EYÜP DEVLET HASTANESİ

Tıbbi sarf malzeme alım ihalesi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00449148
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ SÖZ 12.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/403917
Niteliği, Türü, Miktarı
:
61 KALEM - MAL ALIMI 
İhale Tarihi
:
08.11.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Eyüp Devlet Hastanesi Konferans Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

DEVLET HASTANESİ -EYÜP SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

61 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/403917

1-İdarenin

a) Adresi

:

EYÜP MERKEZ MAHALLESI SILAHTARAGA CADDESI 53 34050 EYÜP/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

********** - **********

c) Elektronik Posta Adresi

:

istanbuldhs7@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

61 KALEM - MAL ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

TIBBİ SARF DEPO

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren mallar, hastanenin yazılı talebi doğrultusunda peyderpey ve/veya toplu olarak vereceği siparişlere istinaden, sipariş tarihinden itibaren 1(bir) takvim günü içinde depoya teslim edilecektir. En geç 15/06/2017 tarihine kadar malların tamamı teslim edilmiş olacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Eyüp Devlet Hastanesi Konferans Salonu

b) Tarihi ve saati

:

08.11.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İhaleye katılacak olan isteklilerin teklif ettiği tüm tıbbi cihazlar (tıbbi cihaz yönetmeliği, vucut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği ve vucuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar yönetmeliği kapsamındaki ürünler) Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (UBB) kayıt olmak zorundadır. UBB kayıtları mevzuatta belirtilen esaslara uygun olmalı; tedarikçi firmalar , bayileri yönetmelik kapsamında olup teklif verilen tüm ürünler ihale tarihi itibariyle UBB´ de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış olmadır. Mevzuata göre UBB´ ye kayıt olmak zorunda olan istekliler onaylanmış firma tanımlayıcı numaralarını ihale dokumanında belirtmelidirler. İstekliler onaylanmış ürün numaralarını ihale sıra numarasına göre yazılı olarak sunacaktır.Kapsam dahilinde olduğu halde ürün numarası sunulmayan veya yanlış sunulan ürünler için isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.(İstekli firmalar ihale teklif zarfında teklif ettikleri ürünlerin UBB kayıtlarına ilişkin barkod numaralarını ve kayıtlarını gösteren UBB kayıt çıktılarını kaşeleyip koyacaklardır. Teklif veren istekli ürünü satmaya yetkili bayi ise bunu UBB Kayıtları üzerinde de belgelendirecektir.) UBB Kaydı zorunluluğu olmayan malzemeler için CE, İSO, TSE ilgili ürünün üretim izin belgesi, satım izin belgelerinden en az bir tanesi istekli tarafından ibraz edilecektir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) Aday veya istekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına düzenlenen kapasite raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
d)Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi,
e) Tıbbı Cihaz üreticisi OEM (Orig inal Equipment Manafacturer-Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme
Aday veya istekli imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edecektir.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

İstekliler, ithalatçı veya üretici ise teklif ettikleri ürün ve cihazlar ile ilgili T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarına dair belgeyi ve ürün numaralarını (barkod), T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı ürün ve cihazların, ithalatçı veya üreticisinin bayii ise bu firmaların adı altında bayiiliklerini kanıtlayıcı belgeyi ve ürün numaralarını (barkod) ihale dosyası içinde sunacaklardır.

4.3.2.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

25/05/2007 Tarih ve 26532 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğine istinaden onaylanmış tedarikçi olduğuna ve teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün olduğuna dair (Ürün Numarası) belgeler. Onaylanmış ürün numarası (TİTUBB kaydı) yoksa, 09/01/2007 Tarih ve 26398 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamına girip girmediğine ilgili mevzuat uyarınca üreticiler karar verecek olup bu konuda üreticinin beyanı esastır. Teklif edilen ürünün/cihazın söz konusu yönetmelikler kapsamında olmadığına dair üretici veya ithalatçı firma beyanı ve söz konusu beyanı veren firmanın üretici/ithalatçı olduğuna dair belge.

4.3.2.3. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

UBB kayıtları mevzuatta belirtilen esaslara uygun olmalı; tedarikçi firmalar, bayileri yönetmelik kapsamında olup teklif verilen tüm ürünler ihale tarihi itibariyle UBB´ de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış olmadır. Mevzuata göre UBB´ ye kayıt olmak zorunda olan istekliler onaylanmış firma tanımlayıcı numaralarını ihale dokümanında belirtmelidirler. İstekliler onaylanmış ürün numaralarını ihale sıra numarasına göre yazılı olarak sunacaktır. Kapsam dahilinde olduğu halde ürün numarası sunulmayan veya yanlış sunulan ürünler için isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. (İstekli firmalar ihale teklif zarfında teklif ettikleri ürünlerin UBB kayıtlarına ilişkin barkod numaralarını ve kayıtlarını gösteren UBB kayıt çıktılarını kaşeleyip koyacaklardır. Teklif veren istekli ürünü satmaya yetkili bayi ise bunu UBB Kayıtları üzerinde de belgelendirecektir.)

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

a-) İstekliler teknik şartnameye uygunluklarını tekliflerinde beyan edecekler, teknik şartnamede istenilen belgeleri teklif zarfı içinde vereceklerdir.
b-) İstekliler, kullanım esnasında teknik şartnamedeki şartlardan birine uyulmadığının tespiti halinde; yüklenici kullanılmayan malzemenin tümünü, uygun olanı ile değiştireceklerdir.
c-) Teknik Şartnamesi mevcut olan ve teknik şartnamesi belirtilmeyen tüm ürünler kullanım uygunluğunu test etmek amacıyla numune üzerinden değerlendirilecektir.
İhaleye teklif verecek tüm firmalar teklif edecekleri tüm malzemelerle ilgili olarak numune ve katalog veya fotoğraf vermek zorundadırlar. Katalog veya fotoğraflar teklif zarfının içinde yer alacak, numuneler satın alma birimine teslim edilecektir. (Numuneler firmanın adını açıkca belirten kutular içerisinde dizi pusulası hazırlanacak dizi pusulasındaki malzemelerin sıralaması ihale malzeme sıra numaralarını takip eder şekilde olacaktır. Numuneler ihale komisyonuna veya idareye tutanakla teslim edilecektir. Tutanağın bir sureti istekliye verilecektir. Bu şekilde teslim edilmeyen numuneler değerlendirilmeye alınmayacaktır.) Numunelerin değerlendirilmesinde Teknik Şartname kriterleri esas alınacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Hastane veznesine dokuman bedeli yatırıldıktan sonra makbuz karşılığı Eyüp Devlet Hastanesi Satın Alma Biriminden doküman alınabilir adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Eyüp Devlet Hastanesi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR