Yazdır

KAYSERİ İLİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Tıbbi sarf malzeme satın alınacaktır

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00496094
Şehir : Kayseri / Kocasinan
Yayınlandığı Gazeteler

KAYSERİ MEYDAN 29.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 22.12.2016 10:00
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
Niteliği, Türü, Miktarı : 140 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Kayıt No : 2016/505555
İhale Türü : Mal Alımı
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

KAYSERİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU


140 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/505555

1-İdarenin

a) Adresi

:

Sanayi Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 87 38010 KOCASİNAN/KAYSERİ

b) Telefon ve faks numarası

:

3523200096 - 3523207313

c) Elektronik Posta Adresi

:

kayserigenelsekreterlik@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

140 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bünyan İlçe Devlet Hastanesi, Pınarbaşı İlçe Devlet Hastanesi, Yeşilhisar İlçe Devlet Hastanesi, İncesu İlçe Devlet Hastanesi, Hatice Muammer Kocatürk Develi İlçe Devlet Hastanesi, Yahyalı İlçe Devlet Hastanesi, Yaşar Karayel Tomarza İlçe Devlet Hastanesi ve Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi depoları.

c) Teslim tarihleri

:

Teslimatlar işe başlama tarihinden itibaren 18 (ay ) içerisinde 3 (Üç)' er aylık periyotlar halinde 6 partide yapılacaktır. İlk parti sözleşme imzalanmasından itibaren 15 (on beş) gün içerisinde kurumlarla irtibata geçilerek kurum talebi ve stok durumlarına göre teslim edilecektir. Diğer partiler yükleniciye en az 15 (on beş) gün önce bildirim yapmak kaydı ile malzemelerin istemi yapılarak teslimatı yapılacaktır. Öngörülemeyen durumlar olması halinde idarece en az 15(on beş)gün önce bildirim yapmak kaydı ile idare teslimat programında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Sanayi Mahallesi Atatürk Bulvarı No:87 38010 Adresinde Bulunan Kayseri ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satınalma Birimi (Zemin kat toplantı salonu)

b) Tarihi ve saati

:

22.12.2016 - 10.00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

1-İsteklinin TC. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)'na kayıtlı olduğunu tevsik edici belge.( Teklif edilen ürünün Ulusal Bilgi Bankası TİTUBB 'a kayıt zorunluluğu olmaması halinde bu belge aranmayacaktır.)

2-İsteklinin teklif edilen ürünün, imalatçısı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda ürünün tedarikçi firmanın bayisi olduğunu gösterir TİTUBB'a kayıtlı olduğunu tevsik edici belge.( Teklif edilen ürünün Ulusal Bilgi Bankası TİTUBB 'a kayıt zorunluluğu olmaması halinde bu belge aranmayacaktır.)

3-Teklif edilen ürünün ihale sıra numarasını, ürünün adını, ürünün markasını ve ürünün UBB'na kayıtlı ürün(barkot) numaralarını gösterir liste. Listede belirtilen ürün barkod numarası ile yapılan UBB sorgulama sonucu teklif edilen ürünün T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası TİTUBB 'a kayıtlı olmadığı veya Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmadığının tespit edilmesi halinde ilgili kaleme ait teklif değerlendirme dışı tutulacaktır. (Kapsam dışı olan ürünler hariç.)

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1-İstekliler teklif ettikleri her bir kalem için ayrı ayrı en az 1(bir) adet numuneyi teklif verme saatine kadar, teklif zarfı ile birlikte üzerinde ürün adı, ihale sıra numarası ve UBB kodu yazılı bir şekilde tutanakla birlikte teslim edecektir. Numuneler; teknik şartnamede belirtildiği şekilde, teknik şartnamede değerlendirme şekli belirtilmemişse denenerek değerlendirilir.

2-İhtiyaç listesinin 139. kaleminde yer alan "EL DEZENFEKTANI ALKOL BAZLI" ürün için;

a)Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'ndan alınmış olan Biosidal Ürün Ruhsatnamesi.

b)Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Biyosidal Ürün Ruhsatı.

c)Teknik şartnamenin 13. maddesinde istenilen etiket bilgilerinin Sağlık Bakanlığından onaylı olduğuna dair belge.

d)Ürünün mikrobiyolojik aktivite belgesi ve etkinlik raporları.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sanayi Mahallesi Atatürk Bulvarı No:87 38010 adresinde bulunan Kayseri İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satınalma Birimi (Zemin Kat 29 nolu oda) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sanayi Mahallesi Atatürk Bulvarı No:87 38010 adresinde bulunan Kayseri İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satınalma Birimi (Zemin Kat 29 nolu oda) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR