ANKARA GAZİ ÜNİV. REKT. SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR D. BŞK.

Unlu mamul alım ilanı

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00496491
Şehir : Ankara / Yenimahalle
Yayınlandığı Gazeteler

ANAYURT 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
24 SAAT 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/503770
Niteliği, Türü, Miktarı
:
1 MİNİ PİZZA KG 100 2 MİNİ POAÇA KG 100 3 EKLER PASTA KG 100 4 KURU PASTA KG 1.500 5 KAŞARLI SANDVİÇ ADET 16.000 6 PETİFÖR PASTA KG 250 7 SAKALLI KG 100 8 SUSAMLI SİMİT KG 50 9 SEFA ÇEŞİTLERİ KG 100 Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Tarihi
:
05.12.2016 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
G.Ü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Teknikokullar/Ankara
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ

9 Kalem Unlu Mamul Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/503770

1-İdarenin

a) Adresi

:

TEKNIKOKULLAR BANDIRMA SOK 00 06500 BEŞEVLER YENİMAHALLE/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3122022701 - 3122120284

c) Elektronik Posta Adresi

:

mediko@gazi.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 MİNİ PİZZA KG 100 2 MİNİ POAÇA KG 100 3 EKLER PASTA KG 100 4 KURU PASTA KG 1.500 5 KAŞARLI SANDVİÇ ADET 16.000 6 PETİFÖR PASTA KG 250 7 SAKALLI KG 100 8 SUSAMLI SİMİT KG 50 9 SEFA ÇEŞİTLERİ KG 100
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Üniversitemiz merkez kampüste bulunan, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Bakanlığımıza bağlı Gıda Malzemesi deposuna

c) Teslim tarihi

:

9 Kalem unlu mamul alımı ihalesi 02 Ocak 2017 tarihinden başlayacak olup, 31 Aralık 2017 tarihinde sona erecektir. İdarenin belirttiği gün ve miktarlar kadar mesai saatleri içinde istenilen saatler başkanlığımıza bağlı gıda deposuna kendi aracı ve taşıyıcı personeli ile teslim edecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

G.Ü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Teknikokullar/Ankara

b) Tarihi ve saati

:

05.12.2016 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İhaleye istekli olarak katılacak firmalar. İhale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış olan, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen, işletme Kayıt Belgesi veya Gıda Sicil Belgesi (Sertifikası) yada teklif edilen ürüne ilişkin düzenlenen, Kayıt Belgesi / Gıda Üretim Sertifikası/Gıda Üretim İzin Belgelerinin birini aslını veya noter onaylı suretini teklif ekinde sunacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İhaleye istekli olarak katılacak firmalar 9 Kalem Unlu Mamüllerin teknik şartnamede istenilen özelliklere göre uygun olarak numunelerini teklifleriyle birlikte ihale komisyonuna sunacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı G.Ü.Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Teknikokullar adresi olup; bedelinin T.C. Halk Bankası Kampüsan TR65 0001 2001 2940 0006 0000 57 nolu hesabına yatırılarak dekont karşılığı temin edilebilir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar G.Ü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 2 Kat Satın alma birimi Teknikokullar / Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR