DENİZLİ SERVERGAZİ DEVLET HST.

Tıbbi sarf malzeme satın alımı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00451242
Şehir : Denizli
Yayınlandığı Gazeteler

DEHA 20 14.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/382511
Niteliği, Türü, Miktarı
:
5 KISIM 172 KALEM Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Tarihi
:
04.11.2016 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
DENİZLİ SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ EĞİTİM SALONU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ SARF MALZEMELERİ, BİYOMEDİKAL TÜKETİM MALZEMELERİ, BEYİN CERRAHİ AMELİYAT MALZEMELERİ, İLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR

DEVLET HASTANESİ -SERVERGAZİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ TIBBİ SARF MALZEMELERİ, BİYOMEDİKAL TÜKETİM MALZEMELERİ, BEYİN CERRAHİ AMELİYAT MALZEMELERİ, İLAÇ VE SERUM ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/382511

1-İdarenin

a) Adresi

:

BEREKETLER MAHALLESI BEREKET CADDESİ NO:1 20100 MERKEZEFENDİ/DENİZLİ

b) Telefon ve faks numarası

:

2583613232 - 2583613104

c) Elektronik Posta Adresi

:

khb20.servergazidh@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

5 KISIM 172 KALEM
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

DENİZLİ SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ

c) Teslim tarihleri

:

MAL/MALLARIN TAMAMI İDARE TARAFINDAN BİR SEFERDE SİPARİŞ EDİLEBİLECEĞİ GİBİ SÖZLEŞME SÜRESİ SONUNA KADAR DEFAATEN DE SİPARİŞ VERİLEBİLİR. MAL/MALLAR İDARENİN SİPARİŞ YAZISINA İSTİNADEN EN GEÇ 15 (ONBEŞ) GÜN İÇİNDE VE SİPARİŞ YAZISINDA İSTENİLDİĞİ MİKTARLARDA TESLİM EDİLECEKTİR. MALIN/MALLARIN TESLİMATI YAPILMADAN ÖNCE TESLİMATIN YAPILACAĞI DEPO BİLGİLENDİRİLECEK VE TESLİMAT ESNASINDA FİRMA YETKİLİSİ HAZIR BULUNACAKTIR. KARGO İLE GÖNDERİLEN MALLAR TESLİM ALINMAYACAKTIR. TESLİM EDİLECEK MAL/MALLAR İLGİLİ DEPOCUNUN GÖSTERECEĞİ YERE (DEPO, RAF V.B.) İSTENİLEN ŞEKİLDE BIRAKILACAKTIR. İLGİLİ DEPOCU MALI TESLİM ALANA KADAR OLUŞACAK HER TÜRLÜ HASAR, NAKLİYE, MONTAJ V.B. GİDERLER YÜKLENİCİYE AİTTİR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

DENİZLİ SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ EĞİTİM SALONU

b) Tarihi ve saati

:

04.11.2016 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1- İSTEKLİLER VE TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜN/ÜRÜNLERİN TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI’NA (TİTUBB) KAYITLI VE T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLI OLMALIDIR. İHALEYE TEKLİF VEREN İSTEKLİ TEDARİKÇİ FİRMA (ÜRETİCİ/İTHALATÇI) İSE KENDİSİNE AİT, BAYİ İSE TEDARİKÇİ FİRMA VE/VEYA BAYİ OLARAK TANIMLANDIĞINI GÖSTERİR TİTUBB KAYITLARINI VE TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜN/ÜRÜNLERE AİT TİTUBB KAYITLARI İLE BİRLİKTE BELGELEYECEKLERDİR. TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN KAYITLI OLDUĞUNU GÖSTEREN BARKOD NUMARALARI İHALE İHTİYAÇ LİSTESİNDEKİ SIRAYA GÖRE BELİRTİLECEKTİR.

2- TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI’NA (TİTUBB) KAYIT ZORUNLULUĞU BULUNMAYAN KAPSAM DIŞI ÜRÜNLER İÇİN İSTEKLİ TARAFINDAN KAPSAM DIŞI OLDUĞUNU KANITLAYAN BELGELERİN (YETKİLİ KURUMLARDAN ALINMIŞ) SUNULMASI HALİNDE UBB KAYDI ARANMAYACAK OLUP KAPSAM DIŞI ÜRÜNLER İÇİN YETKİ BELGESİNİN İHALE DOSYASINDA SUNULMASI YETERLİ OLACAKTIR.

3- BİYOSİDAL ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ GEREĞİ ÜRÜNÜN BİYOSİDAL ÜRÜN RUHSATI OLMASI GEREKLİ OLUP, RUHSAT TEYİDİ İÇİN WWW.BİYOSİDAL.SAGLİK.GOV.TR WEB ADRESİNDE YER ALAN ENVANTERE KABUL EDİLEN İZİNLİ ÜRÜNLER LİSTESİNDE YER ALMASI GEREKMEKTEDİR. BUNA AİT EVRAK İHALE DOSYASINDA İBRAZ EDİLMELİDİR.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

  • Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
  • Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
  • Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
  • Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
  • Tıbbi cihaz üreticisi, OEM (OriginalEquipmentManafacturer – Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme,
  • Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
  • İhaleye katılan istekli distribütör ise, imalatçıdan almış olduğu yetkili (distribütörlük) belgesini, yabancı dilde olması halide ise noter onaylı suretini,
  • İhaleye katılan istekli bayi olması halinde bayilik belgesi ile birlikte;

- Bayilik veren yetkili distribütör ise, yetkili distribütörden almış olduğu bayilik belgesi ile birlikte yetkili distribütörünün imalatçıdan almış olduğu yetkili (distribütörlük) belgesini, yabancı dilde olması halinde ise noter onaylı Türkçe suretini,

- Bayilik veren imalatçı ise, imalatçıdan almış olduğu bayilik belgesi ile birlikte 7.5.2 de istenen imalatçı belgelerinden en az birini veya yerli malı belgesini sunmak zorundadır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İHALE 5 KISIM VE BU 5 KISIMDA YER ALAN TOPLAM 172 KALEMDEN OLUŞMAKTADIR. BU 5 KISIMDA YER ALAN KALEMLER İÇİNDEN NUMUNE İSTEMİNE İLİŞKİN DÜZENLEME ŞU ŞEKİLDEDİR:

1. KISIM TIBBİ SARF MALZEMELERİ : BU GRUBUN ALTINDAKİ TÜM KISIMLAR İÇİN İÇİN NUMUNE VERİLECEKTİR.

2. KISIM BEYİN CERRAHİ AMELİYAT MALZEMELERİ : BU KISIMIN ALTINDAKİ TÜM KALEMLER İÇİN NUMUNE VERİLECEKTİR.

3. KISIM BİYOMEDİKAL TÜKETİM MALZEMELERİ : BU KISIMDA 1, 2, 7 VE 8. KALEMLER HARİÇ NUMUNE VERİLECEKTİR.

4. KISIM İLAÇLAR : BU KISIMIN ALTINDA YER ALAN KALEMLERİN TAMAMI NUMUNE İSTEMİNDEN MUAFTIR.

5. KISIM SERUMLAR :BU KISIMIN ALTINDA YER ALAN KALEMLERİN TAMAMI NUMUNE İSTEMİNDEN MUAFTIR.

NUMUNE İSTENMEYEN KISIM VE/VEYA KALEMLER İÇİN (4.KISIM VE 5. KISIMDA YER ALAN KALEMLERİN TAMAMI HARİÇ OLMAK ÜZERE) ÜRÜN GÖRSELİNİN YER ALDIĞI TANITICI BROŞÜR VE/VEYA ORİJİNAL KATALOG VERİLMESİ ZORUNLUDUR.

NUMUNE İSTEMİNDEN MUAF OLAN KISIM VE/VEYA KALEMLER HARİCİNDE, NUMUNELERLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAMEDE YER ALAN DÜZENLEMELER İLE BİRLİKTE AŞAĞIDA BELİRTİLEN "NUMUNELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR" DA BAĞLAYICIDIR.

NUMUNELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

TEKLİF EDİLEN KALEMLERE AİT NUMUNELERİN, İHALE TARİH VE SAATİNDEN ÖNCE, İHALE DÖKÜMANLARI ARASINDA YER ALAN NUMUNE KONTROL FORMU İLE BİRLİKTE SATINALMA BİRİMİNE TESLİM EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

İSTEKLİLER TEKLİF EDECEKLERİ SARF MALZEMELERİNDEN; İHALE DOKUMANININ BİR PARÇASI OLAN TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLDİĞİ GİBİ (TEKNİK ŞARTNAMEDE NUMUNE TALEP EDİLMEMİŞ OLSA DAHİ) TEKLİFTE BULUNDUKLARI HER KALEM İÇİN İLGİLİ NUMUNELER EN GEÇ İHALE GÜNÜ VE EN GEÇ İHALE SAATİNE KADAR TESLİM EDİLECEKTİR. TESLİM EDİLEN NUMUNELER İLGİLİ MEMUR TARAFINDAN TUTANAKLA İHALE KOMİSYONUNA TESLİM EDİLECEKTİR. NUMUNE TESLİMİNE İLİŞKİN DÜZENLENECEK TUTANAK (İHALE DOKUMANININ EKİNDE SUNULAN NUMUNE KONTROL FORMU) İSTEKLİ TARAFINDAN, ÖNCEDEN, HAZIR HALDE BULUNUDURULACAKTIR. TUTANAĞI HAZIR HALDE BULUNMAYAN FİRMALARIN NUMUNELERİ TESLİM ALINMAYACAKTIR. BU TUTANAKTA FİRMA ADI VE ÜNVANI, İHALE KAYIT NUMARASI İLE TEKLİFTE BULUNDUKLARI KALEMİN/KALEMLERİN İHALE SIRA NUMARASI, KALEM ADI, NUMUNE MİKTARI, TİTUBB KAPSAM DAHİLİNDE OLAN TEKLİF KALEMLERİ İÇİN UBB BARKODU BULUNACAKTIR. NUMUNELER İHALE LİSTESİNDE BELİRTİLEN MALZEMELER İLE BİREBİR AYNI NUMUNE OLARAK GETİRİLECEKTİR. (ORİJİNAL AMBALAJLI STERİL) BİREBİR AYNI OLMAYAN ÜRÜNLER KABUL EDİLMEYECEKTİR. NUMUNELER KUTU VEYA AMBALAJ İÇERİSİNDE OLMALIDIR. AYRICA HER NUMUNENİN ÜZERİNDE İSTEKLİ FİRMA ADI, İHALE LİSTESİ SIRA NUMARASI, SİLİNMEYECEK VE KAYBOLMAYACAK ŞEKİLDE, YAZILI OLMALIDIR. GEREKTİĞİNDE NUMUNE AÇILIP KONTROL EDİLEREK GEREKLİ TESTLERE TABİ TUTULACAKTIR. KARAR VERİLEMEMESİ VEYA NUMUNELERİN KARAR VERMEK İÇİN YETERSİZ OLDUĞU DURUMLARDA İSTEKLİ FİRMADAN TEKRAR NUMUNE TALEP EDİLEBİLİR. BU DURUM İÇİN İSTEKLİ FİRMALAR HERHANGİ BİR ÜCRET TALEP ETMEYECEKTİR. NUMUNELERİN TESLİM ALINMIŞ OLMASI UYGUN OLDUĞU ANLAMINA GELMEZ.

TESLİM EDİLEN NUMUNELERİN KULLANILMASI DURUMUNDA İSTEKLİLER ÜRÜN İLE İLGİLİ OLARAK HİÇ BİR HAK TALEBİNDE BULUNMAYACAKTIR. TEKLİF VEREN İSTEKLİLER BU HUSUSU BAŞTAN KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DENİZLİ SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DENİZLİ SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR