Yazdır

OSMANGAZİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ESKİŞEHİR

Transformatör alınacaktır

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00622559
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ İRADE 19.06.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhalenin Yapılacağı Yer : Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü 1. Kat Atatürk Toplantı Salonu İstiklal Mah. Şair Fuzuli Cad. No: 7  Odunpazarı / ESKİŞEHİR
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Tarihi : 30.06.2017 13:00
İhale Usulü : İSTİSNA VE KAPSAM DIŞI İHALELER
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

OSMANGAZİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ESKİŞEHİR

Şirketimiz; Afyon, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak İl İşletme Müdürlükleri için ihtiyaç olan Transformatör Alım İşini, açık ihale usulü ile ihale edecektir

1. Şirketin:
a) Adresi: Şair Fuzuli Cd. No: 7 26010 ESKİŞEHİR
b) Telefon ve Faks Numarası: 0 (222) 211 60 00 0(222) 230 15 53
c) Elektronik Posta Adresi: senay.barin@oedas.com.tr
ç)İhale dokümanının görülebileceği adresi: OEDAŞ Genel Müdürlüğü Makine İkmal ve Satınalma Odunpazarı /ESKİŞEHİR
2. İhalenin:
a) İhale Kayıt No: 2017/MAL-YTR/010
b) Adı: Transformatör Yatırım Malzemesi Alım İşi
c) Yapılacağı yer: Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü 1. Kat Atatürk Toplantı Salonu İstiklal Mah. Şair Fuzuli Cad. No: 7 Odunpazarı / ESKİŞEHİR

ç) Tekliflerin sunulacağı Tarih ve saat: 30.06.2017 Cuma günü Saat:11:00’da
d) İhale Tarih ve saat: 30.06.2017 Cuma günü Saat:13:00’da
e) Malzemenin teslim edileceği yer : Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin bildireceği il dağıtım listesine
göre İl İşletme Müdürlükleri ambarına teslim edilecektir.
3-İhale konusu işin:
a) Niteliği, türü ve miktarı Transformatör

OSMANGAZİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
TRANSFORMATÖR BİRİM FİYAT CETVELİ
MALZEME CİNSİ MALZEME AFYON BİLECİK ESKİŞEHİR KÜTAHYA UŞAK TOPLAM MİKTAR (ADET)
TRANSFORMATÖR
031.03 GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ(DAĞITIM TRAFOLARI)
031.06.03.18 33/0.4-0.231kV(28.5-34.5 kV) 1.600 kVA Dahili ve Harici Tip Trafo (Hermetik Tip) 2 0 2 0 0 0 4
031.06.03.06 33/0.4-0.231kV(28.5-34.5 kV) 100 kVA Dahili ve Harici Tip Trafo (Hermetik Tip) 0 0 0 1 0 0 1
031.06.03.12 33/0.4-0.231kV(28.5-34.5 kV) 400 kVA Dahili ve Harici Tip Trafo (Hermetik Tip) 0 0 2 1 1 0 4
031.06.03.13 630 kVA Dahili Tip 33/0.4-0.231 kV Dök.Reç. Kuru Tip Güç Trafosu 0 0 2 0 0 0 2
031.06.03.14 33/0.4-0.231kV(28.5-34.5 kV) 630 kVA Dahili ve Harici Tip Trafo (Hermetik Tip) 2 1 1 2 1 2 9
031.06.03.15 33/0.4-0.231kV(28.5-34.5 kV) 800 kVA Dahili ve Harici Tip Trafo (Hermetik Tip) 0 0 1 0 0 0 1
031.06.03.16 33/0.4-0.231kV(28.5-34.5 kV) 1.000 kVA Dahili ve Harici Tip Trafo (Hermetik Tip) 1 0 0 1 1 1 4
031.06.04.03.06 33/0,4 -0,231 kV(28.5-34.5 kV) 100 kVA Direk Tipi Trafo (Hermetik Tip Direk Tipi Tr.) 3 0 0 1 1 0 5
031.06.04.03.08 33/0,4 -0,231 kV(28.5-34.5 kV) 160 kVA Direk Tipi Trafo (Hermetik Tip Direk Tipi Tr.) 2 0 0 3 0 0 5
031.06.04.03.10 33/0,4 -0,231 kV(28.5-34.5 kV) 250 kVA Direk Tipi Trafo (Hermetik Tip Direk Tipi Tr.) 1 0 0 1 1 0 3
031.06.04.03.12 33/0,4 -0,231 kV(28.5-34.5 kV) 400 kVA Direk Tipi Trafo (Hermetik Tip Direk Tipi Tr.) 1 1 0 4 3 0 9
TRANSFORMATÖR TOPLAM 12 2 8 14 3 47


4-Katılma şartları ve İstenen Belgeler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
5)İhale konusu işe ait tüm belgeler ihale dosyasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. İhale dokümanı, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Makine İkmal ve Satınalma Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 100,00-TL(Yüz Türk Lirası) karşılığı Ziraat Bankası İstanbul Güneşli Kurumsal Şube TR73 00 0100 2259 0026 0026 5888 No’lu hesaba yatırılarak temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokumanı elden imza karşılığı yada kayıtlı e-posta adresine (kep) gönderilecektir.
6.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif fiyatına veya teklif fiyatının yanı sıra, işletme ve bakım maliyeti, verimlilik, kalite ve teknik üstünlükler gibi fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
7. Kısmi teklif verilmesi; bu ihalede kalem bazında kısmi teklif verilebilir.
8-Teklif verecek firmalar, teklife esas malzemelere ilişkin ilgili Yönetmelik, Standartlar, TEDAŞ MYD Şartnamesi ve OEDAŞ Özel Teknik Şartnamesi hükümlerine uygun olarak imal ettiğine dair belgeleri teklifi ile birlikte sunacaktır. Bu belgeler teklif dosyasına konulacaktır.
9-Tekliflerin ekinde;
-Malzeme marka listesi (teklife esas malzemeyi oluşturan her bir mütemmim cüz için kullanılacak markalar açıkça belirtilecektir),
-Üretim kapasitesine göre önerilen termin programı,
-Tip test raporları,
dijital ortamda sunulacaktır.
10- İstekliler, teklif ettikleri bedelin %10 undan az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %10 undan az oranda geçici teminat veren ve başkası adına alınmış geçici teminat veren (ortak girişim kabul edilmemektedir) isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. Geçici teminat OEDAŞ ilgili hesabına nakit veya Teminat Mektubu olarak verilebilir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarının süresi 60 (altmış) takvim gününden az olamaz.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12-Diğer hususlar:
- Yapılacak olan ihalelerde, gelen tekliflerin üçten az olması durumunda ihale iptal edilebilir. Tekrar edilen açık usul ihalelerin de teklif sayısı şartı aranmaz.
- İhaleye kamu kurum ve kuruluşları tarafından yasaklı olarak belirlenen firmalar katılamazlar.
- Şirketimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

İrtibat Tel No : 0 (222) 211 60 00 / 26074 e-mail: senay.barin@oedas.com.tr

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR