Yazdır

İSTANBUL ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Tıbbi sarf malzeme alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00453390
Şehir : İstanbul / Şişli
Yayınlandığı Gazeteler

ÖNCE VATAN 18.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
Niteliği, Türü, Miktarı : Kan Merkezi 3 Kalem Sarf Malzeme Alımı  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Tarihi : 11.11.2016 10:00
İhale Kayıt No : 2016/375111
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

KAN MERKEZİ 3 KALEM SARF MALZEME ALIMI İHALESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kan Merkezi 3 Kalem Sarf Malzeme Alımı İhalesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/375111

1-İdarenin

a) Adresi

:

Halaskargazı Caddesı Etfal Sokak No: 10 34360 ŞİŞLİ/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

0212 373 52 61 - 0212 373 51 60

c) Elektronik Posta Adresi

:

satinalma@sislietfal.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Kan Merkezi 3 Kalem Sarf Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Hastanemiz Laboratuvar Sarf Medikal Depo

c) Teslim tarihi

:

Yüklenici hastanemiz medikal deposunun sipariş faksından sonra istenen miktar ve kalem malzemeleri eksiksiz olarak 5 (beş) iş günü içinde teslim etmek zorundadır. Hastanemizin stok takibi ve yönetimi açısından istenen miktar ve kaleme uyulması mecburidir. Sipariş faksı ile talep edilmemiş kalemlerin alımı söz konusu değildir. Sipariş çekilen ürünler irsaliye ile teslim edilecek, fatura idare tarafından talep edildiğinde düzenlenip getirilecektir. Firma yetkilisi olmadan mal teslimi yapılmayacaktır. Kargo ile gönderilme durumunda mal kabul edilmeyecektir. Yüklenici teslim ettiği tıbbi sarf malzemelerini miadı dahilinde kullanılmadığında, ileri miadlı ürünlerle değiştirecektir. İstekliler ihale sırasında değiştirme taahhüdü verecektir. Ayrıca istekliler, kullanım sırasında üretimden kaynaklanan, son kullanma tarihi gelmeden (ambalaj ve üründe) bozulma meydana gelmesi durumunda yenisi ile değiştirme taahhüdü verecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4. Kat Satın Alma Birimi Toplantı Odası - Halaskargazi Caddesi Etfal Sokak No:10 34360 ŞİŞLİ İSTANBUL

b) Tarihi ve saati

:

11.11.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında; teklif edilen malzemenin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak tıbbi malzemelerin TITUBB´da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması şartı aranacaktır.

İstekliler her bir kaleme karşılık gelen barkod numaraları ve firma/bayii tanımlayıcı numaralarını internet çıktısı olarak teklif zarflarında sunacaklardır.

Sağlık Bakanlığı onayı olmayan ürünleree ait teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan malzemeler için üreticinin veya ithalatçının yönetmelikler kapsamında olmadığına dair beyanı esas alınarak işlemler yürütülecektir. Bu durumda ayrıca belge aranmayacaktır. Ancak içerik ve özellikleri ile aynı olan iki ürün hakkında çelişkili belge veya kayıtlar bulunması ürünün bu yönetmelikler kapsamına girip girmediği ve tıbbi cihazların sınıfları konusunda tereddüde düşülmesi halinde idarece, ürüne ait belgeleri İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü´ne intikal ettirilerek görüş alınacaktır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler teklif edecekleri kalemlere ait 2'er (iki) adet numuneyi ihale saatine kadar numune teslim tutanağıyla (firma antetli kağıda firma,sıra numarası malzeme adı,ambalaj şekli,UBB kodu ve LOT numarasını) düzenleyerek satın alma biriminin göstereceği yere getirmek zorundadır. Şartnamenin bütün maddelerine sıra numarasına göre ve ayrıntılı,Türkçe cevaplar vererek hazırlayacağı 'Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi'ni ve ürünlere ait orjinal katalogları ihale evraklarıyla teslim edeceklerdir.Numune getirmeyen firmaların ilgili kalemlerde teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Halaskargazi Caddesi Etfal Sokak No:10 34360 ŞİŞLİ İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi-İdari Bina Kat:4 Satın Alma Toplantı Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR