İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜD.

Tıbbi cihaz ve sarf malzeme alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00544811
Şehir : İstanbul / Fatih
Yayınlandığı Gazeteler

ÖNCE VATAN 09.02.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/36159
Niteliği, Türü, Miktarı
:
56 KALEM MERKEZ LABORATUARINA KİT KARŞILIĞI CİHAZ VE SARF MALZEME ALIMI İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Tarihi
:
02.03.2017 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer
:
İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Merkez Kütüphane Zemin Kat - Fatih/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KİT VE KİT KARŞILIĞI CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ

MERKEZ LABORATUARINA KİT KARŞILIĞI CİHAZ VE SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/36159
1-İdarenin
a) Adresi : İ.Ü VETERİNER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI MALİ İŞLER BÜROSU 34320 AVCILAR KAMPÜSÜ AVCILAR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124737209 - 2124737213
c) Elektronik Posta Adresi : vetmali@istanbul.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 56 KALEM MERKEZ LABORATUARINA KİT KARŞILIĞI CİHAZ VE SARF MALZEME ALIMI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İ.Ü. VETERİNER FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MERKEZ LABORATUARI
c) Teslim tarihi : . Mal alımı ile birlikte montaj gerektiren işler de dahil olmak üzere sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işe başlanır. KİT ve Sarf Malzemeler 15.12.2017 tarihine kadar İdarenin istediği tarih ve miktarlarda merkez tahlil laboratuarına istenilen tarihten itibaren en geç 15(on beş) takvim günü içinde peydepey teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Merkez Kütüphane Zemin Kat - Fatih/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 02.03.2017 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Yerli Malı Teklif Edecek İstekliler; Teklif edilen malın yerli malı olduğu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen yerli malı belgesini ihale dosyasında sunacaktır.
İstekliye veya yetki aldığı firmaya ait TSE'nin 'HİZMET YETERLİLİK BELGESİ' ve 'YETKİLİ SATICILIK BELGESİ' İhale dosyasında teklifi ile birlikte sunulmalıdır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekli, satışını teklif ettiği cihazların teknik özelliklerini, çalışma ortam koşullarını, standart ve opsiyonel (isteğe bağlı) aksesuar listesini, tüm dış görünümünü net olarak gösteren ve tam boy resmini de içeren dökümanları teklif dosyasına eklemek zorundadır.
Cihazların teknik özellikleri şartnamede istenen şartları sağladıkları renkli kalemle işaretlenip kaşelenerek şartname maddesinin numarası yanına yazılmış şekilde teklifle birlikte verilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İ.Ü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü / İskenderpaşa Mah. Horhor Cad. Kavalalı Sk. No:3/4 Fatih/İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Merkez Kütüphane Zemin Kat - Fatih/İSTANBULadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR