ZÜBEYDE HANIM HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yemek hizmeti alım ihalesi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00453289
Şehir : Tekirdağ
Yayınlandığı Gazeteler

TRAKYA 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/415154
Niteliği, Türü, Miktarı
:
 39.080 adet sabah kahvaltısı,46.540 adet öğle: yemeği,40.540 adet akşam yemeği,34.660 adet ara! öğün,2.350 adet özel gün menüsü olmak üzere toplam] : 163.170, adet öğün yemek;
İhale Tarihi
:
10.11.2016 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
ZÜBEYDE HANIM HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ KARADENİZMAH.TRABZON CAD.NO:258;/SÜLEYMANPAŞA / TEKİRDAĞ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ-ZÜBEYDE HANIM TEKİRDAĞ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

TEKİRDAĞ ZÜBEYDE HANIM HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ VE ÇOCUK DESTEK MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT MALZEME DÂHİL MAMUL YEMEK _ HAZIRLAMA VE DAĞITIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2016/415154

1-İdarenin
a) Adresi:KARADENİZ MAHALLESİ TRABZON SOKAK 2581 59100 MERKEZ TEKİRDAĞ MERKEZ/TEKİRDAĞ
b) Telefon ve faks numarası:2822266169-2822266170
c) Eleklronik Posta Adresi:
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :39.080 adet sabah kahvaltısı,46.540 adet öğle: yemeği,40.540 adet akşam yemeği,34.660 adet ara! öğün,2.350 adet özel gün menüsü olmak üzere toplam] : 163.170, adet öğün yemek;Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde) bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:TEKİRDAĞ ZÜBEYDE HANIM HUZUREVİj MÜDÜRLÜĞÜ î
c) Süresi:İşe başlama tarihi 01.01.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017 I

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: ZÜBEYDE HANIM HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ KARADENİZMAH.TRABZON CAD.NO:258;/SÜLEYMANPAŞA / TEKİRDAĞ j
b) Tarihi ve saati: 10.11.2016-09:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler Ue yeterlik değerlen dermesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler;
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; ___
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı oİduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 'meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde.bulundu&u yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya1 sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, jtüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için Özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Gıda Üretim İzin Belgesi veya İşletme Kayıt Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Bİeyannamesi veya İmzajttriröîeri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bü bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.;
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptınlamazl
4.1.6 Tü7.e) kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken ; kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda | bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan Önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer
belgeleri:
a) ilgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu 1 bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, i
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu j bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu j kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest m ah a-ebeni mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak, oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, i
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. | Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini 1 sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik j kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. j Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam | gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarınınortdaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan Önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun tekli! edilen bedelin %25'inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.
Bu ihalede benzer iş olarak kamuda veya özel sektörde yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetler benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir!

6. İhale yerli ve yabancı timi isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7. İnak* dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı ZÜBEYDE HANIM HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ-KARADENİZ__ M A H.TRA B ZON CAD.NO:258 /SÜLEYMANPAŞA / TEKİRDAĞ adresinden satın alınabilir.
7.2. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veyaJEKAP.ü^nnden e

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ZÜBEYDE HANIM HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ-KARADENİZ M AH.TRABZON CAD.NO:258 /SÜLEYMANPAŞA /
TEKİRDAĞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iade)i taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler reklirlerini. Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmeimmlm&çjfattF
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. K onsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13..Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama1 istenecektir.

İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır. Huzurevi Müdür lüğü-2 übeyde Hanım Tekirdağ Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık
Çocuk Destek Merkezi •• Tekirdağ Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR