TEİAŞ 8.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Yazlık ve kışlık koruyucu giyim malzemesi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00622898
Şehir : Ankara / Yenimahalle
Semt-Mahalle : MACUN MAH. / MACUNKÖY
Yayınlandığı Gazeteler

ANAYURT 19.06.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Alt Birimi
:
İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2017/300022
Niteliği, Türü, Miktarı
:
25 AD DERİ CEKET,412 AD PANTOLON,164 AD KOT PANTOLON,412 AD GÖMLEK,370 ÇİFT AYAKKABI,42 ÇİFT KIŞLIK BOT,4 AD MONT,62 AD YAĞMURLUK,3 AD ÇANTA,2 AD CÜBBE,9 AD İŞ ÖNLÜĞÜ,155 AD KAZAK,40 AD ŞAPKA,42 AD KRAVAT,168 ÇİFT ÇORAP,37 AD PALTO,142 TK KOT TAKIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Tarihi
:
05.07.2017 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MACUN MAH. FATİH SULTAN MEHMET BULV. NO: 254 06105 Yenimahalle/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(TEİAŞ) 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANKARAMemur, Güvenlik Personeli ile İşçi Personeller için 2017 yılına ait yazlık ve kışlık koruyucu giyim malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/300022

1-İdarenin
a) Adresi : Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulv. No:254 06105 YENİMAHALLE/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3123972400 - 3123972414
c) Elektronik Posta Adresi : 8bolgemd@teias.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 25 AD DERİ CEKET,412 AD PANTOLON,164 AD KOT PANTOLON,412 AD GÖMLEK,370 ÇİFT AYAKKABI,42 ÇİFT KIŞLIK BOT,4 AD MONT,62 AD YAĞMURLUK,3 AD ÇANTA,2 AD CÜBBE,9 AD İŞ ÖNLÜĞÜ,155 AD KAZAK,40 AD ŞAPKA,42 AD KRAVAT,168 ÇİFT ÇORAP,37 AD PALTO,142 TK KOT TAKIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : İdarenin adresindeki merkez anbar deposu ve TEİAŞ Akköprü Tesisleri
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde işe başlanacak olup işe başlama tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) gün içinde mallar idareye teslim edilecektir. Birden fazla kısmın yüklenici üzerinde kalması durumunda sözleşmeye dahil olan tüm kısımlar (Tüm kalemler) tamamlanmadan mallar teslim edilmiş sayılmaz. Ayrıca bir kısımdaki malların partiler halinde teslim edilmesi durumunda en son partideki malın teslim tarihi esas alınacaktır. Sözleşme konusu malların tamamının teslim edilmesine müteakip muayene ve kabul komisyonunca teknik şartname ve şahit numuneler doğrultusunda incelemeler yapılacak ve malzemelerin teknik şartnameye uygun olduğu sunulan numunelerle birebir aynı olduğu tespit edildikten sonra muayene ve kabulü yapılarak teslim alınacaktır. Bütün Muayene kabul işlemlerinin tamamlanmasına müteakip idarenin ödeme planına göre ödeme işlemleri yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MACUN MAH. FATİH SULTAN MEHMET BULV. NO: 254 06105 Yenimahalle/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 05.07.2017 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İsteklilerin; Ankara il sınırları içerisinde ihale ilan tarihinden en az 2 yıl öncesinden açılmış, 1 Adet en az 3000 m² kapalı alana sahip mağazasının bulunduğuna dair İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını teklif zarfı içerisinde ihaleye sunması gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İsteklilerin, Mağazalarının, Türk Patent Enstitüsü’nce kabul edilen mal ve hizmet sınıflandırma listesine göre 35. sınıfı kapsayan mağazacılık hizmetinde tescil edilmiş olan Tescilli Marka Mağaza olduklarına dair “Marka Tescil Belgesi” ni teklifleri ile birlikte sunması zorunludur. Sunulan Tescilli Marka Mağazalarının, Tescilli Marka Mağazası olup olmadığı Türk Patent Enstitüsünün internet sayfasından kontrol edilecektir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklif ettileri mal/mallara ilişkin numuneleri engeç ihale gününden önce idareye teslim edeceklerdir. İhale günü numune kabulü yapılmayacaktır. Numunesi olmayan kısımlara ait verilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Aynı numune başka kısım için kullanılmayacak olup, her kısım için ayrı ayrı numune getirilecektir. Numulerin hangi kısma ait olduğu numunenin üstünde bir etiket yada yazı ile belirtilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 40 TRY (Türk Lirası) karşılığı TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA VE TİCARET ŞEFLİĞİ MACUN MAH. FATİH SULTAN MEHMET BULV. NO: 254 06105 Yenimahalle/ANKARA İdareden doküman almak isteyen istekliler doküman satış bedelini TC. Ziraat Bankası Ankara Necatibey Şubesi TR87 0001 0007 9537 7120 4460 37 IBAN Nolu İdarenin hesabına yatırıp makbuzuyla idareye müracaat edecektir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MUHABERAT VE ARŞİV ŞEFLİĞİ MACUN MAH. FATİH SULTAN MEHMET BULV. NO: 254 06105 Yenimahalle/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR