Yazdır

KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Tıbbi malzeme satın alınacaktır

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00636925
Şehir : Trabzon
Yayınlandığı Gazeteler

TAKA 16.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 10.08.2017 14:00
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
Niteliği, Türü, Miktarı : Hastane Birimlerine 17 Kısım (17 Kalem) Tıbbi Malzeme Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Hastane Birimlerine 17 Kısım (17 Kalem) Tıbbi Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/346949
1-İdarenin
a) Adresi : KANUNİ KAMPÜSÜ TRABZON MERKEZ/TRABZON
b) Telefon ve faks numarası : 4623775454 - 4623250518
c) Elektronik Posta Adresi : farabibashekimlik@ktu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Hastane Birimlerine 17 Kısım (17 Kalem) Tıbbi Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : KTÜ Uygulama ve Araştırma Merkezi (Farabi Hastanesi Deposu) TRABZON
c) Teslim tarihleri : İhale konusu 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,14.,15. kısım/ların malzeme teslimat programı : Söz konusu malzemeler tek partide teslim edilecektir. Teslimat, Sözleşme tarihi itibariyle ilk 7 (yedi) iş gününde yapılacaktır. 7.,9.,10.,11.,12.,13.,16.,17. kısım/ların malzeme teslimat programı: Söz konusu malzemeler 2 (iki) eşit partide teslim edilecektir. 1.parti teslimat, Sözleşme tarihi itibariyle ilk 7 (yedi) iş gününde, 2. parti teslimat ise 01.12.2017 tarihi itibariyle ilk 7 (yedi) iş gününde teslim edilecektir. Sözleşmenin taraflarca imzalanmasını müteakip, yükleniciye mal teslimi ile ilgili herhangi bir tebligat yapılmayacaktır. Son teslimatlar, program değişiklikleri de dahil olmak üzere 15/12/2017 tarihini geçmeyecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : KTÜ Rektörlüğü İhale Komisyon Odası (Sağlık Kültür Daire Başkanlığı Zemin Kat ) TRABZON
b) Tarihi ve saati : 10.08.2017 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İhalede yer alan tüm kısım malzemeler için 29/12/2015 tarihinde yayınlanan ''Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Eşleştirilen Ürünlerin Sisteme Tanımlanması ile ilgili yayınlanan EK-1 listesinde yer aldığını da belgeleyecektir. '' Teklif veren firma teklifleri ile birlikte malzemenin EK-1 listesinde bulunduğunu tevsik edici belgeleri, (medula.sgk.gov.tr/MedulaUbbSorgu/pages/ ubbBarkodSorgu.jsf) adresindeki tıbbi malzeme sorgulama ekranındaki internet çıktılarını imzalı ve kaşeli olarak belgeleyecektir.****EK-1 listesinde bulunmayan malzemeleri veren firmanın o kalemlere ait teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1.,2.,3.,4.,5.,6.,10.,12.,14.,16.,17. kısımlar için 5’er adet/mt/lt /çift/kg., 7.,11. kısımlar için 10’ar adet/mt/lt /çift/kg , 8.kısım için 50’lik adet/mt/lt/çift/kg. numune teslim edilecektir.
15. kısım için 3 ayrı lottan 3’er tane numune teslim edilecektir. Ayrıca verilen numunelerin yetersiz gelmesi durumunda istekli firmalardan tekrar numune istenebilecektir. İhale komisyonu gerekli görürse , değerlendirme aşamasında süturun lif cinsi tayini, ipliğin kopma mukavemeti tayini, iğnenin iplikten kopma mukavemet tayini, düğüm emniyeti tayini, boya sabitlik tayini, iğnenin çelik alaşımı tayini yapmak üzere masrafları istekliden karşılanmak koşulu ile ilgili laboratuarda test yaptırabilecektir.
Numune istekliler tarafından ihale gününden sonraki 5 (beş) iş günü içinde teslim edilecektir. Numunelerin teslimiyle ilgili ayrıntılar idari şartnamenin diğer hususlar maddesinde belirtilmiştir.
9. ve 13. kısımda yer alan malzemeler için İhale gününden sonraki 7 (yedi ) iş günü içerisinde 10'ar adet malzeme ile ve bununla çalışacak olan cihazla birlikte demo yapacaktır
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Resmi veya Özel Sağlık Kurumlarına yapılan her türlü tıbbi cihaz veya tıbbi malzeme temini benzer iş olarak kabul edilir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş )oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 80 TRY (Türk Lirası) karşılığı KTÜ Rektörlüğü İhale Komisyon Odası (Sağlık Kültür Daire Başkanlığı Zemin Kat ) TRABZON adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KTÜ Rektörlüğü İhale Komisyon Odası (Sağlık Kültür Daire Başkanlığı Zemin Kat ) Ahmet HIZARCI TRABZON adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR