AYDIN SÖKE FEHİME FAİK KOCAGÖZ DEVLET HASTANESİ

Tıbbi sarf malzeme alımı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00690626
Şehir : Aydın / Söke
Yayınlandığı Gazeteler

SÖKE EKSPRES 03.11.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/546148
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
114 KALEM TIBBİ SARF MALZEME Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.11.2017 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
SÖKE FEHİME FAİK KOCAGÖZ DEVLET HASTANESİ SÖKE / AYDIN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

DEVLET HASTANESİ -AYDIN SÖKE FEHİME FAİK KOCAGÖZ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

TIBBİ SARF MALZEME alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/546148

1-İdarenin
a) Adresi : Fevzipasa mh. Faik KOCAGÖZ Cd. Köy Civari Mevkii 16 09200 SÖKE/AYDIN
b) Telefon ve faks numarası : 2565182361 - 2565124694
c) Elektronik Posta Adresi : erhan.yuksekkaya@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 114 KALEM TIBBİ SARF MALZEME
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : SÖKE FEHİME FAİK KOCAGÖZ DEVLET HASTANESİ TIBBİ SARF DEPOSU
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI İLE BİRLİKTE İŞE BAŞLANACAK OLUP 31.12.2018 TARİHİNDE SONA ERECEKTİR. MALZEMELER EN FAZLA 7 PARTİ HALİNDE, ACİL İHTİYAÇ OLAN MALZEMELER İSE HASTANENİN TALEBİ ÜZERİNE AYRICA TESLİM EDİLECEKTİR. TALEP YAZISININ YÜKLENİCİYE TEBLİĞİNDEN (FAX) İTİBAREN 10 GÜN İÇERİSİNDE İSTENEN MİKTARDAKİ SARF MALZEMELER TIBBİ SARF DEPOSUNA MESAİ SAATLERİ (08.00-16.30)İÇİNDE TESLİM EDİLECEKTİR. MESAİ SAATLERİ DIŞINDA GETİRİLEN MALZEMELERİN ZAYİİNDEN İDARE SORUMLU DEĞİLDİR. MUAYENE KOMİSYONUNCA GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜNDE KAMU KURUMLARINA ANALİZ İÇİN NUMUNE GÖNDERİLEBİLİR. BU DURUMDA ANALİZ GİDERLERİ YÜKLENİCİYE AİTTİR. MALZEMELER SON KULLANMA TARİHLERİNİN DOLMASINA 3 (ÜÇ) AY KALA HASTANE İDARESİ TARAFINDAN BİLDİRİLDİĞİ TAKDİRDE 15 (ONBEŞ) GÜN İÇERİSİNDE, YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN UZUN MİATLILAR İLE DEĞİŞTİRİLECEKTİR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : SÖKE FEHİME FAİK KOCAGÖZ DEVLET HASTANESİ SÖKE / AYDIN
b) Tarihi ve saati : 27.11.2017 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
TIBBİ MALZEMELER T.C. İLAÇ VE TIBBİ ULUSAL BİLGİ BANKASINA KAYIT EDİLMİŞ TIBBİ CİHAZ ÜRETİCİSİ VE İTHALATÇISI FİRMALARIN ONAYLI ÜRÜNLERİNDEN TEMİN EDİLECEĞİNDEN, TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEMELER T.C. İLAÇ VE TIBBİ ULUSAL BİLGİ BANKASINA KAYIT BİLDİRİM İŞLEMİ YAPILMIŞ VE SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLANMIŞ OLMALIDIR. İSTEKLİLER ONAYLANMIŞ ÜRÜN (BARKOD) NUMARASI, ETİKET VE MARKA ADI TEKLİF MEKTUPLARINDA YADA YETKİLİ KİŞİ TARAFINDAN İMZALANMIŞ BAŞKA BİR BELGEYİ YAZILI OLARAK SUNACAKLAR VE DETAYLI İNTERNET ÇIKTILARINI EKLEYECEKLERDİR. İNTERNET ÇIKTILARININ ÜZERİNDE KALEM SIRA NUMARALARINI BELİRTECEKLERDİR. TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİKLERİ KAPSAMINDA OLMAYAN MALZEMELER İÇİN ÜRETİCİNİN VE/VEYA İTHALATÇININ BU MALZEMENİN TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİKLERİ KAPSAMINDA OLMADIĞINA DAİR BEYANI BULUNACAKTIR.KAPSAM DIŞI BEYANI VEREN FİRMALARIN ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN MKYS KAYITLARI DİKKATE ALINARAK DEĞERLENDİRME YAPILACAK, MKYS MALZEME TANIMLAMALARINDA TITUBB KAYDI OLAN ÜRÜNLER KAPSAM DIŞI KABUL EDİLMEYECEKTİR.
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEMELERİN ÜRETİCİSİ VE/VEYA İTHALATÇISI İLE BU FİRMALARIN BAYİSİ OLARAK TEKLİF VEREN FİRMALAR T.C. İLAÇ VE TIBBİ ULUSAL BİLGİ BANKASINA KAYITLI OLDUKLARINI BELGELEYECEKLERDİR.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
TÜM KALEMLER İÇİN NUMUNE VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEDE SAYI BELİRTİLEN KALEMLER İÇİN BELİRTİLEN SAYI KADAR NUMUNE VERİLECEKTİR. NUMUNELERİN ÜZERİNE İHALE SIRA NO, İSTEKLİNİN TİCARİ UNVANI YAZILACAKTIR VE NUMUNE TESLİM TUTANAĞI İLE TESLİM EDİLECEKTİR. AYRICA İSTENEN NUMUNELERDEN KESİN SONUÇ ALINAMADIĞI TAKDİRDE TEKRAR NUMUNE İSTENEBİLECEKTİR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı SÖKE FEHİME FAİK KOCAGÖZ DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SÖKE FEHİME FAİK KOCAGÖZ DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR