BOTAŞ DOĞALGAZ İŞLETME VE PİYASA İŞLEMLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Ups kesintisiz güç kaynağı alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00451735
Şehir : Ankara / Etimesgut
Yayınlandığı Gazeteler

SONSÖZ 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/402811
Niteliği, Türü, Miktarı
:
8 Adet Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) 10 KVA, 4 Adet Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) 30 KVA, 1Adet Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) 20 KVA, 2 Adet Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) 60 KVA
İhale Tarihi
:
08.11.2016 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
BOTAŞ Doğalgaz işletmeleri Bölge Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 25.km Yapracık Mevki Etimesgut/ ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

UPS KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI SATIN ALINACAKTIR

BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) DOĞALGAZ İŞLETMELERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

UPS Kesintisiz Güç Kaynağı Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2016/402811
1-İdarenin
a) Adresi : ESKISEHIR YOLU 23. KM YAPRACIK MEVKII 23. KM ETİMESGUT/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122973600 - 3122998300
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :

8 Adet Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) 10 KVA, 4 Adet Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) 30 KVA, 1 Adet Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) 20 KVA, 2 Adet Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) 60 KVA
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : -1 adet 20 kvA Kesintisiz Güç Kaynağı Erzurum Şube Müdürlüğüne, -2 adet 10 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı Mucur Kompresör İstasyonuna, -1 adet 10 kVA Kesintisiz güç kaynağı Çarşamba Şube Müdürlüğüne, geri kalan malların tamamı Ankara Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğüne teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Alım konusu yapılan mallar sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 35 gün içerisinde teslim edilecektir. Alım konusu yapılan mallardan ilk önce Ankara haricindeki ürünler teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : BOTAŞ Doğalgaz işletmeleri Bölge Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 25.km Yapracık Mevki Etimesgut / ANKARA
b) Tarihi ve saati : 08.11.2016 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

istekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi,
isteklinin üyesi olduğu meslek odasından tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu,
isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi,
isteklilerin adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği yerli mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

TS EN 62040-1-2-3 ve IEC 62040-1-2-3 belgeleri teklif zarfı kapsamında sunulacaktır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla alım konusu mala ilişkin katalog ve fotoğraflar teklif zarfı kapsamında sunulacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı BOTAŞ Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü, İkmal Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 23.km Yapracık-Etimesgut/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BOTAŞ Doğalgaz işletmeleri Bölge Müdürlüğü, Haberleşme Birimi, Eskişehir Yolu 25.km Yapracık Mevki Etimesgut / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR