslim etmeyi teklif etme hakkı ve yetkisi yoktur.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : 5'inci P.Eğt.Tug.K.lığı İhale Komisyonu ( Askeri Gazino
Müdürlüğü Yanı) SİVAS
b) Tarihi ve saati : 24.10.2016 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı 5'inci P.Eğt.Tug.K.lığı İhale Komisyonu ( Askeri Gazino Müdürlüğü Yanı) SİVAS adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 5'inci P.Eğt.Tug.K.lığı İhale Komisyonu ( Askeri Gazino
Müdürlüğü Yanı) SİVASadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR