Yazdır

MSB MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Tıbbi cihaz satın alınacaktır

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00635556
Şehir : İstanbul / Beşiktaş
Yayınlandığı Gazeteler

TÜNAYDIN 14.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
Niteliği, Türü, Miktarı : 1 ADET CİHAZ ALINACAKTIR.
İhale Tarihi : 08.08.2017 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer : Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü İhale Komisyon Başkanlığı Yenilevent/İstanbul
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2017/313484
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

MİLLÎ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

DÖNEBİLEN VERTİKAL TEK DEDEKTÖRLÜ DİGİTAL RADYOGRAFİ CİHAZI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2017/313484

1-İdarenin
a) Adresi: KONAKLAR MAHALLESİ ORG.İZZETTİN AKSALUR CAD. 1 34330 YENİLEVENT BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası: 2123980100 - 2123980125
c) Elektronik Posta Adresi: veysel_durgut@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı: 1 ADET CİHAZ ALINACAKTIR.Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri: Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü Polikliniği Baştabipliğine
c) Teslim tarihi: Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren 90 (doksan) takvim günü içerisinde montajı yapılmış ve çalışır vaziyette teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü İhale Komisyon Başkanlığı Yenilevent/İstanbul
b) Tarihi ve saati: 08.08.2017 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
T.C. Sağlık Bakanlığının 23 Mart 2015 tarih ve 2015/9 numaralı Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri konulu genelgesi gereğince istekliler ve teklif ettikleri ürün/ürünler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) sistemine kayıtlı olacak, kayıtlı olduğunu gösterir belgeler teklifler kapsamında İhale Komisyon Başkanlığına sunulacaktır. (İsteklinin bayi olması durumunda tedarikçi firmaya ait kayıt belgesine ilave olarak bayi kayıt belgesi de sunulacaktır.) İhale Komisyon Başkanlığınca istekli ve ürünlerin T.C. Sağlık Bakanlığının ilgili web sitesinden kayıtlı olup olmadığının teyidi yapılacaktır. İdare tarafından ürün/ürünlerin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamına girip girmediği hususunda tereddüde düşülmesi durumunda Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan görüş alınabilecektir. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, Sağlık Bakanlığının 2015/9 sayılı genelgesi gereğince teklif edilen tıbbi cihazların www.titck.saglik.gov.tr adresinden uyarı sistemi çerçevesinde takipleri yapılarak, kullanımlarının ve piyasaya arzlarının durdurulup durdurulmadığı hususu kontrol edilecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş )oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü İhale Komisyon Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR