Yazdır

TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI

Tıbbi sarf malzeme alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00450417
Şehir : İstanbul / Gaziosmanpaşa
Yayınlandığı Gazeteler

DİRİLİŞ POSTASI 14.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
YURT 14.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 26.10.2016 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer : Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma
İhale Kayıt No : 2016/414680
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
Niteliği, Türü, Miktarı : Hastanemizin çeşitli birimlerinde kullanılmak üzere 5 Kalem Dayanıklı Tüketim Malzemesi Alımı.
İhale Türü : Mal Alımı
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

HASTANEMİZİN ÇEŞİTLİ BİRİMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 5 KALEM MALZEME ALIMI

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GAZİOSMANPAŞA TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ


Hastanemizin Çeşitli Birimlerinde Kullanılmak Üzere 5 Kalem Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2016/414680

1-İdarenin

a) Adresi : Karayolları Mh. Osmanbey Cd. 621. Sk. Gaziosmapaşa/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası : 2129453000 - 2129453199

c) Elektronik Posta Adresi :

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Hastanemizin çeşitli birimlerinde kullanılmak üzere 5 Kalem Dayanıklı Tüketim Malzemesi Alımı. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma

Hastanesi ilgili depolara teslimat yapılacaktır.

c) Teslim tarihi : Yüklenici, hastanenin talebi doğrultusunda ürün/ürünleri peyderpey veya tek seferde teslim edecektir. Sipariş faks , mail, elden veya posta yolu ile yapılacak olup, sipariş mektubunun yüklenicinin eline ulaştığı andan itibaren en geç 10 (On) iş günü içerisinde teslimat yapılacaktır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma

Hastanesi Satınalma Birimi - Karayolları Mh. Osmanbey Cd. 621. Sk.

Gaziosmanpaşa İST.

b) Tarihi ve saati : 26.10.2016 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

  • 1, 2 , 3 ve 4 nolu kalemlerde İstekliler tarafından teklif ettikleri kalem için tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği orjinal teknik doküman veya kataloglar ihale dosyası içinde sunulacaktır. Yabancı dilde sunulan katalogların, yeminli tercümanlarca Türkçe çevirisi yapılmış, noter onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte sunulması zorunludur. Teknik şartname maddeleri orjinal teknik döküman üzerinde işaretlenmiş olmalıdır. Komisyon tarafından gerekli görüldüğü takdirde 1,2,3 ve 5 nolu kalemler için 5 gün içinde demonstrasyon yapılacaktır.
  • 5 nolu kalem için teklif veren istekliler teklif verdikleri ürüne ait en az 1 (Bir) adet numuneyi, ihale tarih ve saatine kadar Hastanemiz Satınalma Birimine, üzerinde sıra numarası yazılı bir şekilde (firmaca önceden düzenlenmiş) tutanakla teslim edecektir. Teslim edilen numune üzerinde isteklinin unvanı, ürünün markası, ihtiyaç listesi (ihale kalemi sıra numarası) sıra numarası yazılacaktır. Gerektiğinde numune açılıp kontrol edilerek gerekli testlere tabi tutulacaktır. Karar verilememesi veya numunelerin karar vermek için yetersiz olduğu durumda istekli firmadan tekrar numune talep edilebilir. Numune değerlendirme teknik şartname hükümleri doğrultusunda yapılacak olup İhale Komisyonu, numunelerin teknik özellikleri ve performansına ilişkin testler ve değerlendirme isteyebilir. Test ve değerlendirme kamu kurum ve kuruluşlarında yapılacaktır. Test ve analiz için herhangi bir ücret öngörülmesi durumunda ücret isteklilerce karşılanacaktır. Numuneler denenmek için kullanılacağından numune getiren firmaya geri iadesi yapılmayacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sağlık Birimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Birimi - Karayolları Mh. Osmanbey Cd. 621. Sk. Gaziosmanpaşa İST. adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR