SARAYÖNÜ GÖZLÜ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yem katkı maddeleri satın alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00447630
Şehir : Konya / Sarayönü
Yayınlandığı Gazeteler

SARAYÖNÜ MANŞET 13.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/409448
İhale Tarihi
:
25.10.2016 14:30
İhale Usulü
:
4734 KİK, Belli İstekliler Arasında
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YEM KATKI MADDELERİ SATIN ALINACAKTIR

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TIGEM)

GÖZLÜ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası : 2016/409448

1.1. İş Sahibi İdarenin;

a) Adı..................................................:

Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü

b) Adresi…………..……………………………………….:

Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü Sarayönü/KONYA

c) Telefon Numarası..............................:

0.332.6228701 - 0.332.6228702

d) Faks Numarası……….…………………………….:

0.332.6228707

e) Elektronik Posta Adresi…….………………….:

gozlu@tigem.gov.tr

f) İlgili Personelin Adı, Soyadı/Unvanı.……:

Eser KARAGÜZEL – Ticaret Şefi

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler

İhale konusu malın;

a) Adı

Yem Katkı Maddeleri Alımı.

b) (Fiziki) Miktarı ve Türü

CİNSİ

MİKTARI (Ton)

TESLİMAT ŞEKLİ

Süt Vitamin-Mineral Premiksi

37,5

Kraft Torba

Buzağı Vitamin-Mineral Premiksi

8

Kraft Torba

Besi Vitamin-Mineral Premiksi

6

Kraft Torba

Kuru-Vitamin-Mineral Premiksi

3

Kraft Torba

Ham Soya Yağı

80

Dökme

c) Mal Alımına Ait Diğer Bilgiler

İşletmemizin ihtiyacı olan toplam 134,5 Ton yem katkı maddelerinin alım ihalesi olup, katkı maddelerinin özellikleri ekli teknik şartnamelerde ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

Madde 3-İhaleye ilişkin Bilgiler İle İhale ve Son Teklif Verme Tarih ve Saati

3.1.

a)İhale Usulü……….......................:

Kapalı Teklif

b)Tekliflerin Sunulacağı Adres…….:

Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü

c)İhalenin Yapılacağı Adres………….:

Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü Sarayönü/KONYA

ç) İhale (Son Teklif Verme) Tarihi.:

25.10.2016

d) İhale (Son Teklif Verme) Saati…:

14.30

e) İhale Komisyonu Toplantı Yeri…:

Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü Sarayönü/KONYA

f) Birinci ihaleye iştirak eden olmaması veya fiyatların uygun görülmemesi halinde 01.11.2016 tarihinde aynı yer ve saatte ikinci ihale yapılacaktır.

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) İhale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile bağlı bulunduğu Vergi Dairesi ve Sosyal Sigortalar Kurumu veya Bağ-Kura borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine dair belgeler,

ç) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

d) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

f) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (a),(b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Bu ihalede, ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler istenmeyecektir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler:

İsteklinin;

a) İstekli imalatçı ise imalatçılık belgesi ve/veya kapasite raporu,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesini,

İhale Komisyonuna ibraz etmesi zorunludur.

İsteklinin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.

4.4.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı GÖZLÜ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.

4.4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

4.5. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GÖZLÜ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

4.6. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

4.7. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

4.8. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatı nakit veya Döviz olması halinde İdare veznesine veya İdarenin T.C Ziraat Bankası Sarayönü Şubesindeki TR76 0001 0006 0005 9943 7852 40 no.lu hesabına yatıracaklardır. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 15.12.2016 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

4.9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

4.10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

4.11. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR