Yazdır

KASTAMONU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Tıbbi cihaz alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00499761
Şehir : Kastamonu
Yayınlandığı Gazeteler

KASTAMONU NASRULLAH 01.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 26.12.2016 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer : Kastamonu Kamu Hastaneleri Birliği Honsalar Mah. Honsalar Cad. No:21 37100 KASTAMONU
Niteliği, Türü, Miktarı : 3 Kısım Set Karşılığı Tıbbi Cihaz Kullanma  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/515486
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

SET KARŞILIĞI TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

KASTAMONU KAMU HASTANE BİRLİĞİ

SET KARŞILIĞI TIBBİ CİHAZ KULLANMA alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/515486

1-İdarenin

a) Adresi

:

Honsalar Mh. Honsalar Cd.No:21 37100 Merkez/KASTAMONU

b) Telefon ve faks numarası

:

3662222500 - 3662222277

c) Elektronik Posta Adresi

:

kastamonu.khb@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

3 Kısım Set Karşılığı Tıbbi Cihaz Kullanma
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

1. Kısım: Tosya Devlet Hastanesi, Taşköprü Devlet Hastanesi, Dr. Münif İslamoğlu Kastamonu Devlet Hastanesi ve Ek Hizmet Binası(Kastamonu Devlet Hastanesi ve Ek Hizmet binaları) 2. Kısım: Tosya Devlet Hastanesi, Taşköprü Devlet Hastanesi, Dr. Münif İslamoğlu Kastamonu Devlet Hastanesi ve Ek Hizmet Binası(Kastamonu Devlet Hastanesi ve Ek Hizmet binaları) 3. Kısım: Tosya Devlet Hastanesi, Taşköprü Devlet Hastanesi, Dr. Münif İslamoğlu Kastamonu Devlet Hastanesi ve Ek Hizmet Binası(Kastamonu Devlet Hastanesi ve Ek Hizmet binaları)

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmeye müteakip 18 aylık süre doluncaya kadar setler Hastane ihtiyacına göre parti parti faksla sipariş edilecek ve firma 10 (on) gün içerisinde istenen miktarı Hastane deposuna teslim edecektir.Cihaz satıcı firma tarafından kurumun göstereceği yere ücretsiz monte edilecektir.Cihazların çalışması için elektrik,su gibi alt yapı ve tesisat kurum tarafından sağlanacaktır.Cihaz sözleşme tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde belirtilen Birimlerde çalışır vaziyette teslim edilecektir.Cihaz, kitler bitinceye kadar Birliğimize bağlı Hastanemizde kalacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Kastamonu Kamu Hastaneleri Birliği Honsalar Mah. Honsalar Cad. No:21 37100 KASTAMONU

b) Tarihi ve saati

:

26.12.2016 - 09:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İhaleye teklif verecek istekliler, TİTUBB'a kayıtlı olduklarına dair belgeleri ve teklif ettikleri ürünlerin belgelerini ihale teklif dosyalarında sunmaları gerekmektedir.Ürün (Barkod) numarası ve marka adı tekliflerinde veya ayrı bir evrakta yazılı olarak sunulmalıdır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Firmalar şartname maddelerine, şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar "...marka...model....cihazı teklifimizin şartnameye uygunluk belgesi" başlığı adı altında bir kağıda yazılmış ve imzalanmış olmalıdır.Bu cevaplar orjinal dökümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firma ihale dışı kalacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu ve Özelde alımı yapılan sözleşmeye dayalı Tıbbi Malzeme Alımı.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kastamonu Kamu Hastane Birliği Honsalar Mah. Honsalar Cad. No:21 37100 KASTAMONU adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Kamu Hastaneleri Birliği Honsalar Mah. Honsalar Cad. No:21 37100 KASTAMONU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR