Yazdır

KOCAELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Tıbbi demirbaş malzeme alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00453285
Şehir : Kocaeli / İzmit
Yayınlandığı Gazeteler

KOCAELİ DEMOKRAT 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ÇAĞDAŞ KOCAELİ 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhalenin Yapılacağı Yer : Kocaeli Halk Sağlığı Müdürlüğü Toplantı Salonu (Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi No:129 (Yeni Valilik Yerleşkesi)
Niteliği, Türü, Miktarı : -2 Adet Kan Alma Koltuğu -3 Adet Sabit Segmantel Vücut Analiz Tartısı -1 Adet Saf Su Cihazı -1 Adet PH ve İletkenlik Ölçer(Lab. Tipi) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/420516
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Tarihi : 26.10.2016 10:30
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

TIBBİ DEMİRBAŞ MALZEME

KOCAELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Tıbbi Demirbaş Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/420516

1-İdarenin

a) Adresi

:

Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi No:129 (Yeni Valilik Yerleşkesi) - İZMİT / KOCAELİ İZMİT/KOCAELİ

b) Telefon ve faks numarası

:

0 262 300 64 00 (6442-6443-6444-6445-6446) - 0 262 324 68 80

c) Elektronik Posta Adresi

:

satinalma@kocaelihsm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

-2 Adet Kan Alma Koltuğu -3 Adet Sabit Segmantel Vücut Analiz Tartısı -1 Adet Saf Su Cihazı -1 Adet PH ve İletkenlik Ölçer(Lab. Tipi)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

KOCAELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip gün işe başlanacak olup, idare tarafından yapılacak olan yazılı siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 20 gün içinde Yüklenici malları idareye teslim edecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Kocaeli Halk Sağlığı Müdürlüğü Toplantı Salonu (Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi No:129 (Yeni Valilik Yerleşkesi)

b) Tarihi ve saati

:

26.10.2016 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

1-İstekliler, teklif ettiği her ürünün markasını ve ayrıca TİTUBB’ a kayıt zorunluluğu bulunan bir ürün ise "barkod numarasını" , KAPSAM DIŞI ürün ise "kapsam dışı" olduğunu birim fiyat teklif cetvelinde veya ayrı bir sayfada bu bilgileri belirterek kaşeli ve imzalı olarak ihale teklif zarfı içinde sunacaktır.

2-İsteklinin teklif ettiği ürün, TİTUBB' a kayıt zorunluluğu bulunmayan KAPSAM DIŞI ürün ise; o ürünün ÜRETİCİSİ YADA İTHALATÇISI tarafından kaşelenip imzalanan ve söz konusu ürünün "kapsam dışı " olduğunu belirten belge teklif zarfı içinde sunulacak ve bu beyan esas alınacaktır.

Kapsam Dışı malzemeler için istekliler o ürünü satmaya yetkili olduğuna dair yetkili satıcı belgesini ihale teklif zarfı içinde sunacaktır.
3- İsteklinin teklif ettiği ürün, TİTUBB' a kayıt zorunluluğu bulunan bir ürün ise; İhaleye teklif veren istekli, tedarikçi firma ise yani üretici/ithalatçı ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firmanın ve tedarikçinin bayisi olarak tanımlandığını gösterir TITUBB kayıtlarını (T.C. Sağlık Baklanlığı’nın ilgili web sitesinden alınan kayıt belgelerini), teklif ettikleri ürün/ürünlere ait TITUBB kayıtları ile birlikte teklif zarfı içinde sunacaktır.

4-TİTUBB Belgelerinin, hangi ihale sıra nolu kalemlere ait olduğu, istekliler tarafından belgenin üzerinde belirtilecektir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

-İstekliler, teklif ettikleri malzemelerin teknik şartnamede belirtilen şartlara uygunluğunun teyit edilmesi amacıyla ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı orjinal katologlarının Türkçesini veya Türkçe tercümesini ve teknik şartname cevaplarını ihale teklif zarfında sunacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kocaeli Halk Sağlığı Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şubesi Satın Alma Birimi ( Doküman Bedeli ; Kocaeli Defterdarlığı Muhasebe Genel Müdürlüğüne veya Kocaeli Halk Sağlığı Müdürlüğü' nün Halk Bankası nezdindeki IBAN : TR 14 0001 2009 4430 0005 0001 24 hesabına yatılabilir) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kocaeli Halk Sağlığı Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şubesi Satınalma Birimi (Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi No:129 (Yeni Valilik Yerleşkesi) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR