Yazdır

EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Torbalanmış kömür alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00452594
Şehir : İstanbul / Eyüp
Yayınlandığı Gazeteler

ORTADOĞU 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 07.11.2016 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer : Nişanca Mah. Eyüp Sultan Bulvarı No:72 34050
Niteliği, Türü, Miktarı : Aşağıda Verilen Teknik Değerlerde Olmak Üzere 1600 Ton (25 kg. lık torbalar halinde, toplam 64.000 Adet) Kömür. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/421238
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

2016 YILINDA İLÇEMİZDEKİ YARDIMA MUHTAÇ AİLELERE DAĞITILMAK ÜZERE TORBALANMIŞ 1600 TON KÖMÜR ALINMASI İŞİ

EYÜP BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2016 Yılında İlçemizdeki Yardıma Muhtaç Ailelere Dağıtılmak Üzere Torbalanmış 1600 Ton Kömür Alınması İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/421238

1-İdarenin

a) Adresi

:

Nişanca Mah. Eyüp Sultan Bulvarı No:72 34050 EYÜP/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2124443000 - 2126122000

c) Elektronik Posta Adresi

:

destekhizmetleri@eyup.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Aşağıda Verilen Teknik Değerlerde Olmak Üzere 1600 Ton (25 kg. lık torbalar halinde, toplam 64.000 Adet) Kömür.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Eyüp ilçesi sınırları içerisinde idarenin belirleyeceği yerler.

c) Teslim tarihi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 31.12.2016 tarihine kadar idarenin belirteceği zaman ve miktarlarda teslimat yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Nişanca Mah. Eyüp Sultan Bulvarı No:72 34050

b) Tarihi ve saati

:

07.11.2016 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İmalatçı veya İthalatçı İse Sezonluk Kömür Satış İzin Belgesi, Yetkili Satıcı İse İmalatçıya veya İthalatçıya ait Sezonluk Kömür Satış İzin Belgesi.

İstanbul Sınırları İçerisinde Kömür Satışı Yapabilmek İçin; İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Gerekli İzinlerin Alınmış Olması.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2.

4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

İstanbul İl Sınırları İçinde Kömür Satış İzin Belgesi

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kamu ve Özel Sektöre Yapılan Her Türlü Kömür Satış İşleri

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI - Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI -Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR