Yazdır

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Tıbbi patoloji labortuar malzemesi alım ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00450416
Şehir : Edirne
Yayınlandığı Gazeteler

EDİRNE 14.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhalenin Yapılacağı Yer : T.Ü. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İhale Salonu BalkanYerleşkesi / EDİRNE
İhale Kayıt No : 2016/408260
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
Niteliği, Türü, Miktarı : 101 Kalem Laboratuar Malzemesi Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Tarihi : 14.11.2016 14:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

TIBBİ PATOLOJİ 101 KALEM LABORATUAR MALZEMESİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Tıbbi Patoloji 101 Kalem Laboratuar Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/408260

1-İdarenin

a) Adresi

:

BALKAN YERLESKESI 1 EDİRNE MERKEZ/EDİRNE

b) Telefon ve faks numarası

:

2842352729 - 2842353889

c) Elektronik Posta Adresi

:

donersermaye@trakya.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

101 Kalem Laboratuar Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

T.Ü. Hastanesi Merkez Deposuna

c) Teslim tarihi

:

İhaleye edilen mallar sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 365 gün içinde hastanenin ihtiyaçları ve stoklama durumu göz önüne alınarak,hastane idaresi tarafından belirtilen miktar ve zamanda hastane merkez deposuna teslim edilecektir. Malzeme ihtiyaçları acil ve rutin sipariş kodu ile yükleniciye bildirilecektir.Acil kodlu siparişlerin teslim süresi 48 (kırksekiz) saat,rutin kodlu siparişlerin teslim süresi 15 (onbeş) gündür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

T.Ü. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İhale Salonu BalkanYerleşkesi / EDİRNE

b) Tarihi ve saati

:

14.11.2016 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

a) İsteklilerin teklif etmiş oldukları malzemeler UBB ye kayıtlı olacak ve sağlık bakanlığından onaylı olacaktır. Barkot numarası olmayan ve geçici barkod numarası ile teklif edilen malzemelerin teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklif edilen malzemelerin UBB leri idare tarafından kontrol edileceğinden UBB çıktıları ihale dosyasına konulacaktır.

b) İhaleye iştirak eden; ithalatçı veya üreticisi ise T.C. İlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarına dair belgeyi, alt bayi ise T.C. İlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında ithalatçı veya üreticinin ürünlerine alt bayi olduklarını gösterir belgeyi ihale dosyasında sunmaları zorunludur.

c) Tıbbi Cihaz Uygulama Yönetmeliğine göre kapsam dışı olan malzemelerin kapsam dışı olduklarını gösterir üretici firma veya distribütör firma tarafından verilmiş belge yada resmi makamlarca verilen kapsam dışı olduğunu gösterir belge ihale teklif zarfında sunulacaktır.

d) T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 23.03.2015 tarih 2015/9 sayılı genelgesine istinaden Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında ürünlerin veya cihazların ve satıcıların (üreticinin veya ithalatçının/ bayinin) TİTUBB da Bakanlığı tarafından kayıt veya bildirimi işlemi tamamlanmış olması şartı aranacaktır.

-667 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin 8. maddesi gereğince İstekliler firma yetkili temsilci veya temsilcilerinin(Limited Şirketlerde Mesul Müdür veya Müdürlerin, Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu ve varsa Mesul Müdür veya Müdürlerin, Kollektif ve Komandit Şirketler ile Şahıs firmalarında ortakların) ve vekaleten ihale dosyasında imzası bulunan personellerinin "son 10 gün içerisinde alınmış Adli Sicil Kayıtlarını*"ihale teklif zarflarında sunmalıdırlar.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.Ü. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Satınalma Bürosu Balkan Yerleşkesi / EDİRNE adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 60 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 75 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini T.Ü. Döner Sermaye Saymanlığının T.C. Ziraat Bankası Edirne Şubesinin TR830001000097320802915001 nolu hesabına Arda V. D. 8590524483 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.Ü. Döner Sermaye işletme Müdürlüğü Satınalma Bürosu Balkan Yerleşkesi/EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

-Teslim edilecek malların miatları teknik şartnamelerinde belirtildiği şekilde olacaktır.
-Teklif veren firmalar teklif ettikleri ürünlere ait SUT ve UBB Kodlarını teklif mektuplarında belirteceklerdir.
-Üzerine ihale kalan firmalar mal teslimlerinde kestikleri faturaların üzerine ihale kayıt numaralarını belirteceklerdir.
-Üzerinde malzeme kalan firmalar http://212.174.130.231/IBY/publish.htm (KIK ihale bildirim yazılımı)adresinden İhale Bildirim Yazılım programını kurduktan sonra açılacak pencereden ihale Teklif/ Sonuç Dosyası Hazırlama başlığını açarak ilgili bilgileri eksiksiz doldurup CD ortamına kaydedecek ve hazırlanan CD sözleşme esnasında idareye verilecektir.
-Teklif verecek firmalar ilgili kalemlerde miyadı yaklaşan malzemeleri teknik şartnamelerinde belirtilen şekilde yenisiyle değiştirmelidir.
--T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Uygulama tebliğinde ihale malzemelerinin/hizmetlerinin değerinde indirim yaptığı takdirde yüklenici, indirim tarihinden itibaren teslim ettiği malzemelerin/hizmetlerin fatura fiyatını yapılan indirim oranı ile aynı oranda indirim yaparak faturalandıracaktır.
-Gerek duyulması halinde teklif veren firmalardan idari şartnamenin 35.4.1 maddesine istinaden iş deneyim belgesi istenebilir benzer iş olarak
"Kamu Kurum ve Kuruluşları veya Özel Sektöre yapılan "Tıbbi Sarf veya Laboratuvar Malzemesi Alımı "esas alınacaktır
47.1.1 Tedarik edilecek tıbbi malzemelerin ; UBB kaydı, SGK onayları bulunmalı ve malzemeler pozitif listede yer almalıdır.
47.1.2 SGK'ya fatura edilebilir olan malzemelerin değerlendirme aşamasında negatif listede olduğunun tespiti halinde ilgili teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.
47.1.3 Sözleşme süresi içerisinde negatif listeye düşen malzemeleri İdare almamaya yetkilidir.
47.1.4 Ürün tedarik edildikten sonra 1 (bir) yıl süre ile tedarikçi firma ; malzemenin UBB kaydı, GMDN kodu, SUT kodu ve Firma Tanımlayıcı Numarasında olabilecek değişiklikleri 5 (beş) iş günü içerisinde hastane idaresine yazılı olarak bildirmelidir. Aksi takdirde yaşanabilecek kesintiler tedarikçi firma tarafından karşılanacaktır.
47.1.5 Malzemenin UBB kaydı, GMDN kodu, SUT kodu, Firma Tanımlayıcı Numarası ve SGK onayı ile ilgili problemlerden dolayı fatura edilememesi durumunda, yüklenici firma fatura edilmeyen malzemeleri karşılamak zorundadır.
47.1.6 Sözleşmenin uygulanması sırasında SGK'nın fiyat güncellemeleri nedeniyle oluşacak malzeme geri ödeme fiyatları, ihale tarihindeki belirlenmiş birim fiyatlarının altında belirlenir ise idare düzenleme tarihi itibariyle kamu zararı oluşturmamak adına kalan ihale miktarlarını almamaya yetkilidir.
47.1.7 İstekliler teklif ettikleri ürün Ubb kapsamlı ise Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası Resmi internet sitesinden(https://titubb.titck.gov.tr/) Tıbbi Cihaz Durumu ekranından yaptığı sorgunun çıktısını kaşe imzalı olarak ihale teklif zarfında komisyona sunmaladır. Eğer ürün ubb kapsam dışı ise kapsam dışı olduğunu belirtir yazıyı kaşe imzalı olarak ihale teklif zarfında komisyona sunmalıdır. İsteklilerin eksik sunum yapması veya belge sunmaması halinde teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
47.1.8 Sözleşme sırasında KİK giriş CD'si idareye teslim edilecektir.
47.1.9 Teklif verecek firmalar teklif mektuplarında vermiş oldukları ürünün Menşei'ni (yerli/yabancı) belirtmekle yükümlüdür.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR