MAMAK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Tıbbi ilaç alım işi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00716028
Şehir : Ankara / Mamak
Semt-Mahalle : ÇAĞLAYAN MAH. / ABİDİNPAŞA
Yayınlandığı Gazeteler

ZAFER 07.12.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/629365
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
11 KALEM TIBBİ İLAÇ ALIM İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.12.2017 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
MAMAK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SATIN ALMA BİRİMİ (ÇAĞLAYAN MAHALLESİ 286/1. SOKAK NO:8 MAMAK - ANKARA)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-MAMAK SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

11 KALEM TIBBİ İLAÇ ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/629365
1-İdarenin
a) Adresi : ÇAGLAYAN MAH. 286/1 SK. 8 MAMAK/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3123702511 - 3123702512
c) Elektronik Posta Adresi : mamakadsm@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 11 KALEM TIBBİ İLAÇ ALIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : MAMAK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DEPOSU (ÇAĞLAYAN MAHALLESİ 286/1. SOKAK NO:8 MAMAK - ANKARA)
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır. Yüklenici İdarenin talepleri doğrultusunda ürün/ürünleri peyder pey veya tek seferde teslim edecektir. Sipariş posta veya faks yolu ile yapılacak olup sipariş mektubunun yüklenicinin eline ulaştığı tarihten itibaren 10 (on) iş günü içerisinde ve hafta içi mesai saatleri (09:00 - 15:00) arasında yapılacaktır. Sözleşme bitiş tarihi 31.12.2018 dir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : MAMAK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SATIN ALMA BİRİMİ (ÇAĞLAYAN MAHALLESİ 286/1. SOKAK NO:8 MAMAK - ANKARA)
b) Tarihi ve saati : 21.12.2017 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Bu ihaleye teklif vermek üzere sadece ecza depoları ile ihaleye çıkılan ürünlerin imalatçı ve ithalatçı firmaları girebilir. Ecza deposu ise, Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ilaç satmaya yetkili "Sağlık Bakanlığı Ecza Deposu Ruhsatnamesi" , ithalatçı ise ithal ürün için "Sağlık Bakanlığı İthal İlaç İzin Belgesi", imalatçı ise Sağlık Bakanlığı`ndan alınmış "İmalatçı Belgesi" vermek zorundadır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı MAMAK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SATIN ALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MAMAK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SATIN ALMA BİRİMİ (ÇAĞLAYAN MAHALLESİ 286/1. SOKAK NO:8 MAMAK - ANKARA) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR