Yazdır

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ

Tıbbi cihaz ve aletleri alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00447137
İlan tarihi : 09.10.2016
Şehir : Kocaeli / İzmit
Yayınlandığı Gazeteler

KOCAELİ DEMOKRAT 12.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 07.11.2016 11:00
Niteliği, Türü, Miktarı : DİŞ HEKİMLİĞİ İHTİYACI 38 KALEM TIBBİ CİHAZ VE EL ALETLERİ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/402081
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhalenin Yapılacağı Yer : Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği Umuttepe Yerleşkesi İzmit /KOCAELİ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

TIBBİ CİHAZ VE EL ALETLERİ SATIN ALINACAKTIR

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ
DİŞ HEKİMLİĞİ İHTİYACI 38 KALEM TIBBİ CİHAZ VE EL ALETLERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/402081

1-İdarenin

a) Adresi

:

ESKI ISTANBUL YOLU 10. KM PROF.DR.BAKI KOMSUOGLU BULVARI UMUTTEPE İZMİT/KOCAELİ

b) Telefon ve faks numarası

:

2623037153 - 2623038034

c) Elektronik Posta Adresi

:

akaraguz@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

DİŞ HEKİMLİĞİ İHTİYACI 38 KALEM TIBBİ CİHAZ VE EL ALETLERİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AYNİYAT DEPO BİRİMİ

c) Teslim tarihi

:

15 ARALIK 2016 tarihine kadar teslim edilmelidir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği Umuttepe Yerleşkesi İzmit /KOCAELİ

b) Tarihi ve saati

:

07.11.2016 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ nün 2015/09 sayılı genelge hükümleri usul ve esaslarına uygun olmalıdır. Buna göre;

1-Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünler veya cihazlar için , aday veya isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıt veya bildirimi aranacaktır. Aday veya isteklinin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TİTUBB kayıt veya bildirimi aranacaktır.

2-Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında, alımı yapılacak ürünlerin TİTUBB'da tedarikçi firma altında Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt veya bildirim işlemi tamamlanmış olması şartı aranacaktır. Aday veya isteklilerden Tıbbi Cihaz Yönetmeliklerinin öngördüğü AT Belgelerini (CE/EC seriijikcı/un, uygunluk Beyanı) ibraz etmeleri istenmeyecektir. Özellikle genel laboratuvar amaçlı cihazlar olmak üzere Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler veya cihazlar için TİTUBB kayıt veya bildirimi aranmayacaktır.

3-Ürün, üreticisi tarafından Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında belgelendirilmemiş İse (tıbbi cihazlar kapsamında değilse) TİTUBB'a kayıt veya bildirim işlemi yapılmadığından , bu durumda ayrıca belge aranmayacaktır. "Üreticinin veya ithalatçının yönetmelikler kapsamında olmadığına dair beyan verilecektir" ve bu esas alınacaktır . Ancak, içerik ve özellikleri ile aynı olan iki ürün hakkında çelişkili belge veya kayıtlar bulunması, ürünün bu yönetmelikler kapsamına girip girmediği ve tıbbi cihazların sınıfları konusunda tereddüde düşülmesi halinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumun’ dan görüş alınacaktır.

4-"Kapsam Dışı Beyanı" veren isteklilerden teklif ettiği ürünlerle ilgili "CE belgesi" ve/veya ilgili teknik şartnamesinde belirtilen belgeler istenecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Cihazlar en az 2 yıl garantili olacak ve bu garanti ;ithalatçı veya üretici tarafından verilecektir.Bu konu ile ilgili belgeler teknik şartnameye uygunluk belgesi ekinde verilecektir. Garanti süresince bakım,onarım ve yedek parçadan hiçbir ücret talep edilmeyecektir.Arıza bildiriminden sonra 48 saat içinde cihaza müdahale edecek ve en çok 10 gün içinde bütün fonksiyonları ile çalışacak veya yeni cihaz getirilecektir.Arızalı geçen süre garanti süresinden sayılmayacaktır.

Üretici ve satıcı firma garanti bitiminden sonra en az 10 yıl süreyle ücreti karşılığında yedek parça sağlamalıdır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif verecek firmalar bu şartnamede belirtilen özellikler için cihazlarının niteliklerine göre her maddeye açıklayıcı teknik şartname cevabı hazırlamalıdırlar.Teklif edilen cihaz, yardımcı ekipman, standart, opsiyonel softwareler ile ilgili datasheet ve broşürler üzerinde şartnameye uyan maddeleri işaretlenerek ihale dosyasına eklenecektir. Şartnamede yer alan ancak broşürlerde gösterilemeyen her bir madde için üretici veya ithalatçı firmanın bu maddeyi karşılayabildiğine dair yazılı belgeler teklif dosyasında bulunacaktır.
Teklif sonrası değerlendirme aşamasında teknik ve kullanım özellikleriyle ilgili demonstrasyon ya da bilgilendirme yapılmak istenirse firma bunu karşılamakla yükümlüdür.

Gerek görülürse firmalardan numune talep edilebilir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 110 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini ZİRAAT BANKASI IBAN: TR 69 000 1 000 554 1322 16195071 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimlik Satın alma Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR