Yazdır

SAĞLIK BAKANLIĞI 75. YIL ANKARA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ

Tıbbi sarf malzemesi (77 Kalem)alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00452186
Şehir : Ankara / Altındağ
Yayınlandığı Gazeteler

24 SAAT 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhalenin Yapılacağı Yer : 75.Yıl Ankara Ağız Ve Diş Sağlığı HastanesiMerkez Bina İhale Salonu (3.Kat) (Yemekhane Salonu) Ulucanlar Cad. Altındağ/Ankara
Niteliği, Türü, Miktarı : 77 Kalem Tıbbi Sarf Ayniyat Tüketim ve Biyomedikal Malzeme Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Tarihi : 15.11.2016 10:00
İhale Kayıt No : 2016/418184
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

TIBBİ SARF AYNİYAT TÜKETİM VE BİYOMEDİKAL MALZEME SATIN ALINACAKTIR

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-75.YIL-ANKARA SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

77 Kalem Tıbbi Sarf Ayniyat Tüketim ve Biyomedikal Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/418184

1-İdarenin

a) Adresi

:

ULUCANLAR CAD. ANKARA HASTANESI GIRISI ALTINDAĞ/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3125959883 - 3123635012

c) Elektronik Posta Adresi

:

satinalma@ankaradis.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

77 Kalem Tıbbi Sarf Ayniyat Tüketim ve Biyomedikal Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

75.Yıl Ankara Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi Merkez Binası

c) Teslim tarihi

:

İşe başlama tarihi 01/01/2017; işi bitirme tarihi 30/06/2017 dir. Mücbir veya sair sebeplerle ihale sürecinin, uzaması nedeniyle öngörülen tarihte işe başlanılamaması halinde, İdare tarafından yeni tarihler yükleniciye bildirilir


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

75.Yıl Ankara Ağız Ve Diş Sağlığı HastanesiMerkez Bina İhale Salonu (3.Kat) (Yemekhane Salonu) Ulucanlar Cad. Altındağ/Ankara

b) Tarihi ve saati

:

15.11.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekli ithalatçı ise firmasının, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olduğunu gösterir "Tedarikçi Firma Kayıt Formunu" veya "İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu" ihale teklif zarfı içinde sunacaktır. b)İstekli imalatçı ise firmasının, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olduğunu gösterir "Ana Bayi Bilgi Formunu" ihale teklif zarfı içinde sunacaktır. c)İstekli yetkili satıcı ise, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olduğunu gösterir "Bayi Bilgi Formunu" ihale teklif zarfı içinde sunacaktır. d)İstekli teklif ettiği malın, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, her kaleme ait ve her kalem için ayrı ayrı olmak üzere, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış "İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu" ihale teklif zarfı içinde sunacaktır. (TİTUBB`na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.) e) Söz konusu genelge gereği TITUBB kaydı bulunması zorunlu olmayan malzemeler için TITUBB kaydı bulunması gerekmediğine dair üretici firma tarafından onaylı belgeyi verilecektir.(İhale komisyonunca ilgili web sitesinden kayıtların kontrolü yapılacaktır.)


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Tedarik edilecek malların numuneleri; Tedarik edilecek malların numuneleri İstekliler teklif ettikleri ürünlerin numunelerini ihale teklif zarfı ile birlikte ihale komisyonuna teslim edeceklerdir.(İhale saatinden önce)Numuneler ile birlikte istekli firma numune teslim tutanağını 2 nüsha(idare ve istekli için) halinde hazırlamış olmalıdırlar.(Teslim tutanağında firma adı, numunenin ihale sıra numarası, barkod numarası, markası belirtilmiş olmalıdır.) Numune üzerinde İhale kalem sıra no.su , firma adı ve TITUBB ürün barkod numarası yazılı olacaktır. Teslim edilen ürünler orijinal paketleri içerisinde olacaktır. Numunesi olmayan veya orijinal ambalajında olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Her ürün için teknik şartnamede aksi belirtilmemiş ise 1 adet numune teslim edilecektir. Teknik şartnamede birden fazla numune istenmiş ise teknik şartname dikkate alınacaktır. İhale kalem sırası ile numune üzerindeki sıra numarası arasındaki uyumsuzluktan firma sorumludur. İhale komisyonunca teslim edilen ürünün teknik şartname hükümlerini karşılayıp karşılamadığı kontrol edilecek olup, teknik şartname hükümlerini karşılamayan ürünlere ait teklifler değerlendirme dışı tutulacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Sağlık Bakanlığı tarafından 13.07.2012 tarihinde yayınlana 2012/30 sayılı Genelgesine göre; İhaleye teklif verecek isteklilerin "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ve Sağlık Hizmeti Sunan Özel Sağlık İşletmelerine Satış Sonrası Teknik Servis ve Destek Gerektirmeyen Tıbbi Sarf ve Laborauvar Sarf Malzemeleri Satış İşlerine ( C Grubu- Tıbbi sarf Malzemeler) ait belgeleri iş deneyim belgesi olarak sunabilirler. Ayrıca B grubu (Hastane Donanımları) işlere ait iş deneyim belgeleri de kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı 75. Yıl Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Merkez Bina Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 75.Yıl Ankara Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi İhale Komisyonu Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR