DİYARBAKIR E-TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU

Yakıt/akaryakıt satın alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00452030
Şehir : Diyarbakır / Bağlar
Yayınlandığı Gazeteler

GE GÜNEYDOĞU EKSPRES 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/405702
Niteliği, Türü, Miktarı
:
70.000 Litre Motorin - Euro Dizel Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Tarihi
:
23.11.2016 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
ADALET BAKANLIĞI, Diyarbakır E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, 5 Nisan Mah. Emek Cad. 21090 Bağlar / Diyarbakır
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

T.C. ADALET BAKANLIĞI
DİYARBAKIR E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU


Akaryakıt (Euro-Dizel Motorin) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/405702

1-İdarenin

a) Adresi

:

5 Nisan Mah. Emek Cad. 21090 Bağlar/DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası

:

4122365911 - 4122365939

c) Elektronik Posta Adresi

:

diyarbakir.etcik@adalet.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

70.000 Litre Motorin - Euro Dizel
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu tarafından araçlara ücretsiz takılacak "Taşıt Tanıma Sistemi" ile kuruluşa ait Türkiye genelindeki petrol istasyonlarından ihtiyaç nispetinde peyder pey alım yapılacaktır. İdaremizde bulunan elektrik jeneratörü için ihtiyaç duyulan motorin, yükleniciye ait sayaçlı tanker ile idaremize getirilip mevcut olan depoya dolum yapılacaktır. Bunun için ulaşım gideri ödenmeyecektir.

c) Teslim tarihi

:

01/01/2017 tarihinden 31/12/2017 tarihine kadar Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu tarafından araçlara ücretsiz olarak takılacak "Taşıt Tanıma Sistemi" ile kuruluşa ait Türkiye genelindeki petrol pompa istasyonlarından ihtiyaç nispetinde peyder pey alınacaktır. Elektrik jeneratörü için ihtiyaç duyulan motorin, yükleniciye ait sayaçlı tanker ile idaremize getirilip mevcut olan depoya dolum yapılacaktır. Bunun için ulaşım gideri ödenmeyecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

ADALET BAKANLIĞI, Diyarbakır E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, 5 Nisan Mah. Emek Cad. 21090 Bağlar / Diyarbakır

b) Tarihi ve saati

:

23.11.2016 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

a) İstekli bir "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu" ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösterir belgeyi,

b) İstekli bir "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi" ise; teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun bayisi olduğuna dair" Bayilik Sözleşmesi,

c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş İstasyonlu Bayilik Lisansı,

d) Sıvı Yakıt işini yapmak üzere İl Valiliğince istekli adına verilmiş Sıvı Yakıt Satış İzin Belgesi,

e) İsteklinin bağlı olduğu Belediye Başkanlığından alınmış İşyeri Açma ve Çalışma Belgesi,

f) Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünden alınmış "2015 - 2016 yılları içerisinde istekliye her hangi bir cezai müeyyidenin uygulanmadığına dair" yazı,

g) İsteklinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde "Taşıt Tanıma Sistemi" bulunan akaryakıt pompa istasyonlarını gösterir harita veya liste,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı ADALET BAKANLIĞI, Diyarbakır E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ADALET BAKANLIĞI, Diyarbakır E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, 5 Nisan Mah. Emek Cad. 21090 Bağlar / Diyarbakır adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR