Yazdır

ADANA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Tıbbi oksijen tüpü alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00495584
Şehir : Adana / Yüreğir
Yayınlandığı Gazeteler

EGEMEN 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ADANA GÜNEY HABER 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
Niteliği, Türü, Miktarı : 1 LT'lik ve 10 Lt'lik Tıbbi Oksijen Tüp Dolumu (7500 m³) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Tarihi : 06.12.2016 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer : Adana İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:8 Yüreğir/ADANA
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

1 LT'LİK VE 10 LT'LİK TIBBİ OKSİJEN TÜP DOLUMU

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

1 Lt'lik ve 10 Lt'lik Tıbbi Oksijen Tüp Dolumu alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2016/514843
1-İdarenin
a) Adresi : Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:8 YÜREĞİR/ADANA
b) Telefon ve faks numarası : 3223441912 - 3223441912
c) Elektronik Posta Adresi : asmsatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :

1 LT'lik ve 10 Lt'lik Tıbbi Oksijen Tüp Dolumu (7500 m³)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : İl Ambulans Servisi Başhekimliği Deposu-Adana
c) Teslim tarihi : Teslimat idarenin Ambulansları ve Sağlık Birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda peyderpey yapılacaktır.Teknik Şartname hükümleri geçerli olup işin 31.12.2017 tarihinde bitirilmesi esastır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Adana İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:8 Yüreğir/ADANA
b) Tarihi ve saati : 06.12.2016 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:


*TS EN ISO 9001-2008 Kalite,
*Yüklenici firma Sağlık Bakanlığından tıbbi amaçlı oksijen üretme izin belgesine haiz olacak ve ihaleye iştirak ettiğinde bunun belgesini ibraz edecektir. Yüklenici firma direkt üretici değilde bayi ise bayisi bulunduğu firmanın Sağlık Bakanlığından tıbbi amaçlı Oksijen üretme belgesini ve kendisinin yine Sağlık Bakanlığından tıbbi amaçlı oksijen dolum izin belgesini veya Sağlık Müdürlüğünce verilen depolama ve dağıtım izin belgelerinden birini ibraz edecektir.Ayrıca bayi halen bağlı bulunduğu üretice firmanın yetkili bayisi olduğuna dair ve en az 1 (bir) yıllık protokol yapıldığına dair güncel bir yazıyı veya oksijeni nereden aldığına dair belgeyi ibraz edecektir.
*Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınan Basınçlı Gaz Tüplerinin Periyodik Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri Yeterlilik Belgesini sunacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

*Sağlık Bakanlığından tıbbi amaçlı gazların medikal maksatlı kullanmaları durumunda bu gazları meskur tebliğ kapsamında gerekli izne sahip olmalıdır.

*Bilim, Sanayi ve Teknolojileri Bakanlığından alınan basınçlı gaz tüplerinin periyodik muayene deney bakım ve tamiri yeterlilik belgesi olacaktır.

4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

TSE EN ISO 9001-2008 Kalite Belgesi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 5 (beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Adana İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:8 Yüreğir/ADANA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Adana İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:8 Yüreğir/ADANAadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR