Yazdır

AYDIN DEVLET HASTANESİ

Tıbbi malzeme alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00524346
Şehir : Aydın / Efeler
Yayınlandığı Gazeteler

SES 10.01.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 01.02.2017 10:00
Niteliği, Türü, Miktarı : 2017 YILI KARDİYOLOJİ SARF MALZEME ALIMI
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/550957
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhalenin Yapılacağı Yer :    HASANEFENDİ MAHALLESİ KIZILAY CADDESİ NO:13 EFELER/AYDIN
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

AYDIN DEVLET HASTANESİ

AYDIN SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

2017 YILI KARDİYOLOJİ SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2016/550957

1-İdarenin

a) Adresi : HASAN EFENDİ MAH. GENÇLiK CAD. NO:13 09100 AYDIN MERKEZ/AYDIN

b) Telefon ve faks numarası : 2562139000 - 2562254620

c) Elektronik Posta Adresi : aydindh.satinalma@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :

2017 YILI KARDİYOLOJİ SARF MALZEME ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : AYDIN DEVLET HASTANESİ TIBBİ SARF DEPOSU

c) Teslim tarihleri : SÖZLEŞMEYE MÜTEAKİP İŞE BAŞLANACAKTIR ,Malların teslimi sözleşmenin imzalanmasından sonra ilk partisi sözleşmenin imzalanmasını takip eden 7 (yedi) gün içinde olmak üzere 31.12.2017 tarihine kadar periyotlar halinde ve idarenin belirleyeceği miktar ve tarihlerde olacaktır. Malzemeler yazılı siparişin yükleniciye ulaşmasını takip eden 7 (yedi) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : HASANEFENDİ MAHALLESİ KIZILAY CADDESİ NO:13 EFELER/AYDIN

b) Tarihi ve saati : 01.02.2017 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1-Tıbbi cihaz yönetmeliği kapsamında olan tüm sarf malzemeler için istekliler teklif edilecek ürünlerin T.C.Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB)'dan ürünün kodunu ve ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve SGK tarafından onaylandığını gösterir belgeyi kaşe ve imzalı olarak ihale dosyasında sunmalıdır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2.

4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

a) İSTEKLİNİN UBB KAYITLI OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGE: İstekliler kendilerinin TC. İlaç ve Tıbbi Cihaz UBB sına kayıtlı olduğuna dair belgelerdir.

b) HÜAP CD'si: İstekliler tekliflerini HÜAP üzerinde bulunan K.İ.K. ihale yazılım programında hazırlayarak CD ortamında dosyalarında bulunduracaklardır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUNLUK BELGESİ: Teklif veren firmalar teklif ettikleri her bir ürün için ayrı ayrı olmak üzere şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar “ .................. Marka ................. Model ............... Cihazı / malzemesi teklifimizin teknik şartnameye uygunluk belgesi ” başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kâğıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin (eğer istenmiş ise) hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında her hangi bir farklılık bulunursa firma değerlendirme dışı bırakılacaktır. Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenilen teknik özellikleri sağlamayan firma teklifleri reddedilecektir.

NUMUNELER: İstekliler teklif ettikleri malzemelerin, ihale dokümanında belirtilen özelliklere uygunluğunu teyit etmek amacıyla en az 2 şer adet numuneyi teklifleri ile birlikte vermek zorundadır. İstekliler Teklif ettikleri ürün numunelerinin üzerine firma kaşesi ve ihale liste sıra numarası belirtilmek zorundadır. Numuneler uygunluk ve kullanılabilirlik açısından değerlendirmeye tabi tutulacak olup komisyonca uygun görülmeyen ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Uygun şartlarda Numune vermeyen isteklilerin o kaleme ait teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Teslim edilen numuneler iade edilmez.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Bu ihalede Kamu yada Özel Kurumlarda yapılan Tıbbi Sarf Malzeme Alımları benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirası) karşılığı AYDIN DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AYDIN DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR