Yazdır

FATİH MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Uçak bakım alanı için mal ve malzeme alımı yapılacaktır

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00495835
Şehir : Konya / Ereğli
Yayınlandığı Gazeteler

EREĞLİ GÜNEŞ 01.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhalenin Yapılacağı Yer : KONYA EREĞLİ FATİH MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tarihi : 27.12.2016 10:30
İhale Kayıt No : 2016/507628
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
Niteliği, Türü, Miktarı : KONYA EREĞLİ FATİH MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE UÇAK BAKIM ALANINA 22 KALEM DONATIMI İÇİN MAL VE MALZEME ALIMI  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

KONYA EREĞLİ FATİH MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
UÇAK BAKIM ALANI İÇİN 22 KALEM MAL VE MALZEME ALIMI

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ FATİH MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uçak Bakım Alanı için 22 kalem Mal ve Malzeme alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/507628

1-İdarenin

a) Adresi

:

Atakent Mahallesi Asude Caddesi Altınpınar Sokak 93 42310 EREĞLİ/KONYA

b) Telefon ve faks numarası

:

3327104241 - 3327104241

c) Elektronik Posta Adresi

:

759765@meb.k12.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

KONYA EREĞLİ FATİH MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE UÇAK BAKIM ALANINA 22 KALEM DONATIMI İÇİN MAL VE MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

KONYA EREĞLİ FATİH MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ EREĞLİ / KONYA

c) Teslim tarihi

:

23.01.2017 tarihinden itibaren 180 gün içinde malın teslimi ve montajı yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

KONYA EREĞLİ FATİH MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Tarihi ve saati

:

27.12.2016 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

yüklenici malzeme tesliminden sonra En az 10 yıl parça temini garantisi verecektir

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içerecek belgeler teklif dosyasına konulacaktır. Orjinal kataloglar ve broşürler ile Teknik şartnameye uygunluğu kanıtlanacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Her türlü Uçak bakım Eğitim Setleri Laboratuvarı kurulumu benzer iş kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı KONYA EREĞLİ FATİH MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KONYA EREĞLİ FATİH MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR