GAZİANTEP ÜNİV. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Tıbbi tüketim malzemesi alınacaktır

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00555656
Şehir : Gaziantep
Yayınlandığı Gazeteler

GAZİANTEP HAKİMİYET 28.02.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü, Miktarı
:
222 Kalem Tıbbi Tüketim Malzemesi Alımı
İhale Tarihi
:
30.03.2017 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi A Blok Kat:2 Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

222 KALEM TIBBİ TÜKETİM MALZEMESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

222 kalem Tıbbi Tüketim malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/86177
1-İdarenin
a) Adresi : ÜNİVERSİTE BULVARI ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
b) Telefon ve faks numarası : ********** - **********
c) Elektronik Posta Adresi : scaglar@gantep.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 222 Kalem Tıbbi Tüketim Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Diş Hekimliği Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Ambarı
c) Teslim tarihleri : Yüklenici uhdesinde kalan malzemeleri Sözleşme tarihinden itibaren 50 Gün içerisinde döner sermaye ambarına teslim edecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi A Blok Kat:2 Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 30.03.2017 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Teklif edilen tıbbi malzemelerin, Üretici ve/veya ithalatçı firmaları ile bu firmaların adı altında ihaleye istekli olarak teklif veren bayileri “T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası”na kayıtlı olduklarını Ulusal Bilgi Bankası İnternet sitesinden alınmış kayıt formu belgesi ile belgeleyeceklerdir.
Teklif edilen tıbbi malzemelerin “T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası” tarafından onaylanmış ürün (barkod) numarası, etiket ve marka adı, ürünlere ait GMDN kodlarını(isteklilerin GMDN kodlarını UBB kayıtları ile birlikte sunmaları da yeterli sayılacaktır.) teklif mektuplarında veya ihale dosyasında (ürünün markası,UBB barkod no’su, firma ve/veya bayi tanımlayıcı numaraları) sunulmalıdır.
Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında kalan ürünler için ise üreticinin/ithalatçının kapsam dışı olduğu ile ilgili beyanı esas alınacak olup beyanın doğruluğu konusundaki sorumluluk isteklilere ait olacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklif ettikleri malların numuneleri yada katalogları verilmesi ile ilgili düzenlemeler teknik şartnamede belirtilmiştir.Teknik şartnamede numuneler ve katologlar ilgili bir düzenleme yapılmaması halinde istekliler mutlaka numune yada katologlardan birini teklif ile birlikte sunacaklardır.
1)Numune teslimi: Numuneler teklif sırasına göre cinsi, markası, miktarını seri no veya üretim tarihi ile UBB numarasını içeren 2 nüshalık liste ile merkezimiz deposuna ihale saatinden önce teslim edilecektir. Numune teslim listesinin bir nüshası teklif zarfı içine konulacaktır. Numunelerin üzerinde kalem sırası ve firma bilgisi mutlaka belirtilecektir. Kargo ile Teklif zarfı gönderilmesi halinde numune teklif zarfı içinde veya koli şeklinde teklif zarfı ile birlikte gönderilebilir.
2)Numuneler, İhale Komisyonu Uzman Üyeleri tarafından teknik şartnameye uygunluğunun tespit edilmesi amacıyla kullanılabileceğinden, istekli firmalar kesinleşen ihale kararından sonra numunelerin iadesini talep etmeyeceklerdir.
3) Teknik şartnamede belirtilen adet kadar numune teslim edilecektir. Teknik şartnamede numune adedi belirtilmeyen kalemlere 1’er adet numune verilecektir.Teknik Şartnamede numunelerin denenerek karar verileceği belirilmesi durumlarda ilgili bölümde deneme yapılacaktır aksi durumda yeterlilik değerlendirilmesinde numunenin sunulup sunulmadığına bakılacak ve teklif edilen ürünün istenen özellikte olup olmadığı görsel olarak değerlendirilecektir.

4)İhale komisyonu ihalede istenmemiş ürünlerin numune yada kataloglarını sonradan talep edebilir.Bu durumda istekli bu istemin tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içerisinde bu talebi karşılamak zorundadır.Aksi durumda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi A Blok 1 Kat Satın alma birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi A Blok Kat:1 Satınalma Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR