Yazdır

EYÜP DEVLET HASTANESİ

Tıbbi sarf malzeme alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00450901
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ SÖZ 13.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 31.10.2016 10:00
Niteliği, Türü, Miktarı : CERRAHİ ALET ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/398439
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhalenin Yapılacağı Yer : Eyüp Devlet Hastanesi Konferans Salonu
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR

DEVLET HASTANESİ -EYÜP SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

Cerrahi Alet Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/398439

1-İdarenin

a) Adresi

:

EYÜP MERKEZ MAHALLESI SILAHTARAGA CADDESI 53 34050 EYÜP/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2124172900 - 2126164857

c) Elektronik Posta Adresi

:

istanbuldhs7@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

CERRAHİ ALET ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

TIBBİ SARF DEPO

c) Teslim tarihi

:

Yüklenici, alım konusu malların teslim programına uygun olarak El Aletlerinin teslimini sağlamak için sözleşme imzalama tarihinde malların teminine başlayacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Eyüp Devlet Hastanesi Konferans Salonu

b) Tarihi ve saati

:

31.10.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

- İstekliler; Sağlık Bakanlığının 2015/09 sayılı genelgesi gereği, ihale tarihi itabari ile, teklif ettiği tıbbi cihazların/ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıt bildirim işlemlerini yapmış olması ve teklif edilen tıbbi cihazlar/ürünler için TITUBB'da "Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır" ibaresi bulunan onaylanmış (barkod numarasını) tekliflerinde yazılı olarak belirteceklerdir. TITUBB kayıt çıktılarını ihale dosyasında sunacaklardır.

- İstekliler, teklif ettiği ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma-ana bayii) olduklarına dair TITUBB kayıt ve bildirimini, imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimini sunacaklardır.

- Sağlık Bakanlığının 2015/09 sayılı genelgesi gereği, teklif edilen ürün, üreticisi tarafından Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında belgelendirilmemiş ise (tıbbi cihazlar kapsamında değilse) TITUBB'a kayıt veya bildirim işlemi aranmaz, bu durumda üreticinin veya ithalatçının Yönetmelik kapsamında olmadığına dair beyanının sunulması gerekmektedir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

a-) İstekliler teknik şartnameye uygunluklarını tekliflerinde beyan edecekler, teknik şartnamede istenilen belgeleri teklif zarfı içinde vereceklerdir.
b-) İstekliler, kullanım esnasında teknik şartnamedeki şartlardan birine uyulmadığının tespiti halinde; yüklenici kullanılmayan malzemenin tümünü, uygun olanı ile değiştireceklerdir.
c-) Teknik Şartnamesi mevcut olan ve teknik şartnamesi belirtilmeyen tüm ürünler kullanım uygunluğunu test etmek amacıyla numune üzerinden değerlendirilecektir.
İhaleye teklif verecek tüm firmalar teklif edecekleri tüm malzemelerle ilgili olarak numune ve katalog veya fotoğraf vermek zorundadırlar. Katalog veya fotoğraflar teklif zarfının içinde yer alacak, numuneler satın alma birimine teslim edilecektir. (Numuneler firmanın adını açıkca belirten kutular içerisinde dizi pusulası hazırlanacak dizi pusulasındaki malzemelerin sıralaması ihale malzeme sıra numaralarını takip eder şekilde olacaktır. Numuneler ihale komisyonuna veya idareye tutanakla teslim edilecektir. Tutanağın bir sureti istekliye verilecektir. Bu şekilde teslim edilmeyen numuneler değerlendirilmeye alınmayacaktır.) Numunelerin değerlendirilmesinde Teknik Şartname kriterleri esas alınacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Hastane veznesine dokuman bedeli yatırıldıktan sonra makbuz karşılığı Eyüp Devlet Hastanesi Satın Alma Biriminden doküman alınabilir adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Eyüp Devlet Hastanesi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR