NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI)

Veri depolama sistemi (strorage) alımı

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00448949
Şehir : Tekirdağ / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

TEKİRDAĞ ŞAFAK 13.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/403789
Niteliği, Türü, Miktarı
:
1 ADET VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ (STORAGE)
İhale Tarihi
:
03.11.2016 14:00
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

1 KALEM MAL

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

1 KALEM MAL alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/403789

1-İdarenin

a) Adresi

:

NAMIK KEMAL MAH. KAMPÜS CAD. 1 DEĞİRMENALTI TEKİRDAĞ MERKEZ/TEKİRDAĞ

b) Telefon ve faks numarası

:

2822501204 - 2822509903

c) Elektronik Posta Adresi

:

ekapbidb@u.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 ADET VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ (STORAGE)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

c) Teslim tarihi

:

İhale sürecinin uzaması halinde en son teslim tarihi 10.12.2016'dır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

b) Tarihi ve saati

:

03.11.2016 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a)-İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi


b)- İsteklinin üyesi olduğu Meslek Odası tarafından istekli adına İmalat Yeterlilik Belgesi.


c)- İsteklinin kayıtlı olduğu Meslek Odası tarafından düzenlenen istekli adına Kapasite Raporu


ç)- Aday veya İsteklinin kayıtlı olduğu Meslek Odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi.


d)-İsteklinin kayıtlı olduğu Meslek Odası tarafından düzenlenen ve isteklinin teklif edilen ürünün üretici olduğunu gösteren belge veya belgeler.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Üretici doğrudan desten vermiyorsa, teklif verecek firmaların T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı onaylı TS 12498 Bilgisayar ve Çevre Birimleri için "Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi" olmalı ve teklif ile birlikte sunulmalıdır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Firmalar teknik şartname maddelerine tek tek ve Türkçe olarak, şartnamedeki sıraya göre cevap verecektir. “Şartnameye Uygunluk Belgesi” başlığı adı altında, teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Firmalar madde madde açıklayıcı şekilde cevap vermeli ve bu cevaplar orijinal dokümanlardaki bilgilerle tutarlı olmalıdır. Bu cevaplar orijinal dokümanlarıyla karşılaştırıldığında herhangibir farklılık bulunursa firma ihale dışı kalacaktır. Cevaplar ayrıntılı olacaktır. Evet, hayır şeklinde cevaplara mümkün olduğunca yer verilmeyecektir. İstekliler, teklif ettikleri malzemeleri ve teknik özelliklerini gösterir katalog, broşür v.s. vereceklerdir. Şartnameye uymayan teklifler değerlendirilmeyecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR