Yazdır

VAN İLİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Tıbbi cihaz alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00500588
Şehir : Van
Yayınlandığı Gazeteler

BÖLGE 02.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 28.12.2016 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer : Van İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satınalma İhale Toplantı Salonu
İhale Kayıt No : 2016/524909
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
Niteliği, Türü, Miktarı : Birliğimize Bağlı Sağlık Tesislerinin İhtiyacı Olan İnfüzyon Pompası Tıbbi Cihaz Mal Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU VAN İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Birliğimize Bağlı Sağlık Tesislerinin İhtiyacı Olan İnfüzyon Pompası Tıbbi Cihaz Mal Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/524909

1-İdarenin

a) Adresi

:

Süphan Mahallesi İpekyolu Üzeri DSİ Karşısı Eski Doğum Evi Yeri 65100 EDREMİT EDREMİT/VAN

b) Telefon ve faks numarası

:

4322170534 - 4322170535

c) Elektronik Posta Adresi

:

vankamu@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Birliğimize Bağlı Sağlık Tesislerinin İhtiyacı Olan İnfüzyon Pompası Tıbbi Cihaz Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Birliğimize Bağlı Sağlık Tesisleri

c) Teslim tarihi

:

Malın/İşin teslim süresi 30 takvim günüdür. Tıbbi Cihazların teknik şartnameye uygun olarak sözleşme imzalandıktan itibaren Birliğimize Bağlı Sağlık Tesislerinin siparişini müteakip en geç 30 (otuz) gün içinde, montajı yapılarak çalışır halde teslim ederek kurulumu gerçekleştirilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Van İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satınalma İhale Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

:

28.12.2016 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 15oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

1-) Tıbbi Cihazlar için hızlı devreden yedek parça ve varsa sarf malzemelerinden ileriye dönük ihale tarihi itibariyle en az 10 (On) yıl geçerli olmak üzere döviz bazında parça fiyat listeleri hem cihazın üretimini yapan şirketin Türkiye temsilciliğini yapan firma hem de satıcı firma tarafından ayrı ayrı olarak ihale teklif zarfında verilecektir.

2-) Tıbbi Cihazlar en az 2 yıl bakım onarım yedek parça dahil ve 10 yılda ücret karşılığında yedek parça temini ve Garanti Taahhütnamesi hem cihazın üretimini yapan şirketin Türkiye temsilciliğini yapan firma hem de satıcı firma tarafından ayrı ayrı olarak ihale dosyasında sunulacaktır. Ayrıca garanti taahhütnamesini veren distribütör firma ise üretici firma tarafından garanti ve satış sonrası hizmetleri verebileceğine dair yetki verildiğini gösterir imzalı ve onaylı belgeyi ihale dosyasında sunacaktır.

3- İstekli firmadan demostrasyon istenebilecektir. Demo, her bir istekli firma için ayrı tarihlerde İdarenin belirleyeceği herhangi bir zamanda, yazılı olarak firma adresine veya temsilcisine bildirilecektir. Bu demostrasyon işlemlerinde istekliler İdaremizin verdiği şartnameye uyumlarını sergileyeceklerdir. demostrasyon işlemleri sırasında oluşacak tüm masraflar yükleniciye aittir. Ekonomik açıdan en uygun teklifi veren 1. ve 2. İstekli firmanın demostrasyonu komisyon tarafından kabul edildiği takdirde diğer istekli firmaların demoları yapılmadan ihale sonuçlandırılacaktır.4.Demoda teknik şartnamede belirtilen özelliklerden herhangi birini gösteremeyen veya eksik kurulum yapan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.3.3.

4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

1) İstekliler teklif edecekleri tıbbi cihazlara ilişkin Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (UBB) kayıtlı ve onaylanmış olmalıdır. İstekliler, üretici/tedarikçi/bayilik belge ya da internet çıktılarını sunacaklardır. İstekliler, teklif edecekleri ürün/ürünlere dair UBB belge yada bunlara ait internet çıktılarını sunacaklardır. Onaylanmış üretici/tedarikçi/bayiliği veya ürün numarası bulunmayan ya da hatalı/farklı ürün beyanı veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

2) Mevzuatı gereği UBB kaydı gerektirmeyen ürün/ürünler için ise istekliler bu durumu yazılı olarak belirteceklerdir.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1-Teklif edilen tıbbi cihazların teknik şartnamesinde belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı orjinal Türkçe veya Türkçe tercümeli katologlar, fotoğraflar vb. tanıtım materyallari ihale dosyasında sunulacaktır. Teklif edilen malzemeler kalem kalem katalogtan işaretlenerek gösterilecektir.

2-Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi: Teklif edilen ürünün teknik şartnamesinin madde ve sıra numarasına göre hazırlanmış ve istenilen özellikler ile ilgili hükümleri açıklayan ''Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi'' verilecektir. Bu belge iştirakçi firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olarak ihale dosyası içinde verilecektir. Bu cevaplar ürünlerin orjinal dökümanları ile birebir aynı olacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya Özel Sektörde sözleşmeye bağlı olarak gerçekleştiren her türlü Tıbbi Cihaz Alım işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Van İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Van İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satınalma Birimiadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR