Yazdır

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Türk bayrağı ve kırlangıç bayrak alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00452151
Şehir : Hatay
Yayınlandığı Gazeteler

HATAY ASİ 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ANTAKYA TOPLUMCU HALK 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
Niteliği, Türü, Miktarı : Hatay Büyükşehir Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Daire Başkanlığımıza Bağlı Birimlerde ve Yapılacak Olan Etkinliklerde Kullanılmak Üzere 10 Kalem Farklı Ebatlarda Türk Bayrağı ve Kırlangıç Bayrak ( Askılı Türk Bayrağı ) Mal Alım İşi.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/418338
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhalenin Yapılacağı Yer : Cumhuriyet Mah. Adnan Menderes Cad. Hatay Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu Kat:3
İhale Tarihi : 26.10.2016 10:30
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

TÜRK BAYRAĞI VE KIRLANGIÇ BAYRAK ( ASKILI TÜRK BAYRAĞI )

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Türk Bayrağı ve Kırlangıç Bayrak ( Askılı Türk Bayrağı ) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/418338

1-İdarenin

a) Adresi

:

Adnan Menderes Cd. Cumhuriyet Alanı No:2 31040 HATAY MERKEZ/HATAY

b) Telefon ve faks numarası

:

3262149190 - 3262157655

c) Elektronik Posta Adresi

:

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Hatay Büyükşehir Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Daire Başkanlığımıza Bağlı Birimlerde ve Yapılacak Olan Etkinliklerde Kullanılmak Üzere 10 Kalem Farklı Ebatlarda Türk Bayrağı ve Kırlangıç Bayrak ( Askılı Türk Bayrağı ) Mal Alım İşi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne Bağlı Tüm Birimlerde

c) Teslim tarihi

:

İDARE’nin verdiği siparişe istinaden 1 ay içerisinde istenilen miktarda Türk Bayrakları İDARE’ye teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Cumhuriyet Mah. Adnan Menderes Cad. Hatay Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu Kat:3

b) Tarihi ve saati

:

26.10.2016 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İhaleye katılacak tüm istekliler, birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen kalemlerdeki mallara/malzemelere ait 1'er (birer) adet numuneyi en geç ihale tarih ve saatine kadar ihalenin yapılacağı salonda yetkili personele teslim etmek zorundadırlar.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Cumhuriyet Mah. Adnan Menderes Cad. Hatay Büyükşehir Belediyesi Encümen İhale Servisi Kat:3 adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Cumhuriyet Mah. Adnan Menderes Cad. Hatay Büyükşehir Belediyesi İhale Servisi Kat:3 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR