BURSA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Tüketim sarf malzemesi satın alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00715444
Şehir : Bursa / Osmangazi
Semt-Mahalle : DİKKALDIRIM MAH. / HÜDAVENDİGAR
Yayınlandığı Gazeteler

BURSA HAKİMİYET 06.12.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/579934
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
32 Kalem Genel Ayniyat Tüketim Sarf Malzemesi Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
1) Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2) Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi 3) Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi 4)Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi 5) İnegöl Devlet Hastanesi 6)Orhangazi Devlet Hastanesi 7) Yenişehir Devlet Hastanesi 8) Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi 9) Çekirge Devlet Hastanesi, 10)Bursa Devlet Hastanesi 11) Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi 12) Karacabey Devlet Hastanesi 13) Türkan Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesi 14) Mudanya Devlet Hastanesi 15) İznik Devlet Hastanesi 16) Orhaneli Devlet Hastanesi 17)İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi 18)Nilüfer ADSM 19)Bursa ADSH 20)İnegöl ADSM 21)Duaçınarı ADSM 22) Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi ile bu hastanelere bağlı poliklinik, servis ve ek hizmet binaları ile yeni açılacak sağlık tesisleridir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.12.2017 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Dikkaldırım Mah. Hat Caddesi No:4 Osmangazi, BURSA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TÜKETİM SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ2018 YILI GENEL AYNİYAT TÜKETİM SARF MALZEMESİ ALIMI İHALESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/579934

1-İdarenin
a) Adresi : Dikkaldırım Mah. Hat Caddesi No: 4 16090 Osmangazi/BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 2242956000- 02246003300 - 2242334461- 02246003547
c) Elektronik Posta Adresi : bursa.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 32 Kalem Genel Ayniyat Tüketim Sarf Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : 1) Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2) Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi 3) Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi 4)Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi 5) İnegöl Devlet Hastanesi 6)Orhangazi Devlet Hastanesi 7) Yenişehir Devlet Hastanesi 8) Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi 9) Çekirge Devlet Hastanesi, 10)Bursa Devlet Hastanesi 11) Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi 12) Karacabey Devlet Hastanesi 13) Türkan Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesi 14) Mudanya Devlet Hastanesi 15) İznik Devlet Hastanesi 16) Orhaneli Devlet Hastanesi 17)İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi 18)Nilüfer ADSM 19)Bursa ADSH 20)İnegöl ADSM 21)Duaçınarı ADSM 22) Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi ile bu hastanelere bağlı poliklinik, servis ve ek hizmet binaları ile yeni açılacak sağlık tesisleridir.
c) Teslim tarihleri : Söz konusu hastanelerin ve ek hizmet binalarının sarf veya ilgili depolarına, 4 partide teslim edilecektir. 1. Parti malzeme teslimatı sözleşme imzalandıktan sonra 15 iş günü içinde yapılacaktır. 2. Parti teslimatı 01-15 Nisan 2018 tarihleri arasında, 3. Parti teslimatı 01-15 Temmuz 2018 tarihleri arasında, 4. Parti teslimatı 01-15 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Bağlı Sağlık Tesisleri kalem bazında toplam malzeme tutarı 750,00 (Yediyüzellitürklirası) TL 'ye kadar olan ürünlerde Kurumumuzdan olur alarak tek seferde sipariş verebileceklerdir. Teslimat programı dönemleri içinde tüketimin artması durumunda Kurumumuzdan olur alınmak kaydı ile ek sipariş verilebilecektir. İhale konusu mallar mesai günleri 09:00-15:00 saatleri arasında, yüklenici tarafından 1(bir) gün önce haber verilmek şartı ile ilgili Kurumumuz veya Sağlık Tesislerine istenilen şekilde istif edilerek teslim edilecektir. Malzemelerin depoya taşınması işi yükleniciye aittir. Yüklenici ile yapılacak sipariş yazıları, uyarı, ihtar v.b. yazışmalar ilgili hastanelerce yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Dikkaldırım Mah. Hat Caddesi No:4 Osmangazi, BURSA
b) Tarihi ve saati : 28.12.2017 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında teklif verilen ürünler için İHALE TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ihale dosyasında sunması gereken belgeler;
1-İsteklilerin teklif ettiği malzemeler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına veya UTS (Ürün Takip Sistemi) ne kayıtlı olduğuna dair belgeler,
2-İsteklilerin, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına veya UTS (Ürün Takip Sistemi) ne kayıtlı olduğuna dair belgeler,
3-İsteklilerin teklif ettiği malzemeler için; istekli tedarikçi ise T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında veya UTS (Ürün Takip Sistemi) nde kayıtlın tedarikçi numarasını gösterir belgeyi, istekli bayi ise T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında veya UTS (Ürün Takip Sistemi) nde kayıtlı ve kendisine tedarikçi tarafından verilen bayi tanımlayıcı numarasını gösterir belgeyi sunacaklardır.
İsteklilerin teklif ettiği malzemeler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında veya UTS (Ürün Takip Sistemi) nde “SAĞLIK BAKANLIĞI” tarafından onaylı olmalıdır.
İsteklilerin yukarıda belirtilen belgelerin içeriğini ve/veya açıklamaları T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasının veya UTS (Ürün Takip Sistemi) nin resmi web sitesinde yapılacak sorgulamada da sağlamaları gerekmektedir.
İstekliler; teklif ettikleri malzemelerin Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olması halinde “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği Ve Vücut Dışında Kullanılan (İnvitro) Tıbbi Cihazları Yönetmeliği” kapsamı dışında olduklarına dair belgeyi yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanıp ihale dosyasında sunacaklardır. İsteklinin bayi olması durumunda bu belgeyi üretici veya tedarikçi imzalı olarak ta sunabilir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
1-) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
2-) Adayın veya İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu
3-) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi,
4-) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi
NOT: Yetkili satıcı veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler UBB/ÜTS kapsamında olmayan ürünler için aranacaktır. UBB/ÜTS kapsamında olan ürünler için bu belgelerin düzenlenmesine gerek yoktur.
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
a)Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında olan ürünler için; İsteklilerin teklif ettikleri ürün ve firma kayıtları ihale tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (UBB) veya UTS (Ürün Takip Sistemi) ne kayıtlı olmak zorundadır. Tedarikçi firmalar ve bayileri ile yönetmelik kapsamındaki tüm ürünler ihale tarihi itibariyle "SAĞLIK BAKANLIĞI" tarafından onaylı ve UBB'de veya UTS (Ürün Takip Sistemi) de "SAĞLIK BAKANLIĞINDAN ONAYLIDIR" ibaresi bulunmalıdır.
b)Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olan ürünlere teklif veren istekliler ihale dosyasında “ Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği ve Vücut dışında kullanılan (invitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği” kapsamı dışında olduklarına dair yazılı beyan vereceklerdir.
c)İstekliler teklif ettikleri kalemlere ait TİTUBB veya UTS (Ürün Takip Sistemi) kod numaralarını teklif mektubu eki cetvelde veya ayrı bir liste halinde ihale dosyasında sunacaklardır. İstekliler teklif ettikleri ürünlere ait olan, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'nın (TİTUBB) veya UTS (Ürün Takip Sistemi) nin Sağlık Bakanlığınca onaylıdır ibaresi olan çıktıları alıp imzalayarak ihale dosyasında sunacaklardır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1- Numune; İstekliler, teklif ettikleri malzemelere ait numuneleri ücretsiz olarak tutanakla birlikte komisyona teslim edeceklerdir. Numune verilmeyen kalemler değerlendirme dışı bırakılacaktır. İhale komisyonu, gerek görüldüğü takdirde ek numune isteyebilir. Komisyon gerek gördüğü takdirde ücreti ilgili firma tarafından karşılanmak üzere yetkili laboratuarlarda analiz yaptırabilir. Teklif verilen kaleme ait numunenin üzerinde firma kaşesi ve ihale liste sıra numarası yazılacaktır.
2-İstekliler teklif edilecek ürünlere ait tıbbi ve teknik özellikleri gösterir broşür, katalog, CD, Kullanım kılavuzu vb. tanıtım belgelerini vereceklerdir. Teklif edilen ürünlere ait belgeler üzerinde firma kaşesi ve ihale liste sıra numarası belirtilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dikkaldırım Mah. Hat Caddesi No:4 Osmangazi, BURSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Formun Altı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR