ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazılım ve donanım satın alınacaktır

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00678385
Şehir : Antalya / Muratpaşa
Yayınlandığı Gazeteler

AKDENİZ''DE YENİ YÜZYIL 12.10.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/489413
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
110 ADET EL TELSİZİ(IP68),ATEX EL TELSİZİ(IP67) 4 ADET, ARAÇ TELSİZİ 40 ADET, SABİT TELSİZ 10 ADET,BİLG.TAB.OPERATÖR HAB.SİST.1 ADET, UYDU TEL.3 ADET, BLUETOOTH 5 ADET,KABLOLU KULAKLIK 110 ADET OLMAK ÜZERE YAZILIM,DONANIM ALIMI İŞİ olup, Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.11.2017 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET BİNASI 4. KAT İHALE SALONU-YÜKSEK ALAN MAH. A.MENDERES BULV.NO:20 KAT:4 MURATPAŞA / ANTALYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DMR DİJİTAL EL,ARAÇ VE SABİT TELSİZ CİHAZLARI,UYDU TELEFONU VE YAZILIM,DONANIM SATIN ALINACAKTIR
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI


DMR DİJİTAL EL,ARAÇ VE SABİT TELSİZ CİHAZLARI,UYDU TELEFONU VE YAZILIM,DONANIM ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/489413

1-İdarenin
a) Adresi : ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET BİNASI YÜKSEK ALAN MAH. A.MENDERES BULV. NO:20 KAT:4 07310 MURATPAŞA/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası : 2422278700 - 2422495475
c) Elektronik Posta Adresi : ahmetkisa@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 110 ADET EL TELSİZİ(IP68),ATEX EL TELSİZİ(IP67) 4 ADET, ARAÇ TELSİZİ 40 ADET, SABİT TELSİZ 10 ADET,BİLG.TAB.OPERATÖR HAB.SİST.1 ADET, UYDU TEL.3 ADET, BLUETOOTH 5 ADET,KABLOLU KULAKLIK 110 ADET OLMAK ÜZERE YAZILIM,DONANIM ALIMI İŞİ olup,
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI MERKEZ AMBARINA TESLİMİ YAPILACAKTIR.
c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günü içerisinde malzemeler teknik şartnamede belirtildiği şekilde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET BİNASI 4. KAT İHALE SALONU-YÜKSEK ALAN MAH. A.MENDERES BULV.NO:20 KAT:4 MURATPAŞA / ANTALYA
b) Tarihi ve saati : 03.11.2017 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İhaleye katılan tüm istekliler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde ihaleye katılamayacak olanlar şeklinde belirtilen “Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler” kapsamında olmadıklarını beyan ve taahhüt etmek zorundadır. Bu işlem Antalya Valiliği İl Olağanüstü Hal Bürosunun 06.04.2017 tarihli ve 52058254-534-E.13789 sayılı talimatında yer alan ve ihale dokümanı Ek-1’de örneği bulunan beyan ve taahhütnameyi ihale aşamasında teklif dosyasında sunmak suretiyle gerçekleştirilecektir. Bu beyan ve taahhütnameyi vermeyenler doğrudan ve dolaylı veya alt yüklenici olarak kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar. Bahse konu beyan ve taahhütname, ihale üzerinde kalan isteklilerden sözleşme imzalanmadan önce de alınacaktır. Ayrıca ihaleye ilişkin sözleşmenin uygulanması sırasında alt yükleniciler tarafından yapılacak işler olması halinde, alt yüklenicilerden de beyan ve taahhütname alınır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
d) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi ve/veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi.
e)Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
1) Teknik şartnamenin 5.1.6 "İstekli firma sistemin devreye alındıktan sonra gerekli ayar, bakım,onarım ve montaj işlerinde gerekli personel ve donanıma sahip olduğunu, TSE 13100 Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesini İhale Komisyona Tevsik edecektir.
2) Teknik şartnamenin 5.1.7 "İstekli firma İlimizde en az 1 adet yetkili servis ve bayi listesini İhale Komisyonuna belgelendirecektir.
3) Teknik şartnamenin 6.1.70 "İstekli firma sistemin devreye alındıktan sonra gerekli ayar, bakım,onarım ve montaj işlerinde gerekli personel ve donanıma sahip olduğunu, TSE 13100 Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesini İhale Komisyona Tevsik edecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.İsteklinin Telsiz sistemleri veya benzer işlerle ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri teklifleriyle birlikte sunacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET BİNASI / DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/ İHALE İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 4. KAT -YÜKSEK ALAN MAH. A.MENDERES BULV. NO:20 KAT:4 07310 ANTALYA/MURATPAŞA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET BİNASI 4. KAT İHALE SALONU-YÜKSEK ALAN MAH. A.MENDERES BULV. NO:20 KAT:4 07310 ANTALYA/MURATPAŞA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR